vrijdag 28 december 2012

Rainer Beck en Bruno Dorfer geëxecuteerd NA de oorlog

Duitse deserteurs NA de oorlog geëxecuteerd dankzij de "bevrijders
"

In Nederland gaven de Duitsers zich over op 5 mei 1945.  De geallieerden riepen Duitse soldaten tijdens de oorlog via pamfletten en radioberichten op te deserteren uit dat verschrikkelijke en onmenselijke nazi-leger.  Zij zouden dan gespaard worden en een goede behandeling krijgen.

Op 5 september 1944 zou later bekend worden als Dolle Dinsdag.   Op die dag speelden zich in heel  Nederland emotionele taferelen af naar aanleiding van de berichten dat het land nu elk moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting.   Op 3 september was Brussel en op 4 Antwerpen.  Veel Nederlanders maakten zich de volgende dag op om hun bevrijders te begroeten. Vlaggen en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald, en bedrijven liepen leeg omdat het personeel de geallieerden op straat wilde opwachten.  Wat de Nederlandse bevolking niet wist, was dat de omvang van de geallieerde troepen op dat moment nog te klein was om heel Nederland te kunnen bevrijden.  West-Nederland moest na Dolle Dinsdag nog een hongerwinter doorstaan. 

In deze context deserteerde op 5 september 1944 een jonge soldaat van de Duitse marine.  Rainer Beck kwam niet alleen uit een sociaal-democratische familie, hij was half Jood en behoorde dus twee keer tot de ‘natuurlijke vijanden’ van het naziregime.  Rainer Beck dook onder bij zijn zus in Amsterdam en meldde zich na de bevrijding begin mei 1945 bij de bevrijder, in dit geval de Canadezen.  In een van de opvangplaatsen ontmoette hij een andere jonge deserteur Bruno Dorfer en beide jongemannen werden overgebracht naar het oude Ford-terrein waar nog 2000 Duitse militairen werden ‘opgevangen’.  De Duitsers waren namelijk op bevel van Churchill niet ‘krijgsgevangen’ genomen, maar werden behandeld als ‘gecapituleerden’, zodat ze nog van pas konden komen tegen de Russen. 

Het Duitse leger was baas in het opvangkamp en sleepte Rainer Beck en Bruno Dorfer wegens desertie voor de krijgsraad met toestemming van de Canadezen.  Binnen 15 minuten werden de jongens ter dood veroordeeld en nog die middag voor een executiepeloton gesteld.  De Canadezen zorgden voor wapens, munitie en spades.  Het is dan 13 mei 1945 :  acht dagen na de bevrijding van Nederland ;  vijf dagen na de officiële beëindiging van de oorlog.

De Canadezen die toestemming gaven voor deze krankzinnige actie zijn nooit ter verantwoording geroepen.  De voorzitter van de Duitse ‘krijgsraad’, Wilhelm Köhn, werd na de oorlog een topfunctionaris van de rechterlijke macht in het nieuwe Duitsland.


deserteursmonument in Wenen
Eindelijk een deserteursmonument in Wenen

In 2013 komt er een deserterusmonument in Wenen.  Niet zomaar voor alle deserteurs, maar enkel voor de slachtoffers van de nazi-krijgsraden.  Het wordt een officieel stadsmonument dat door de regerende SPÖ en Grünen gedragen wordt en dat de deserteurs wil herinneren “die hun leven op het spel zetten om niet in de nazikrijgsmacht te moeten dienen”.  20.000 doodsvonnissen spraken deze krijgsraden uit en 15000 werden uitgevoerd.

Er komt een wedstrijd en voor het geheel tot en met de realisatie is 20000€ in de begroting ingeschreven.  Een centraal plein is al gekozen waar het monument zal neergezet worden, de Ballhausplatz vlak bij de dienstwoning van de Bondskanselier en de Bondspresident.  De actiegroep Gerechtigkeit für die Opfer der NS- Militärjustiz is blij met de keuze, omdat “de stad eiçndelijk ingezien heeft dat rehabilitering pas zin heeft, wanneer het in alle openheid gebeurt.”

De FPÖ, de Oostenrijkse liberalen, doen niet mee, omdat ze vinden dat er een “monumenteninflatie” is.  Maar elders liet een volksvertegenwoordiger van de FPÖ weten dat ze deserteren nog steeds laakbaar vinden.   Nog in 2005 verklaarde de toenmalige Minister van Justitie, Karin Miklautsch, dat men bij deserteurs het verschil moet maken tussen moordenaars, criminelen en lafaards.  Wat betreft de deserteurs uit het Naziregime moest wat haar betreft geval per geval bekeken worden of ze "uit lafheid dan wel uit verzet tegen het Naziregime" gedeserteerd waren.  Karn Miklautsch was minister voor de BZÖ, een afsplitsing van de Vrijheidspartij van Jörg Haider.
zondag 23 december 2012

een deserteur van de Irakoorlog

Kimberly Rivera

Kimberly Rivera (geboren 1982) is de eerste vrouwelijke Amerikaanse deserteur die de oorlog in Irak ontvluchtte en onderdak in Canada zocht.  AWOL heet dat op zijn Amerikaans, Absent Without Official Leave.  Kimberly en haar man Mario besloten om financiële redenen dat een van hen bij het leger zou gaan.  In januari 2006 trad Kimberley in dienst en al in oktober werd ze naar Irak gestuurd.  Later zal ze verklaren dat ze alle illusies verloor, toen ze een huilend tweejaaroud Iraakse meisje gezen had dat met haar familie een vergoeding voor bombardementen door de coalitietroepen kwam opeisen.  Ze was naar Irak getrokken om het volk te helpen om er democratie te installeren.  Maar ze trof er alleen "leugens" aan en ze voelde zich verraden door de Amerikaanse overheid.

Begin 2007 was Rivera thuis met verlof.  Ze kreeg te horen dat ze al snel terug op missie zou gezonden worden.  Zij en haar man namen contact op met de in Toronto gevestigde War Resisters Support Campaign en op 18 februari 2007 vluchtte ze met haar man en twee kinderen naar Canada.  Rivera vroeg de vluchtelingenstatus aan.  In januari 2009 oordeelde de Immigration and Refugee Board dat Rivera het land moest verlaten.  Minister van Immigratie Jason Kenney beschreef Rivera en andere Amerikaanse deserteurs als "bogus claimants" (bedrieglijke asielzoekers), en noemde ze “mensen die vrijwilliger in een democratisch land voor het leger tekenen en daarna van gedachte veranderen en deserteren.  En dat is prima, dat is de beslissing die zij nemen, maar dat maakt hen nog geen vluchtelingen."

In augustus 2012, vijf jaar na haar aankomst in Canada, werd haar laatste beroepmogelijkheid verworpen en kreeg Rivera een nieuw uitzettingsbevel.  Amnesty International nam het voor haar op en stelde dat Rivera een gewetensbezwaarde is.  Rivera en Mario hebben vier kinderen.  Hun twee oudste kinderen werden geboren in de VS, en de twee jongste in Canada.  Kimberly gaf zich 20 september 2012 over aan de militaire autoriteiten en werd onmiddellijk aangehouden en opgesloten.

Ooit was Canada een vrijhaven voor deserteurs van de Vietnamoorlog.  Er wordt aangenomen dat 50000 tot 90000 Amerikaanse Vietnamdeserteurs nu nog steeds in Canada wonen.  Maar de huidige conservatieve Canadese regering stelt zich heel anders op.  Amnesty International vreest dat ze tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen.  VOp 23 januari 2013 wordt beslist of ze voor de krijgsraad moet verschijnen.  olgens haar advocaat is er bewijsmateriaal dat de krijgsraad veel strengere uitspreekt voor deserteurs die politieke of morele motieven inroepen.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 23 JANUARY 2013 TO:

Commanding General 4th ID and Fort Carson
Major General Joseph Anderson
Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Ste. 200, Bldg. 118
Fort Carson, CO 80913, USA
Fax: +1 719-526-1021Newsletter 2 (12/2012)

NL
Tweede internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Second international choral newsletter for Frenzy Flight / Fleeing the Frenzy (working titles) 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.


FR
Second bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéresse au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à tous les chœurs qui, selon vous, pourraient être intéressées par le projet.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Zweiter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (sieh weiter unten)
An alle Chöre, die sich für das WahnFlucht Desertionsprojekt interessieren
Leite diesen Newsletter bitte weiter an andere ...
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.


NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,

Hoe staat het desertieproject WaanVlucht van het Brussels Brecht-Eislerkoor en de vredesbeweging ervoor ?  Hierbij een korte stand van zaken.  Er zijn twee grote luiken in het project : een informatief luik dat door de vredesbeweging gedragen wordt en een cultureel luik waarvoor het Brussels Brecht-Eislerkoor het initiatief neemt.  De campagne zal een jaar lang lopen.  Startdag is 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties en slotdag is 21 september 2015, opnieuw de Internationale Dag van de Vrede.

Het informatief luik :
 *  er komt een blogwebsite waarop een jaar lang wekelijks een bericht over desertie en oorlogsweigering zal gepost worden.  Dit kunnen standpunten zijn, actuele berichten of analyses.  Bedoeling is de website zoveel mogelijk meertalig zal zijn.
 *  er komt een internationale vredesconferentie in Brussel over desertie en oorlogsweigering.
 *  samenwerking wordt gezocht met het Vlaamse museum In Flanders Fields (www.inflandersfields.be/) dat zelf een aanbod ontwikkeld heeft over “rusteloze graven - executies tijdens Wereldoorlog I”.

Het korenluik bestaat uit twee aparte initiatieven :
 *  op 21/9/14 is de première gepland van een muziektheatervoorstelling waarin vijf koren klassieke en minder klassieke vredesliederen zullen brengen en professionele acteurs teksten en getuigenissen zullen laten horen van hedendaagse deserteurs (asielzoekers, ...)
 *  op 20/9/15 is er het internationale desertiemoment waarop we een internetconcert hopen te organiseren en samenwerking met een bekend Brussels concerthuis (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be). Fabrizio Cassol zal gevraagd worden om een vlotte compositie te maken die overal ter wereld kan gezongen worden.

De internationaal gerenommeerde componist Frederic Rzewski is bereid om een “ode aan de deserteur” te componeren op tekstfragmenten van dichters uit de Eerste Wereldoorlog.  Momenteel weten we nog niet of deze compositie tijdig klaar zal zijn om reeds in 2014 gebracht te worden.  In de volgende nieuwsbrief hopen we meer details te kunnen geven over de "Ode".

Hoe kunnen jullie meewerken ?

Het zou leuk zijn dat nog ander koren “iets” doen op 21/9/14. Indien de Ode aan de Deserteur tijdig klaar is, kan deze compositie zeker gebracht worden.  Er zijn monumenten voor de deserteur waar kan gezongen worden, enzovoort ...
We zoeken zoveel mogelijk koren wereldwijd die het lied van Fabrizio Cassol willen zingen en opnemen.  Laat ons weten of jullie koor wil meedoen en of jullie nog ander koren kennen.  We zouden graag nog koren vinden in Indië, China, Zuid-Amerika en Afrika ...

Alle hulp en eigen initiatieven zijn welkom.  Laten we deze herdenking van de oorlog niet zomaar voorbijgaan.

Voor het Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck

EN
Dear friends of the solidarity choir movement,

How is the “desertion project - Escape madness” of the Brussels Brecht-Eisler Choir and the peace movement doing ?  Here is a brief state of affairs.  There are two major parts in the project :  an informative part that is taken care of by the peace movement and a cultural component to which the Brussels Brecht-Eisler Choir takes the initiative.  The campaign will run for a year.  Starting day is September 21, 2014, the International Day of Peace by the United Nations.  Closing day is September 21, 2015, again the International Day of Peace.

The informative part :
There will be a blog site on which for a whole year every a contribution on desertion and war refusal will be posted.  Some posts may be statements, some may bring hot news or new analyses. We hope to bring this website in different languages.
There will be an international peace conference in Brussels on desertion and war refusal.
Cooperation is sought with the Flemish museum In Flanders Fields (www.inflandersfields.be) which itself has developed a range of "restless graves - executions during World War I".

The choral part consists of two separate initiatives :
21/09/14 the premiere is planned of a musical theater performance where five choirs will bring classical and less classical peace songs and where professional actors will read texts and testimonies of contemporary deserters (asylum seekers, ...)
20/09/15 will be the day of an international desertion performance. We hope to organize an internet concert in cooperation with a famous Brussels concert hall (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be). Fabrizio Cassol will be asked to provide a smooth arrangement which can be sung anywhere in the world.

The internationally renowned composer Frederic Rzewski is willing to compose an "Ode to the Deserter" tbased on texts by poets from the First World War.  Currently we do not know whether this composition will be ready in time for the launch in 2014.  We hope to bring moren news about the “Ode” in the next newsletter.

How can you participate?

It would be nice to have other choirs doing "something" on 21/09/14.  If the “Ode to the Deserter” is ready in time, this composition can certainly be brought.  There are monuments to the deserter where can be sung, and so on ...
We are looking for choirs worldwide that want to sing and record the song of Fabrizio Cassol.  Let us know if your choir wants to participate and whether you know other choirs. We would especially like to find choirs in India, China, South America and Africa ...

Any help and fresh ideas are welcome.  Let us not leave this commemoration to the war profets but let us give a voice to the deserters and war resistors.

For the Brussels Brecht-Eisler Choir

Erica Ball
Kris Vanhoeck

FR
Chers amis des chorales de lutte,

Où est-ce qu’on en est avec le projet “Fuirlafolie”, le projet choral sur la désertion et la résistance contre la guerre du Brussels Brecht-Eislerkoor ?  Voici un bref état de la situation. Il y a deux grandes parties dans le projet :  un volet informatif qui sera développée par le mouvement de paix et un volet “choral” du Brussels Brecht-Eislerkoor.  La campagne se poursuivra pendant un an.  Jour de départ est le 21 Septembre 2014, la Journée Internationale de la Paix des Nations Unies et le jour de clôture est le 20 Septembre 2015.

La partie informative :
* il y aura un site blog sur lequel une contribution hebdomadaire sur la désertion et la résistance contre la guerre sera affiché. Ces textes peuvent être des contributions de discussion, des nouvelles sur la désertion dans le monde entier ou des analyses. Nous espérons pouvoir réaliser le site en plusieurs langues.
* il y aura une conférence internationale de paix à Bruxelles sur la désertion et le refus de la guerre.
* nous cherchons encore une coopération avec le musée flamand “In Flanders Fields” (www.inflandersfields.be/) qui lui-même a développé un programme de «tombes sans repos - exécutions au cours de la Première Guerre mondiale».

La partie chorales se compose de deux initiatives distinctes :
* Le 21/09/14 la première est planifié d’un spectacle musical où cinq chœurs chanteront des chansons de paix classiques et moins classiques et où des acteurs professionnels interprèteront des textes et des témoignages de déserteurs contemporains (demandeurs d'asile, refuzniks, réfugiés, ...)
* le 20/09/15 nous espérons organiser un concert “internet” international avec la coopération d’une célèbre salle de concert bruxelloise (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be).  Fabrizio Cassol sera invité de fournir une chanson qui pourra être interprêtée dans le monde entier.

Le compositeur renommé Frederic Rzewski s’est engagé à composer une "ode au déserteur" sur des fragments de textes de poètes de la Première Guerre mondiale. Actuellement, nous ne savons pas encore si cette composition sera prêt à temps pour septembre 2014.  Dans le prochain bulletin il y aura plus de détails concernant cette “Ode”.

Comment pouvez-vous participer?

Nous invitons chaque choeur intéressé à faire "quelque chose" le 21/09/14.  Si l'Ode au Déserteur est prêt à temps, cette composition peut certainement être chantée.  Dans plusieurs villes il existe des monuments pour le déserteur où on peut chanter, ou ...
Nous recherchons des chœurs nombreux à travers le monde qui veulent chanter et enregistrer la chanson de Fabrizio Cassol. Faites-nous savoir si vous souhaitez nous rejoindre chœur et si vous connaissez d'autres chorales. Nous aimerions entrer en contacte aussi avec des chorales en Inde, en Chine, en Amérique du Sud et en Afrique ...

Toute aide et lidées sont les bienvenus.  Ne laissons pas passer cette commémoration sans laisser entendre notre voix.

Pour le Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck
DE
Liebe Chorfreunde ,

Wie steht es um das Desertionsprojektes “Wahnflucht” des Brüsseler Brecht-Eislerkoor ?  Hier ist eine kurze Stand der Dinge.  Das Projekt beinhaltet jetzt zwei große Teile :  einen informativer Teil, der von der Friedensbewegung getragen wird, und einen Chorteil, um den der Brüssels Brecht-Eislerkoor sich kümmert.  Die Kampagne wird für ein Jahr laufen. Starttag ist der 21. September 2014, der Internationale Tag des Friedens der Vereinten Nationen und Abschluss wird der 20. September 2015 sein.

Der informative Teil :
Es wird eine Weblog geben, auf den ein Jahr lang wöchentlich ein Beitrag über Desertion und Kriegsverweigerung veröffentlicht wird. Es kann bei diesen Berichten um Diskussionsbeiträgen, aktuelle Nachrichten oder Analysen handeln.  Wir hoffen diese Website so viel wie möglich mehrsprachig ausbauen zu können.
Es wird eine internationale Friedenskonferenz in Brüssel über Desertion und Kriegsverweigerung geben.
Vielleicht is auch eine Zusammenarbeit möglicht mit dem flämischen Museum “In Flanders Fields” (www.inflandersfields.be/), das ein Angebot um “Ruhelose Gräber - Hinrichtungen während des Ersten Weltkriegs" entwickelt hat.

Der Chorteil besteht aus zwei getrennten Initiativen :
Am 21/09/14 ist die Premiere von einem Musiktheaterstück geplant. Fünf Belgische Chöre werden klassische und weniger klassische Friedenslieder singen und Schauspieler werden Texte und Zeugnisse von zeitgenössischen Deserteuren (Asylbewerber, Flüchtlinge, Refuzniks,...) bringen.
Am 20/09/15 wird es das internationale “Ode an den Deserteur”-Konzert geben.  Es wird ein Internet-Konzert in Zusammenarbeit mit einem renommierten Brüsseler Konzerthaus (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be)sein. Fabrizio Cassol wird gebete ein Chorlied, das Sie überall in der Welt gesungen werden kann, zu komponieren.

Der international renommierte Komponist Frederic Rzewski ist darüber hinaus bereit, um eine "Ode an den Deserteur" zu Texten von Dichtern aus dem Ersten Weltkrieg zu komponieren.  Derzeit wissen wir noch nicht, ob dieses Chorstück wird rechtzeitig für den Start im Jahr 2014 fertig sein wird.  Mehr darüber im nächsten Chorbericht.

Wie kann man teilnehmen ?

Es wäre schön, wenn auch andere Chöre "Etwas" am 21/09/14 tun könnten.  Falls die Ode an den Deserteur rechtzeitig fertig ist, kann diese Komposition sicherlich gebracht werden.  Es gibt Monumente für Deserteure, wo gesungen werden kann, usw ...
Wir hoffen das möglichst viele Chöre weltweit, das Lied von Fabrizio Cassol singen und aufzeichnen können.  Lass uns wissen, wenn Euer Chor mitmachen will und ob Ihr noch andere Chöre kennt.  Wir möchten gerne noch Chöre aus Indien, China, Südamerika und Afrika kennenlernen ...

Jede Hilfe und neues Idee sind willkommen.  Dieser Gedenkfeier für den Ersten Weltkrieg darf nocht ohne unseren kritischen Beitrag ablaufen.

Für den Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck

zaterdag 21 juli 2012

Newsletter 1 1208

NL
Eerste internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.


EN
First international choral newsletter for Escape Madness 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the Escape-the-Madness desertion project.
Please forward this newsletter to others
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.


FR
Premier bulletin international Echapper à la Folie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéresse au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à tous les chœurs qui, selon vous, pourraient être intéressées par le projet.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de courrier, faites-le nous savoir.


DE
Erster internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (sieh weiter unten)
An alle Chöre, die sich für das WahnFlucht Desertionsprojekt interessieren
Leite diesen Newsletter bitte weiter an andere ...
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.
NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,

in 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog losbrandde en miljoenen mensenlevens vernietigde. De hele wereld en
vooral ook de Vlaamse regio in België zullen dit met veel poeha vieren. Het Brussels Brecht-Eislerkoor nam een tijd geleden het initiatief om
samen met de vredesbeweging aandacht te vragen voor de vergeten antihelden van deze oorlog: de oorlogsweigeraars en deserteurs, de
kleine garnalen die "neen" zeiden tegen de oorlog.

Vlaanderen maakt een heleboel geld vrij voor een reuzengroot toeristisch evenement. We dienden daarvoor een project in, maar na heel lang wachten
kregen we onlangs te horen dat Vlaanderen geen geld heeft voor deserteurs. Sommige vrienden reageren opgelucht, want zou het niet
vreemd zijn dat een deserteursproject geld van de overheid krijgt ?

Het betekent wel dat we niet alles zullen kunnen realiseren wat we oorspronkelijk van plan waren. Wat staat er wel op de agenda ?

21 september 2014 : Internationale dag van de Vrede van de Verenigde Naties (http://www.internationaldayofpeace.org/)
- lancering van een viertalige website met een dagelijks blogbericht over desertie en oorlogsweigering (www.desertie.be)
- korenproject in België en buurlanden,

In de loop van 2014-5 :
- een internationaal congres over desertie en oorlogsweigering in Brussel
- en ondersteuning van rehabilitatie-initiatieven voor deserteurs.

20 september 2015 : Internationale dag van de Vrede van de Verenigde Naties
- internationaal korenproject dat via internet gecoördineerd en uitgezonden wordt.

We opteren voor twee nieuwe composities : één "vlotte" compositie die over de hele wereld goed in het gehoor kan liggen (we denken aan
Fabrizio Cassol, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Cassol) en één misschien wat "steviger brok" (bv. Frederic Rzewski, zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski, of ook Orlando Gough, componist van o.a. The Shouting Fence, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Gough).
Teksten worden gevraagd aan het internationaal Brussels dichterscollectief (misschien van asielzoekers die soms ook gedeserteerd zijn?), maar we hebben ook
gedichten uit de tijd van WO-I of zelfs brieven van deserteurs. Naast die twee composities kan ieder deelnemend koor een eigen repertoire
uitwerken/voorstellen.

Daarnaast is er het idee om bestaande koorzettingen van het beroemdste deserteurslied, Le Déserteur van Boris Vian, te verzamelen.

Alle ideeën en eigen initiatieven rond het thema oorlogsweigering en desertie zijn uiteraard ook welkom.

Met onze excuses dat we tot nu toe maar heel onregelmatig van ons lieten horen.

voor het Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck

P.S. Voor een impressie van wat we zoals doen zie http://vimeo.com/43270367 (onze huidige productie) ; http://vimeo.com/7532518 (een repetitie voor The Shouting Fence) en http://vimeo.com/31929766 (onze Brechtproductie)EN
Dear friends of the solidarity choir movement,


in 2014 it will be 100 years since the First World War sstarted and millions of lives were destroyed. The whole world and especially the
Flemish region in Belgium will celebrate this with great fanfare. The Brussels Brecht-Eisler Choir took the initiative to join the peace
movement and call attention to the forgotten anti-heroes of this war : the war dodgers and deserters, who said "no" to the war.

Flanders will make a lot of money available for a giant tourist event. We introduced a peace project, but after a long wait we were told
recently that Flanders has no money for deserters. Some friends reacted with relief, because it would be strange that deserters get money from
the government ...

But it does mean that we will not all be able to realize what we originally intended. So what is on the agenda?

September 21, 2014 : International Day of Peace of the United Nations (http://www.internationaldayofpeace.org/)
- launch of a website in four languages with a daily blog post about
- desertion and war refusal (www.desertie.be)
- choral event in Belgium and neighboring countries.

During the year :
- an international conference on desertion and war refusal in Brussels
- suppport for initiatives on rehabilitation for deserters

September 20, 2015 : International Day of Peace of the United Nations
- international choirs project coordinated and broadcasted via the Internet .

We opted for two new compositions:
a "smooth" composition that can be easily sung and enjoyed over the whole world (we will ask Fabrizio Cassol, see http://en.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Cassol)
and maybe a second one (eg, Frederic Rzewski, see http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski, or Orlando Gough, composer of The Shouting Fence, see
http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Gough ).

Texts will be made by an international Brussels based poets' collective (perhaps with texts from refugees who are sometimes also deserters?),
but there also are poems from the time of WW-I and even letters of deserters.
Besides these two compositions each participating choir can develop their own repertoire / proposals.

Then there is the idea to collect ​​existing choral sheet music of the most famous deserter song, Le Déserteur de Boris Vian.

All ideas and your own initiatives on the theme of war refusal and desertion are welcome !!

For the Brussels Brecht-Eislerkoor ,

Erica Bal
Kris Vanhoeck

P.S. Look for an impression of our "work" http://vimeo.com/43270367 (what we do now) ; http://vimeo.com/7532518 (a rehearsal for The Shouting Fence) and http://vimeo.com/31929766 (our Brecht production)FR
Chers amis, chères amies du chant choral de lutte


En 2014, il y aura tout juste cent ans qu’éclata la Première Guerre mondiale qui allait coûter la vie à des millions de gens. A travers le monde et dans la Région flamande de Belgique, cet anniversaire sera commémoré avec éclat et pathos.

Il y a quelque temps, le Brussels Brecht-Eislerkoor ( Chorale Brecht-Eisler de Bruxelles) prit l’initiative, aux côtés du mouvement pacifiste, de mettre en lumière les anti-héros de cette guerre, à savoir les objecteurs de conscience et les déserteurs, qui eurent le front de dire « non » à la guerre.

La Flandre a prévu un gros budget pour un gigantesque événement touristique. Nous avions introduit un projet auprès des autorités, mais finalement nous venons d’apprendre que la Flandre n’a pas d’argent pour les déserteurs. Certains parmi nous ont poussé un soupir de soulagement, car ne serait-il pas bizarre qu’un projet concernant les déserteurs bénéficie d’une aide publique ?

Ce refus signifie néanmoins que nous ne pourrons réaliser tout ce que nous avions prévu. Que reste-t-il au calendrier ?

Le 21 septembre 2014, Journée internationale de la Paix des Nations-Unies (http:/www.ingternationaldayofpeace.org/) : lancement d’un site internet quadrilingue avec un message journalier sur blog concernant la désertion et l’objection de conscience (www.desertie.be) , le projet pour chœurs créé en Belgique et dans les pays limitrophes.
Vers la même période, organisation, à Bruxelles, d’un congrès international sur la désertion et l’objection de conscience. Soutien aux initiatives de réhabilitation en faveur des déserteurs et des exécutés « pour l’exemple ».
Le 20 septembre 2015, Journée internationale de la Paix des Nations-Unies : projet choral international coordonné et émis par le biais d’internet.

Nous optons pour deux nouvelles compositions : une composition d’écoute aisée à travers le monde. Nous pensons plus particulièrement à :

Fabrizio Cassol, voir http://fr.wikipedia.org/wiki:Fabrizio_Cassol) et à
Frederic Rzewski, un compositeur peut-être un rien plus « difficile » (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski)
Ou encore à Orlando Gough, compositeur notamment de « The Shouting Fence » (voir http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Gough).

Les textes seraient fournis par Le collectif bruxellois de poètes (peut-être également par des demandeurs d’asile qui sont parfois déserteurs ?), mais nous disposons également de poèmes datant de la Première guerre et de lettres de déserteurs.
Outre les deux compositions dont question ci-dessus, chaque chœur pourra créer ou proposer son répertoire personnel.

Parallèlement, nous songeons à rassembler les transcriptions pour chœur existantes du très célèbre chant du Déserteur de Boris Vian.

Il va de soi que vos suggestions et initiatives personnelles sur le thème de l’objection de conscience et la désertion seront les bienvenues.

Avec toutes nos excuses pour les informations assez sporadiques que nous vous avons adressées jusqu’à ce jour.


Pour le Brussels Brecht-Eislerkoor ,

Erica Bal
Kris Vanhoeck

P.S. Pour avoir une impression de notre choral http://vimeo.com/43270367 (ce que nous faisons maitenant) ; http://vimeo.com/7532518 (une répétition The Shouting Fence) et http://vimeo.com/31929766 (notre production Brecht)DE
Liebe Chorfreunde ,


im Jahr 2014 wird es 100 Jahre her sein, dass der Erste Weltkrieg losbrannte und Millionen von Menschenleben vernichtete. Die ganze Welt
und vor allem auch die Region Flandern in Belgien wird dies mit großem Tamtam feiern. Der Brüsseler Brecht-Eisler Chor ergriff die Initiative
vor einiger Zeit, um sich der Friedensbewegung anzuschließen, und um die Aufmerksamkeit auf die vergessenen Anti-Helden dieses Krieges zu ziehen :
die Kriegsverweigerer und Deserteuren, die "nein" zum Krieg sagten.

Flandern macht eine Menge Geld für eine riesige touristische Veranstaltung locker. Wir hatten da ein Projekt eingereicht, aber nach
einer langen Wartezeit wurde uns vor kurzem erst gesagt, dass Flandern kein Geld für Deserteure hat. Einige Freunde reagierten mit
Erleichterung, weil es wohl etwas seltsam gewesen wäre, wenn Deserteure Geld von einer Regierung bekommen würden ...

Es bedeutet aber, dass wir nicht alles realisieren können, was wir ursprünglich beabsichtigt hatten. Was steht schon auf der Tagesordnung ?

21. September 2014 : Internationaler Tag des Friedens der Vereinten Nationen (http://www.internationaldayofpeace.org/)
- Lancierung einer viersprachigen Website mit einem täglichen Blog-Post über Desertion und Kriegsverweigerung (www.desertie.be)
- ein Chorevent in Belgien und den Nachbarländern,

In der Zwischenzeit :
- eine internationale Konferenz in Brüssel über Desertion und Kriegserweigerung
- Unterstützung von Rehabilitationsinitiativen für Deserteure

20. September 2015 : Internationaler Tag des Friedens der Vereinten Nationen
- internationales Chöreprojekt koordiniert und ausgestrahlt über Internet.

Wir entschieden uns für zwei neue Kompositionen :
eine "leichte" die auf der ganzen Welt gesungen werden kann (wir denken an Fabrizio Cassol, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Cassol)
und vielleicht noch einen "festeren Brocken "(zB Frederic Rzewski siehhttp://de.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski
oder auch Orlando Gough, Komponist von The Shouting Fence, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_Gough ).

Texte wird der internationale Brüsseler Dichterkollektiv lieferen (vielleicht von Asylanten die manchmal auch Deserteure sind?),
aber wir haben auch Gedichte aus der Zeit des Ersten Weltkriegs oder sogar Briefe von Deserteuren.

Neben diesen beiden Kompositionen kann jeder teilnehmende Chor ihr eigenes Repertoire entwicklen .

Dann gibt es die Idee, um bestehende Chorsätze vom berühmtesten Deserteurelied, Le Déserteur von Boris Vian, zu sammeln.

Alle Ideen und eigene Initiativen zum Thema Kriegsverweigerung und Desertion sind ebenfalls willkommen.

Für den Brüsseler Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck

P.S. Was machen wir so ? http://vimeo.com/43270367 (machen wir zur Zeit) ; http://vimeo.com/7532518 (eine Chorprobe für The Shouting Fence) und http://vimeo.com/31929766 (unsere Brechtproduktion)


woensdag 7 maart 2012

Korenproject in het kader van de herdenking van de Groote Oorlog.

WaanVlucht
Korenproject in het kader van de herdenking van de Groote Oorlog.

Het Brussels Brecht-Eislerkoor is initiatiefnemer voor een korenproject dat deel uitmaakt van een ruimer desertieproject in samenwerking met de vredesbeweging.  Soldaten hebben altijd gezongen, maar vredesmilitanten ook.  Er bestaan verrassend veel desertie- en antioorlogsliederen doorheen alle tijden en landen en meer bepaald ook liederen en gedichten die stammen uit de periode van de Groote Oorlog.  Een groots opgezet korenproject met internationale uitstraling dat het verzet tegen de oorlog en desertie tijdens deze oorlogsjaren onder de aandacht wil brengen, mag dan ook bij de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog zeker niet ontbreken.  Het Brussels Brecht-Eislerkoor verdiende zijn sporen onder andere door de organisatie in 2009 van The Shouting Fence, een cantate voor groot koor met 300 zangers uit 1O koren van over heel België, 10 solisten en twee percussionisten (muziek Richard Chew en Orlando Gough).

We kozen voor WaanVlucht als titel voor het ruime desertieproject.  WaanVlucht is een samentrekking en woordspel van Waanzin en Vaandelvlucht.  De voorlopige werktitel voor het korenproject is “Ode aan de Deserteur”.  Er zijn twee grote koorevenementen voorzien telkens op de Internationale Dag van de Vrede (21/09/2014 en 20/09/2015).  Daartussen zijn verschillende lokale concerten en initiatieven mogelijk.  We hopen dat koren in binnen- en buitenland zich aangesproken zullen voelen om zelf een “spontane” bijdrage te leveren.  Bestaande internationale desertie- en vredesliederen zullen opgepoetst en een nieuw koorwerk op basis van of geïnspireerd door gedichten uit de periode van WO-I zal gecomponeerd worden.

1)  Op de Internationale Dag van de Vrede 21 september 2014 zal een korenproject plaatsvinden in samenwerking met het Brusselse Kaaitheater, een groot theaterhuis dat gelegen is in een wijk dat de sporen van de Eerste Wereldoorlog draagt.  In de drie Belgische landsgedeelten, en met name Mesen, Eben-Emael en in Brussel zullen koren uit België optreden en digitaal met elkaar in verbinding worden gebracht.  Karibu en Novecanto (Gent), Kontrarie (Leuven), Omroerkoor (Hasselt) en C’est des Canailles (Luik) zijn reeds geïnteresseerd.  Er zijn ook contacten met koren uit Nederland (Jan en Alleman), Frankrijk (La Bande à Rosa, Amiens), Groot-Brittannië (Londen en Sheffield) en Duitsland (Nordhorn en Oldenburg) om een gelijktijdige “artistieke interventie” te doen op een symbolische plek (bv. een deserteursmonument).

2) De afsluiter wordt de wereldpremière van de “12 uur van de deserteur” met een internationaal vredeslied op 20 september 2015. In verschillende landen die deelgenomen hebben aan de grote slachtpartij, worden aaneensluitend 12 uur lang koorconcerten georganiseerd.  Het gemeenschappelijke vredeslied wordt overal uitgevoerd en live gestreamd naar het Kaaitheater, in Brussel overgedragen.  Het geheel zal wereldwijd via internet te volgen zijn.  Er zijn reeds contacten met koren uit Vancouver (Canada), Seattle (Verenigde Staten) Wellington (Nieuw-Zeeland), Sydney (Australië) en met de koren uit onze buurlanden.  De internationale koepel choralnet.org stelt haar kanalen ter beschikking om andere koren te contacteren uit landen die soldaten in de loopgraven verloren hebben.

3) Tussen deze twee grote korenevenementen zijn lokale concerten welkom van de deelnemende koren :
- naar aanleiding van de herdenking van het kerstbestand in Mesen in 1914 (december 2014)
- ter opluistering van een internationaal colloquium in Brussel (voorjaar 2015)
- ter ondersteuning van een rehabilitatie-initiatief voor gefusilleerde deserteurs (?)
- lokale concerten in België, bv in samenwerking met de “Martelaarssteden”

Het Brussels Brecht-Eislerkoor heeft voor dit korenproject reeds samenwerkingsakkoorden met volgende partners :  Kaaitheater Brussel, Lahaag vzw, Peace Village Mesen, Karibu (Gent), Kontrarie (Leuven), Choralnet (Chicago).  Het Brussels Dichterscollectief is gevraagd om mee te werken.  Volgende kunstenaars hebben hun medewerking reeds toegezegd : Frederic Rzewski (componist), Ruud Gielens (regisseur), Geert Buelens (samensteller van de internationale poëziebundel “In het slijk geplant”) en Geert Aertsen (video- en internetkunstenaar bij Lahaag.org).

Contact :
Brussels Brecht-Eislerkoor
p/a Antoine Baeckstraat 108
B-1090 Brussel
brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Dirigente Lieve Franssen
Voorzitster Sabine Verlinden

Un projet choral dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre

WaanVlucht (fuire la folie)

Un projet choral dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre

Le Brussels Brecht-Eislerkoor est à l'initiative d'un projet choral qui s'inscrit dans un projet plus large consacré à la désertion, en collaboration avec le mouvement de la paix. Les soldats ont toujours chanté, mais les militants pacifistes aussi. Il existe, de tous temps et dans tous les pays, un nombre étonnamment élevé de chansons sur la désertion et contre la guerre, plus spéficiquement des chansons et des poèmes qui datent de l'époque de la Grande Guerre. Aussi un projet choral ambitieux, au rayonnement international, soucieux d'attirer l'attention sur la résistance à la guerre et la désertion pendant ces années de conflit armé est-il parfaitement à sa place dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le Brussels Brecht-Eislerkoor a gagné ses galons, notamment, en organisant en 2009 les représentations de The Shouting Fence, une cantate pour grande chorale avec 300 chanteurs issus de 10 choeurs venus de toute la Belgique, 10 solistes et deux percussionistes (musique de Richard Chew et Orlando Gough).

Nous avons choisi d'appeler le projet sur la désertion au sens large WaanVlucht : un mot-valise et un jeu de mots qui conjugue Waanzin (folie) et Vaandelvlucht (désertion). Le projet choral proprement dit s'intitule provisoirement « Ode au déserteur ». Nous prévoyons deux grands événements choraux, à chaque fois au cours de la Journée internationale de la paix (le 21 septembre 2014 et le 20 septembre 2015). Des concerts et des initiatives sont possibles, dans l'intervalle, au plan local. Nous espérons faire naître auprès de choeurs belges et étrangers l'envie d'apporter eux-mêmes à ce projet une contribution « spontanée ». Les chansons internationales existantes sur la désertion et la paix seront habillées de neuf et on composera une oeuvre chorale nouvelle sur la base, ou en s'inspirant de poèmes de l'époque de la Première guerre mondiale.

Lors de la Journée internationale de la paix du 21 septembre 2014, un projet choral sera organisé en collaboration avec le Kaaiteater de Bruxelles, une salle de spectacle de grandes dimensions située dans un quartier qui porte les traces de la Première Guerre mondiale. Des choeurs venus de Belgique se produiront dans les trois parties du pays – à savoir à Messines, à Eben-Emael et à Bruxelles – et seront reliés entre eux par la voie numérique. Karibu et Novecanto (Gand), Kontrarie (Leuven), l'Omroerkoor (Hasselt) et C'est des canailles (Liège) ont déjà fait part de leur intérêt. Des contacts ont également été noués avec des chorales des Pays-Bas (Jan en Alleman), de France (La Bande à Rosa, Amiens), de Grande-Bretagne (Londres et Sheffield) et d'Allemagne (Nordhorn et Oldenburg) afin qu'elles présentent une « intervention artistique » simultanée en un lieu symbolique (par exemple un monument aux déserteurs).

Le projet connaîtra sa conclusion le 20 septembre 2015 avec la première mondiale des « 12 heures du déserteur », avec un chant pacifiste international. Des concerts choraux seront ensuite organisés dans différents pays qui ont participé à cette énorme boucherie, et ce pendant 12 heures. Le chant pacifiste commun sera exécuté partout et retransmis en live, par streaming video, au Kaaiteater à Bruxelles. Le tout pourra être suivi de n'importe quel endroit du monde par internet. Des contacts ont déjà été pris avec des chorales de Vancouver (Canada), de Seattle (Etats-Unis), de Wellington (Nouvelle Zélande), de Sydney (Australie) et avec les chorales de nos pays voisins. Le réseau international choralnet.org met ses canaux à disposition pour contacter d'autres choeurs de pays qui ont perdu des soldats dans les tranchées.

Entre ces deux grands événements choraux, il serait souhaitable que des concerts locaux soient mis sur pied par les chorales participantes :
à l'ocasion de la commémoration de la trêve de Noël à Messines en 1914 (décembre 2014)
pour rehausser un colloque international à Bruxelles (printemps 2015)
pour soutenir une initiative de réhabilitation (des déserteurs fusillés) (?)
des concerts locaux en Belgique, par exemple en collaboration avec les « villes-martyres »

Pour ce projet choral, le Brussels Brecht-Eislerkoor a déjà conclu des accords de coopération avec les partenaires suivants : le Kaaiteater de Bruxelles, l'asbl Lahaag, Peace Village Messines, Karibu (Gand), Kontrarie (Leuven), Choralnet (Chicago). Il a demandé la collaboration du Brussels Dichterscollectief. Les artistes suivants ont dès à présent accepter de collaborer : Frederic Rzewski (compositeur), Ruud Gielens (metteur en scène), Geert Buelens (auteur de l'anthologie internationale de poésie « In het slijk geplant », Planté dans la boue) et Geert Aertsen (vidéaste et webartiste chez Lahaag.org).

Contact :
Brussels Brecht-Eislerkoor
c/o rue Antoine Baek 108
B-1000 Bruxelles
brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

cheffe de choeur : Lieve Franssen
présidente : Sabine Verlinden

Chorprojekt anlässlich des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg.

WahnFlucht
Chorprojekt anlässlich des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg.

Der Brussels Brecht-Eislerkoor ist Initiativnehmer eines Chorprojektes, das Teil eines großen Desertionsprojektes in Zusammenarbeit mit der Friedensbewegung ist. Soldaten haben schon immer gesungen, Friedensaktivisten ebenfalls.  Es gibt erstaunlich viele Desertions- und Antikriegslieder aus allen Epochen und Ländern, und im Besonderen auch Lieder und Gedichte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges.  Ein großes Chorprojekt mit internationaler Ausstrahlung und einem besonderen Augenmerk auf den Widerstand gegen den Krieg und auf die Desertion während der Kriegsjahre darf daher mit Sicherheit nicht beim Gedenken an 100 Jahre Erster Weltkrieg fehlen.  Der Brussels Brecht-Eislerkoor zeigte sein Können unter anderem 2009 durch die Organisation und Aufführung von The Shouting Fence, einer Kantate für einen Großchor von 300 Sängern aus insgesamt 10 Chören und allen belgischen Landesteilen, 10 Solisten und zwei Perkussionisten (Musik: Richard Chew und Orlando Gough).

Als Titel für das breite Desertionsprojekt wählten wir WahnFlucht.  WahnFlucht ist eine Zusammenziehung und ein Wortspiel aus Wahnsinn und Fahnenflucht.  Der vorläufige Arbeitstitel des Chorprojektes lautet “Ode an den Deserteur”.  An den Internationalen Friedenstagen 2014 und 2015, am 21.09.2014 und am 20.09.2015, sind zwei große Chorevents vorgesehen.  Zwischen diesen Terminen sind lokale Konzerte und Initiativen möglich.  Wir hoffen, dass Chöre im In- und Ausland sich berufen fühlen, selbst "spontane" Beiträge zu liefern.  Bereits bestehende internationale Desertions- und Friedenslieder sollen aufgefrischt und ein neues Chorstück anhand von Gedichten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges komponiert werden.

1)  Am 21. September 2014, UN-Friedenstag, ist ein Chorprojekt in Zusammenarbeit mit dem Brüsseler Kaaitheater geplant, das in einem vom Ersten Weltkrieg gezeichneten Stadtteil liegt.  In allen drei belgischen Landesteilen, in Mesen/Messines, Eben-Emael und in Brüssel, werden Chöre auftreten und dabei digital miteinander verbunden sein.  Karibu und Novecanto (Gent), Kontrarie (Löwen), Omroerkoor (Hasselt) und C’est des Canailles (Lüttich) haben bereits ihr Interesse bekundet.  Kontakte wurden darüber hinaus mit Chören aus den Niederlanden (Jan en Alleman), Frankreich (La Bande à Rosa, Amiens), Großbritannien (London und Sheffield) und Deutschland (Nordhorn und Oldenburg) geknüpft mit der Absicht, zur gleichen Zeit und an einem symbolischen Ort (z.B. an einem Deserteurdenkmal) einen "künstlerischen Beitrag" zu liefern.

2) Am 20. September 2015 und somit zum Abschluss des Projektes findet die Weltpremiere der "12 Stunden des Deserteurs" mit einem internationalen Friedenslied statt. In den Ländern, die an der großen Schlacht teilgenommen haben, werden 12 Stunden lang und ununterbrochen Chorkonzerte organisiert.  Das gemeinsame Friedenslied wird überall aufgeführt und per Lifestream ins Brüsseler Kaaitheater übertragen.  Das Ganze soll weltweit im Internet zu verfolgen sein.  Kontakte wurden bereits mit Chören in Vancouver (Kanada), Seattle (Vereinigte Staaten), Wellington (Neuseeland), Sydney (Australien) und unseren Nachbarländern geknüpft.  Die internationale Kuppelorganisation choralnet.org stellt ihre Kanäle zur Verfügung, um mit Chören der Länder in Verbindung zu treten, die Soldaten in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges verloren haben.

3) Zwischen den beiden großen Chorevents begrüßen wir lokale Konzerte durch die teilnehmenden Chöre:
- anlässlich der Gedenkfeier zum Mesener Weihnachtsfrieden im Jahr 1914 (Dezember 2014)
- im Rahmen eines internationalen Kolloquiums in Brüssel (Frühjahr 2015)
- zur Unterstützung einer Initiative zur Rehabilitierung hingerichteter Deserteure (?)
- in Belgien zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den "Märtyrerstädten"

Für dieses Chorprojekt erhielt der Brussels Brecht-Eislerkoor bereits die feste Zusage von folgenden Partnern: Kaaitheater Brüssel, Lahaag vzw, Peace Village Mesen/Messines, Karibu (Gent), Kontrarie (Löwen), Choralnet (Chicago). Das Brussels Dichterscollectief wurde ebenfalls um Teilnahme gebeten. Folgende Künstler haben ihre Mitarbeit schon bestätigt: Frederic Rzewski (Komponist), Ruud Gielens (Regisseur), Geert Buelens (Verfasser des internationalen Gedichtbandes “Het lijf in slijk geplant” [zu Deutsch ungefähr: „Leiber im Schlamm“]) und Geert Aertsen (Video- und Internetkünstler bei Lahaag.org).

Kontakt:
Brussels Brecht-Eislerkoor
p/a rue Antoine Baek straat 108
B-1090 Brüssel
brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Dirigentin:    Lieve Franssen
Vorsitzende:    Sabine Verlinden

A choral project as part of the commemoration of the Great War

WaanVlucht (“escaping madness”)

A choral project about desertion as part of the commemoration of the Great War


The Brussels Brecht-Eislerkoor has initiated a choral project devoted to desertion that is part of a larger project in collaboration with the peace movement.  Soldiers have always sung, as have peace activists.  There are, of all times and of all countries, a surprising number of songs on desertion and against the war, and more specifically songs and poems that date from the time of the Great War.  An ambitious choral project of international standing, that brings to attention the resistance to war and desertion of many soldiers is perfectly in place as part of the commemoration of the centenary of the First World War. The Brussels Brecht-Eislerkoor earned his stripes in organizing major choral events by organizing in 2009 several performances of The Shouting Fence, a cantata for large choir with 300 singers from 10 choirs from all over Belgium, 10 soloists and two percussionists (music by Richard Chew and Orlando Gough).

We chose as title for the peace project WaanVlucht, a Dutch word game that combines Waanzin (madness) and vaandelVlucht (desertion).  The choral project itself has a provisional working title "Ode to the deserter."  At the International Peace day 2014 and 2015, this is on 09.21.2014 and on 20.9.2015, two large choral events are planned.  Between these dates, concerts and local initiatives are encouraged.  We hope Belgian and foreign choirs will feel free to make their own contribution to this project.   Existing international peace and desertion songs may be refreshed and a new composition for choir on, or inspired by poems from the time of WWI will be provided for.

1) At the International Peace Day, September 21, 2014, a choral project will be organized in collaboration with the Kaaiteater, a large theaterhouse situated in a distric of Brussels that bears traces of the First World War.  Choirs from Belgium will perform in the three parts of the country - namely Messines, Eben-Emael and Brussels - and will be digitally connected to eachother.  Karibu and Novecanto (Ghent), Kontrarie (Leuven), Omroerkoor (Hasselt) and C’est des Canailles (Liege) have already expressed their interest. Contacts have also been made with choirs of the Netherlands (Jan en Alleman, Tegen de Wind Mee), France (La Bande à Rosa, Amiens), Britain and Germany in order to have"artistic interventions" simultaneously in a symbolic place (e.g. at a monument dedicated to deserters).

2) The project will have its closure September 20, 2015 with the world premiere of the "Ode to the deserter," an international peace song and tribute to war resistance.  In countries that took part in the great war, choral concerts may be organized subsequently for 12 (?) hours. The new pacifist piece will be performed everywhere and broadcasted live via streaming video at Kaaitheater in Brussels. Everything can be followed anywhere in the world via the internet. Contacts have already been made with choirs from Canada, USA, New Zealand, Australia and with choirs of our neighboring countries. The international network choralnet.org makes its channels available to contact other choirs from countries who lost soldiers in the trenches.

3) Between these two major choral events, we welcome local concerts by participating choirs, e.g. :
- On the occasion of the commemoration of the Mesener Christmas truce in 1914 (December 2014)
- As part of an international colloquium in Brussels (Spring 2015)
- To support an initiative for the rehabilitation of executed deserters
- In Belgium, for example, in collaboration with the "martyr cities"

For this choral project, the Brussels Brecht-Eislerkoor has cooperation agreements with the following partners: the Kaaiteater Brussels, the association Lahaag (for internet streaming), Messines Peace Village, Karibu (Ghent), Kontrarie (Leuven), ChoralNet (for international contacts).  We requested the cooperation of the Brussels Dichterscollectief (an international poetry group based in Brussels) . The following artists have now agreed to collaborate: Frederic Rzewski (composer), Ruud Gielens (director), Geert Buelens (author of the international anthology of war poetry from the Great War "In het slijk geplant", planted in the mud) and Geert Aertsen (videographer and webartist in lahaag.org).

Contact:
Brussels Brecht-Eislerkoor
c/o 108 rue Antoine Baeck
B-1000 Brussels
brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Head of choir: Lieve Franssen
Chair: Sabine Verlinden

zondag 1 januari 2012

eerste projecttekst

project over desertie en oorlogsweigering

Eens zullen ze een oorlog plannen en niemand komt opdagen. 
(Sometime they’ll give a war and nobody will come.  Carl Sandburg, 1936)


    Hij had aan ’t westelijk front gestaan,        Was ’t ‘n wonder, toen de boodschap kwam :
    De wrede vuurdoop ondergaan,            Naar het front, dat hij ’t besluit maar nam
    Bedekt met wonden.    (...)            Te deserteren.

De anonieme dichter uit de Eerste Wereldoorlog beschrijft zijn lijdensweg.  Hoe hij telkens opgelapt wordt, weer gewond geraakt en opnieuw naar het front gestuurd wordt.  Uiteindelijk neemt hij de moed in beide handen en deserteert.  Of luister naar de anonieme dichter uit een boekje van 1800 :  Als ik ben gedezerteerd,  //  Tot Mechelen ben ik gekoomen,  //  De Fransche hebbe my geattrapeerd,  //  My dagt daar zou 'er wat van koomen.  De dichter beklaagt zijn lot, omdat hij in eerste aanleg 8 jaar hechtenis krijgt.  Na een “bevriende tussenkomst van hogerhand” wordt dat in beroep gereduceerd.  Misschien wel het bekendste gedicht ter ere van de deserteur geschreven en gezongen is van Boris Vian :  Monsieur le Président  //  je ne veux pas la faire,  //  je ne suis pas sur terre  //  pour tuer de pauvres gens.

Tot op heden wordt vaandelvlucht als een zeer ernstig militair misdrijf gebrandmerkt.  Toch zijn er doorheen alle tijden en aan alle fronten mensen geweest die deserteerden.  De geschiedenisboeken zwijgen er zedig over.  Desertie in oorlogstijd kwam vaak voor om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld omwille van de verschrikkelijke omstandigheden aan het front of omdat men thuis voor de familie te zorgen had.  Maar desertie is altijd een vorm van verzet geweest, verzet tegen de oorlogslogica, verzet tegen de militaire kadaverdiscipline.  De deserteur schendt niet enkel het blazoen van het vaderlands leger maar ook van het vaderland zelf.  De Staat pretendeert immers om zijn burgers als soldaten te mogen opvorderen en hun leven op het spel te zetten. 
"Nu vallen miljoenen proletariërs van alle landen op het veld van de smaad, van de broedermoord, van de zelfvernietiging, het slavengezang op de lippen."  Aan het woord is Rosa Luxemburg in 1915 (de Junius-brochure).   "De wereldoorlog dient noch de nationale verdediging, noch de economische politieke belangen van welke volksmassa dan ook ; hij is slechts een product van kapitalistische mededinging tussen de kapitalistische klassen van verschillende landen, om de wereldheerschappij, om het monopolie in de uitbuiting en onderdrukking van de nog niet door het kapitaal beheerste gebieden."  Deze analyse heeft helaas aan kracht nog niets ingeboet.  Denken we maar aan Afghanistan, Irak, Libië, Palestina ... 

oorlogsweigering
Nadenken over desertie is dus ook nadenken over de redenen waarom oorlog gevoerd wordt.  Tijdens Wereldoorlog 1 waren er heel wat antimilitaristische en pacifistische stemmen.  Er was een hele beweging van “gewetensbezwaarden” in Groot-Brittannië.  Gardiner is een Brits oorlogsweigeraar die voor de rechtbank verklaarde dat de oorlog tegen Engeland en niet tegen hem gevochten werd.  “I don’t think my name has been brought up at all in the German Reichstag.” (Huddersfield Military Service Tribunal, 20 maart 1916)  In Frankrijk waren er in 1917 muiterijen in solidariteit met de Russische revolutie.  Denise De Weerdt onderzocht in haar boekje Vrouwen van de Eerste Wereldoorlog vormen van verzet door vrouwen “achter de frontlijn”.

In België is het statuut van gewetensbezwaarde verleden tijd.  Het is afgeschaft samen met de dienstplicht.  Maar op 24/3/95 antwoordde Johan Vande Lanotte, toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken op op een parlementaire vraag “dat in oorlogstijd gewetensbezwaarden hoe dan ook geïntegreerd worden in het leger, zonder dat zij wapens zullen hoeven te dragen.”  Het Belgisch Militair Strafwetboek voorziet in de wet van 10 juli 1996 nog altijd strenge straffen voor desertie in vredestijd (art 46) en nog strengere in oorlogstijd (art 48).  Nog maar heel recent besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 1/6/2011 dat gewetensbezwaren tegen militaire dienstplicht een mensenrecht zijn.  In Israël, Turkije en Rusland bijvoorbeeld bestaat dit recht niet. 

Deserteurs zeggen om welke reden dan ook neen aan deze moordpartij : "dit is niet mijn oorlog".  Hun stem mag in het rumoer van 100 jaar na Wereldoorlog Een niet verloren gaan.  We willen er aandachtig naar luisteren, er een megafoon voor zijn en eerherstel vragen voor alle deserteurs die zich van de oorlog hebben afgekeerd.  In Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn er al initiatieven voor eerherstel en rehabilitatie van deserteurs geweest.  Voor de 10 Belgische soldaten die wegens “postverlating in tegenwoordigheid van de vijand” gefusilleerd zijn, is er nooit enige poging tot eerherstel ondernomen.  Zowel Minister van Justitie Onckelinckx (8/8/2003) als Minister van Landsverdediging Flahaut (16/1/2007), beide socialist, zagen daar geen enkele reden toe.

moderne vormen van desertie
Desertie als invraagstelling van de militaire logica is geen fenomeen van langvervlogen tijden.  Zijn defensiebelastingweigeraars geen moderne deserteurs ?  In Amerika roept de vredesbeweging luidkeels Not in Our Name, wanneer het over wereldwijde militaire interventies en illegale detentie en razzia’s gaat.  Ook uit beroepslegers en zogenaamd propere oorlogen met precisiebombardementen en geprivatiseerde oorlogsvoering wordt gedeserteerd.  Bij militaire operaties wordt daarenboven vaak gebruik gemaakt van civiele infrastructuur.   Begin 2003 trok er een leger door België.  Duizenden stuks Amerikaans militair materieel gingen per trein, binnenschip en over de weg naar de haven van Antwerpen, waar ze vervolgens verscheept werden voor de invasie van Irak.  Wie in de haven of bij de spoorwegen werkte, deed plots mee aan de oorlog.  Niemand werd gevraagd of hij bereid was dit te doen.

Daarom dit project.  Omdat we ervan dromen dat “ze eens een oorlog zullen plannen en niemand komt opdagen”.  Deserteurs gaven en geven het goede voorbeeld.  Voor oorlogstoeristen en alle vredesminnende burgers mag dit thema bij een herdenking van de Groote Oorlog niet ontbreken.  Hij was enkel “groot” in zijn waanzin en vernietiging.  En de schreeuw van de deserteurs helpt ons om dit niet te vergeten. 

Concreet vragen we daarnaast ook aandacht voor eerherstel van de geëxecuteerde en van alle andere deserteurs uit de Eerste Wereldoorlog en voor het recht op moderne desertievormen als oorlogsbelastingsweigering en werkweigering om aan oorlogsvoorbereiding mee te doen.

Het thema desertie zal in drie luiken uitgewerkt worden :
een inhoudelijk luik :  uitspitten van de relevantie van het thema desertie en oorlogsweigering in historisch en hedendaags perspectief aan de hand van artikels, lezingen, een tentoonstelling, vormingspakketten, ...  Vzw Vrede staat hiervoor in.
een muzikaal luik :  een nationaal en internationaal korenproject waarbij bestaande liederen en nieuwe composities elkaar zullen afwisselen
een artistiek-beeldend luik :  beeldende en videokunstenaars gaan aan de slag met dit thema, wellicht kan er een  ‘monument voor de onbekende deserteur’ uit groeien.  België heeft er ook een verdiend.  Rond dat monument kunnen nog meer artistieke initiatieven opgezet worden.

Een startdag in juni 2014 zal het project aankondigen.  Het project zelf zal een jaar lang lopen van de Internationale Vredesdag 21/09/2014 tot 20/09/2015.  Het geheel zal ondersteund worden door een website (ww.desertie.be) waarop onder andere wekelijks een historische, artistieke of journalistieke tekst rond het thema zal gepost worden.

first project draft

Project on desertion and rejection of war
Some day they´ll have a war and nobody will come. Carl Sandburg, 1936


On the western front he had been            No wonder, when the message came
The cruel baptism of fire he had seen        To the front, that his decision fell
Covered in wounds (…)                to desert


The anonymous Flemish poet from the First World War describes his suffering. Again and again, he is wounded and being patched up, sent off to the front again. Eventually, he gathers all his courage and deserts. Or listen to the anonymous Flemish poet in a booklet issued in 1800:
When I am deserted, // till Mechlen I went // The French there caught me // Me thinking, where will  this end
The poet complains about his fate because he is first sentenced to 8 years in prison. After “a befriended intervention from higher places”, an appeal  reduces the sentence.
Maybe the best known poem honouring a deserter has been written and sung by Boris Vian: Monsieur le Président // je ne veux pas le faire // je ne suis pas sur terre // pour tuer de pauvres gens – Mister President // I don't want to do it // I'm not in this world // to kill the poor people.

Still today, desertion (there is an other Dutch word, equivalent to fleeing the flag) is  branded a very serious military crime. Yet, throughout the centuries and on all fronts there have been people who have deserted. History books are silent about it, publicly silent. Desertion in war time has  often occurred for personal reasons, e.g. because of the horrible circumstances at the front, or because someone has had to take care of the family at home.
Desertion however has always been an act of resistance as well, resistance against the logic of war, resistance against the military moral discipline. The deserter not only tarnishes the blazon of the nation's army, but the nation itself. The Nation takesit for granted that it can   commandeer soldiers and  put their lives at stake.

“Now, millions of proletarians of all tongues fall upon the field of dishonor, of fratricide, lacerating themselves while the song of the slave is on their lips.” This is a quotation from the Junius pamphlet of Rosa Luxemburg in 1915.  “Reduced to its historically objective essence, today’s world war is entirely a competitive struggle amongst fully mature capitalisms for world domination, for the exploitation of the remaining zones of the world not yet capitalistic.”  Unfortunately, this analysis has not yet lost any of its strength. Just think of Afghanistan, Iraq, Lybia, Palestine,...

Rejection of war
Reflecting about desertion  is thinking therefore about the reasons why wars are  conducted. During World War I, a great number of anti-military and pacifist voices were heard. There was an entire movement of “conscientious objectors” in Great-Britain. Gardiner, a British war objector, declared to the tribunal that the war was being fought against England, not against him personally “I don't think my name has been brought up at all in the German Reichstag.” (Hudderslfied Military Service Tribunal, March 20th, 1916). In France in 1917, mutinies occurred in solidarity with the Russian revolution.The  Flemish actress and writer Denise De Weerdt examined in her book Vrouwen van de Eerste Wereldoorlog (Women of the First World War) different forms of resistance by women 'behind the front lines'.

In Belgium, the statute of conscientious objector is now past tense. It has been abolished together with military service. However, on March 24th, 1995 Home Office minister Johan Vande Lanotte answered  to a question in Parliament “that in war time conscientious objectors anyhow will be integrated in the army, although they will not have to carry weapons.” The Belgian military codex as in the law of July 10th, 1996 still holds severe punishment for desertion in peace time (article 46) and even more severe in war time (article 48). Very recently on June 1st, 2011 the European Court for Human Rights decided that conscientious objections againsthand military service are a human right. In Israel, Turkey and Russia, e.g., there is no such right.

Deserters say^” no” to the slaughtering in any case: “This is not my war”. Their voice ought not to be lost in the noise, pomp and circumstance 100 years after World War I. We want to listen to their voices,hand  them a megaphone and demand rehabilitation for all deserters who turned away from the war. Great-Britain, Germany, France and the Netherlands, have taken initiatives for rehabilitation and the rehabilitation of deserters. For the 10 Belgian soldiers shot for “leaving the post of duty in presence of the enemy” there hasn't ever been any attempt at rehabilitation. Neither Minister of Justice Onckelinckx (8/8/2003)nor minister of Defence Flahaut (16/1/2007) found any ground or reason to rehabilitate these soldiers.

Modern forms of desertion
Desertion as a form of questioning  the military logic is not a phenomenon of former  times only.   Shouldn`t those who refuse to pay the defence part of their taxes be classed modern deserters? In the US, the Peace Movement shouts aloud :.Not in our name !at worldwide military interventions, illegal detention and razzias. People have  deserted equally from professional armies, from so-called clean wars with precision bombings, and from privatised warfare. Moreover, military operations use civil infrastructure.In early 2003, an army marched through Belgium. Thousands of military units travelled by train, canal and roads to the port of Antwerp to be shipped to the war in Iraq. Dock workers and rail workers suddenly participated in a war. No one was asked whether  he or she was prepared to do so.

Hence this project. Because,as we do, they dream of the day that “someday they'll have a war and nobody will come”. deserters gave and still give a  good example. For war tourists and peace loving citizens, this theme should not remain unmentioned during the commemoration of the Great War.This was  only  “great” in its madness and destruction.And the loud cries of the deserters should help us not to forget.

Specifically then, we  too demand that attention be paid to the rehabilitation for those executed and for all deserters of the First World War, and for the right to modern forms of desertion, such as refusal to pay war taxes and the right to refuse to work in preparing a war.

There will be three parts in the desertion project:
an information section:looking deeper into  the relevance of the desertion and rejection of war themes,providing  an historical and contemporary perspective, through articles, lectures, an exhibition, course packages, etc. The non-profit-making organisation Vzw Vrede takes this on board
a music section : a project with national and international choirs  with existing songs and new compositions
an artistic-sculptural section : sculptural and video artists start working on the theme, which might lead to a “monument  to the unknown deserter”. Belgium deserves one. The monument could in itself become the centre of other artistic initiatives.

A kick-off day in 2014 will announce the project. Its duration will be a year, between the International Peace Days 21 September 2014 and 20 September 2015. It will be supported by a website (www.desertie.be)  among other weekly historical, artistic or journalistic texts on the theme.

Conception d'un projet

Projet sur la désertion et l'insoumission

Un jour ils feront une guerre et personne ne viendra
(Sometime they'll give a war and nobody will come. Carl Sandburg, 1916)

Il avait fait le front de l'Ouest,
Subi le cruel baptême du feu,
Couvert de plaies (...)

Pas de surprise : quand il apprit qu'il devait aller au front,
Il prit sa décision et déserta.

C'est ainsi que le poète anonyme de la Première Guerre mondiale décrit son calvaire. Comment, à chaque fois, on le remet sur pied; comment il est blessé à nouveau et à nouveau envoyé au front. En définitive, il prend son courage à deux mains et déserte. Ecoutez la voix d'un autre poète anonyme, dans un livre de 1800 : Quand j'ai déserté, // A Malines je suis arrivé, // Les Français m'ont attrapé, // Je m'suis dit : ça va fumer. Le poète se lamente sur son sort, parce qu'il écope en première instance de 8 ans de prison. Après une « intervention amicale venue de plus haut », sa peine est réduite en appel. Mais le poème sans doute le plus connu écrit et chanté en l'honneur du déserteur est de la main de Boris Vian : Monsieur le Président // je ne veux pas la faire, // je ne suis pas sur terre // pour tuer de pauvres gens.

Jusqu'à ce jour, la désertion est considérée comme un délit très grave du point de vue militaire. Pourtant, il y a toujours eu des déserteurs, à toutes les époques et sur tous les fronts. Les livres d'histoire préfèrent éviter le sujet. En temps de guerre, la désertion était souvent due à des motifs personnels, par exemple en raison des épouvantables conditions de vie au front ou parce qu'on devait s'occuper de sa famille, restée au foyer. Mais la désertion a toujours été une forme de résistance, résistance contre la logique de guerre, résistance contre le corset de la discipline militaire. Le déserteur ne salit pas seulement le blason de l'armée de son pays, mais aussi celui de sa patrie elle-même. C'est que l'Etat a la prétention de pouvoir réquisitionner ses citoyens, d'en faire des soldats et de mettre en jeu leur vie.

« Maintenant des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l'automutilation, avec aux lèvres leurs chants d'esclaves ». Ces mots sont ceux de Rosa Luxemburg en 1915 (la brochure de Junius). « La guerre mondiale ne sert ni la défense nationale, ni les intérêts économiques et politiques de quelque masse populaire que ce soit; elle n'est qu'un produit de la concurrence capitaliste entre les classes capitalistes de différents pays pour la domination mondiale, pour le monopole de l'exploitation et de l'oppression des territoires non encore dominés par le capital ». Cette analyse n'a, hélas, pas pris une ride. Il suffit de penser à l'Afghanistan, à l'Irak, à la Lybie, à la Palestine ...

Insoumission

Réfléchir à la désertion, c'est donc aussi réfléchir aux raisons pour lesquelles on fait la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreuses voix se sont élevées pour célébrer l'antimilitarisme et le pacifisme. Il y a eu tout un mouvement d' « objecteurs de conscience » en Grande-Bretagne. Gardiner est un insoumis britannique qui a déclaré, au tribunal, que la guerre ne se faisait pas contre lui mais contre l'Angleterre. « I don't think my name has been brought up at all in the German Reichstag » (je ne crois pas que mon nom ait été le moins du monde prononcé au Reichstag allemand) (Huddersfield Military Service Tribunal, 20 mars 1916). En France, il y a eu en 1917 des mutineries en solidarité avec la révolution russe. Dans son livre Vrouwen van de Eerste Wereldoorlog (Les femmes de la Première Guerre mondiale), Denise De Weerdt a analysé les formes de résistance développées par des femmes « à l'arrière du front ».

En Belgique, le statut d'objecteur de conscience appartient au passé. Il a été supprimé en même temps que le service militaire. Mais le 24 mars 1995, Johan Vande Lanotte, alors ministre de l'Intérieur, répondait à une question parlementaire qu' « en temps de guerre, les objecteurs de conscience sont de toute façon intégrés à l'armée, sans qu'ils doivent être amenés à porter des armes ». Le Code pénal militaire prévoit toujours, dans la loi du 10 juillet 1996, des peines sévères pour punir la désertion en temps de paix (article 46), peines plus sévères encore en temps de guerre (article 48). Très récemment encore, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé le 1er juin 2011 que l'objection de conscience au service militaire était un droit de l'homme. En Turquie et en Russie par exemple, ce droit n'existe pas.

C'est pourquoi les déserteurs ont de multiples raisons de dire « non » à ce massacre : « ceci n'est pas ma guerre ». Leur voix doit être entendue dans le concert qui va accompagner la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous entendons bien l'écouter avec attention, lui servir de mégaphone et demander qu'on réhabilite tous les déserteurs qui se sont détournés de la guerre. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, il y a déjà eu des initiatives pour réhabiliter les déserteurs. Jamais on n'a entrepris quoi que ce soit pour réhabiliter les 10 soldats belges fusillés pour « abandon de poste en présence de l'ennemi ». Ni la ministre de la Justice Onkelinx (8 août 2003), ni le ministre de la Défense Flahaut (16 janvier 2007), tous deux socialistes, n'ont vu de raison de le faire.

Les formes modernes de la désertion

La désertion en tant que mise en cause de la logique militaire n'est pas un phénomène d'un temps lointain. Ceux qui refusent de payer l'impôt consacré à la défense ne sont-ils pas des déserteurs modernes ? En Amérique, le mouvement pacifiste lance le cri Not in Our Name lorsqu'il est question d'interventions militaires de par le monde, de détentions illégales et de razzias. Les désertions se produisent aussi dans les armées professionnelles, au cours de guerres dites « propres » avec bombardements chirurgicaux et privatisation des hostilités. De plus, on fait souvent usage des infrastructures civiles lorsqu'on lance des opérations militaires. Début 2003, une armée a traversé la Belgique. Des milliers de pièces d'armement américaines ont été expédiées par train, par transport maritime intérieur et par route vers le port d'Anvers, pour y être ensuite embarquées en vue de l'invasion de l'Irak. Tous ceux qui travaillaient au port ou aux chemins de fer se sont brusquement trouvés mêlés à la guerre. Nul ne leur a demandé s'ils y étaient disposés.

Telle est la raison d'être de ce projet. Parce que nous rêvons qu'un jour, « ils feront une guerre et personne ne viendra ». Les déserteurs ont donné, et donnent, le bon exemple. Pour ceux qui visitent les sites des opérations militaires, et pour tous ceux qui aspirent à la paix, ce thème ne peut être absent des commémorations de la Grande Guerre. Elle n'était « grande » que dans sa folie meurtrière. Et le cri des déserteurs nous aide à ne pas l'oublier.

Concrètement, nous demandons en outre qu'on s'intéresse à la réhabilitation de ceux qui ont été exécutés pendant la Première Guerre mondiale et de tous les autres déserteurs, et au droit aux formes modernes de la désertion que sont le refus de payer l'impôt de guerre et le refus de collaborer aux préparatifs d'une guerre.

Le thème de la désertion sera détaillé en trois volets :

    ⁃    un volet de fond, qui examinera la pertinence du thème de la désertion et de l'insoumission dans une perspective historique et contemporaine au moyen d'articles, de conférences, d'une exposition, de kits de formation, etc. L'asbl Vrede se charge de ce volet;
    ⁃    un volet musical : un projet choral national et international avec alternance de chansons existantes et de nouvelles compositions;
    ⁃    un volet arts plastiques dont s'occupent des plasticiens et des vidéastes, et qui pourrait déboucher sur un « monument au déserteur inconnu ». La Belgique a bien mérité d'en avoir un. D'autres initiatives artistiques peuvent être mises sur pied autour de ce monument.

Le projet sera annoncé lors d'une journée de lancement, en juin 2014. Le projet lui-même se prolongera pendant un an, de la Journée internationale de la paix du 21 septembre 2014 au 20 septembre 2015. L'ensemble sera appuyé par un site web (www.desertie.be) sur lequel sera notamment posté chaque semaine un texte historique, artistique ou journalistique sur ce thème.

Erste Projektskizze

Projekt zu Fahnenflucht und Kriegsdienstverweigerung

Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin!
(Sometime they’ll give a war and nobody will come.  Carl Sandburg, 1936)


Auf der Hauptwacht sitzt geschlossen
Des Gebirges schlanker Sohn,
Morgen frühe wird erschossen,
Der dreimal der Fahn' entflohn [….]

Anastasius Grün beschreibt so in einem Gedicht aus dem Jahr 1841 die letzten Stunden eines Deserteurs, der der Armee mehrmals den Dienst verweigert hatte und schließlich gefasst worden war. 
In seinem 1952 erstmals veröffentlichten Buch "Die Kirschen der Freiheit" beschreibt Alfred Andersch die Gedanken, die seiner Desertion vorausgingen: „In jenem winzigen Bruchteil einer Sekunde, welcher der Sekunde der Entscheidung vorausgeht, verwirklicht sich die Möglichkeit der absoluten Freiheit, die der Mensch besitzt. Nicht im Moment der Tat selbst ist der Mensch frei, denn indem er sie vollzieht, stellt er die alte Spannung wieder her, in deren Strom seine Natur kreist. Aufgehoben wird sie nur in dem einen flüchtigen Atemhauch zwischen Denken und Wollen. Frei sind wir nur in Augenblicken. In Augenblicken, die kostbar sind. (...) Wie viele lebende Leichname gibt es, die – mag ihr Fleisch noch so blühen – gestorben sind, weil sie entweder die Angst oder den Mut, die Vernunft oder die Leidenschaft aus sich ausgerottet haben?“ .
Das wohl bekannteste Gedicht zu Ehren des Deserteurs verdanken wir Boris Vian, der da singt: Monsieur le Président  //  je ne veux pas la faire,  //  je ne suis pas sur terre  //  pour tuer de pauvres gens!.

Bis heute gilt Fahnenflucht als ein sehr schweres militärisches Fehlverhalten. Und dennoch gibt es seit jeher und an allen Fronten Menschen die desertieren. Die Geschichtsbücher jedoch schweigen sich darüber aus. Desertion in Kriegszeiten hatte oft persönliche Auslöser, zum Beispiel aufgrund der schrecklichen Zustände an der Front oder weil zu Hause eine Familie zu versorgen war. Aber Desertion war auch schon immer eine Form von Widerstand, Widerstand gegen die Kriegslogik, gegen den militärischen Kadavergehorsam. Der Deserteur schändet nicht nur die Fahne der vaterländischen Armee, sondern die des Vaterlandes selbst. Der Staat räumt sich tatsächlich das Recht ein, seine Bürger als Soldaten einzuziehen und ihr Leben aufs Spiel zu setzen.
"Jetzt fallen Millionen Proletarier aller Zungen auf dem Felde der Schmach, des Brudermordes, der Selbstzerfleischung mit dem Sklavengesang auf den Lippen.", so Rosa Luxemburg in der Juniusbroschüre aus dem Jahr 1915. "Auf seinen objektiven historischen Sinn reduziert, ist der heutige Weltkrieg als Ganzes ein Konkurrenzkampf des bereits zur vollen Blüte entfalteten Kapitalismus um die Weltherrschaft, um die Ausbeutung der letzten Reste der nichtkapitalistischen Weltzonen." Diese Analyse hat leider nichts an Kraft eingebüßt. Denken wir einmal an Afghanistan, den Irak, an Libyen, Palästina...

Kriegsdienstverweigerung
Denkt man über Fahnenflucht nach, so stellt sich einem unweigerlich die Frage, warum überhaupt Krieg geführt wird. Während des Ersten Weltkrieges wurden viele antimilitaristische und pazifistische Stimmen laut. In Großbritannien gab es eine regelrechte Bewegung von “Gewissensverweigerern”. Arthur Gardiner, ein britischer Kriegsdienstverweigerer, erklärte vor Gericht, der Krieg würde gegen England geführt, und nicht gegen seine Person: “I don’t think my name has been brought up at all in the German Reichstag.” (Huddersfield Military Service Tribunal, 20. März 1916). 1917 gab es in Frankreich Meutereien aus Solidarität mit der Russischen Revolution. Denise De Weerdt untersuchte in ihrem Buch De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog (Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1993) Formen des durch Frauen "hinter der Front" geführten Widerstandes.

In Belgien gehört die Gewissensverweigerung einer anderen Zeit an. Sie wurde 1995 zusammen mit der Wehrpflicht abgeschafft. Am 24.03.1995 jedoch antwortete der damalige Innenminister Johan Vande Lanotte auf eine parlamentarische Anfrage, “dass Gewissenverweigerer in Kriegszeiten auf noch unbestimmte Weise in die Armee integriert werden, ohne allerdings Waffen tragen zu müssen.” Das Belgische Militärstrafgesetzbuch sieht in dem Gesetz vom 10. Juli 1996 noch stets schwere Strafen für Fahnenflucht in Friedenszeiten (Art. 46) und noch schwerere in Kriegszeiten (Art. 48) vor. Erst kürzlich, nämlich am 1. Juni 2011, anerkannte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Gewissensverweigerung als ein Menschenrecht. In Israel, der Türkei und in Russland zum Beispiel kann man sich nicht auf ein solches Recht berufen.

Deserteure sagen aus unterschiedlichen Gründen nein zu dem Mordtreiben: "Dies ist nicht mein Krieg!". Ihre Stimme darf in dem Trubel um '100 Jahre Erster Weltkrieg' nicht untergehen. Wir wollen ihr Aufmerksamkeit schenken, sie zu Gehör bringen und die Rehabilitierung aller Deserteure fordern, die sich vom Krieg abgekehrt haben. In Großbritannien, Deutschland, Frankreich und in den Niederlanden gab es bereits Initiativen zur Wiederherstellung der Ehre und Rehabilitierung von Deserteuren. Für die zehn belgischen Soldaten, die wegen “Verlassens des Postens in Feindesgegenwart” exekutiert wurden, gab es noch keinen einzigen Versuch, ihre Ehre wieder herzustellen. Weder Justizministerin Laurette Onckelinckx (8.8.2003) noch Verteidigungsminister André Flahaut (16.1.2007), beides Sozialisten, sahen dazu keinerlei Veranlassung.

Moderne Formen der Fahnenflucht
Desertion als Infragestellung von Militärlogik ist keine Erscheinung längst vergangener Zeiten. Sind Militärsteuerverweigerer nicht etwa moderne Deserteure? In Amerika ruft die Friedensbewegung lauthals Not in Our Name, wenn es um weltweite Militärinterventionen, illegale Haft und Razzien geht. Auch in Berufsarmeen und im so genannten sauberen Krieg mit Präzisionsbombardierungen und privatisierter Kriegsführung wird Fahnenflucht begangen. Bei Militäroperationen werden zudem häufig zivile Infrastrukturen genutzt. Anfang 2003 zog eine Armee durch Belgien. Amerikanisches Militärmaterial wurde zuhauf per Bahn, Binnenschiff und über Land zum Antwerpener Hafen transportiert, von wo aus es für die Invasion im Irak verschifft wurde. Wer zu diesem Zeitpunkt im Hafen oder für die Bahn arbeitete wurde unmittelbar am Krieg beteiligt. Keiner wurde gefragt, ob er dazu bereit war.

Daher dieses Projekt. Weil wir davon träumen, "dass Krieg ist und keiner hingeht”. Deserteure gaben und geben noch stets ein gutes Beispiel. Für Kriegstouristen und alle friedliebenden Bürger darf das Thema der Fahnenflucht beim Gedenken an den Ersten Weltkrieg nicht fehlen. Dieser Krieg, auch der Große Krieg genannt, war einzig und allein "groß" im Hinblick auf Wahnsinn und Vernichtung. Der Aufschrei der Deserteure hilft uns, dies nicht zu vergessen.

Konkret fordern wir die Wiederherstellung der Ehre der exekutierten sowie aller anderen Deserteure des Ersten Weltkrieges. Auch das Recht auf moderne Desertion sowie Militärsteuerverweigerung und Arbeitsverweigerung im Fall kriegsvorbereitender Maßnahmen liegt uns am Herzen.

Das Thema der Fahnenflucht soll in drei Teilen behandelt werden:
Ein inhaltlicher Teil: Bedeutung von Fahnenflucht und Kriegsdienstverweigerung in Vergangenheit und Gegenwart anhand von Artikeln, Lesungen, einer Ausstellung, Seminaren,… Die Friedensbewegung Vrede vzw trägt diesen Teil.
Ein musikalischer Teil: alte Lieder und neue Kompositionen und Arrangements werden im Rahmen eines nationalen und internationalen Chorprojektes vorgestellt
Ein künstlerischer Teil: Bildende Künstler und Videoartisten beschäftigen sich mit dem Thema an. Vielleicht entsteht so ein 'Denkmal für den unbekannten Deserteur'. Belgien hat ein solches Denkmal verdient. Künstlerische Initiativen aller Art rund um dieses 'Denkmal' sind darüber hinaus willkommen.

An einem Tag im Juni 2014 geht das Projekt offiziell vom Start. Es läuft über ein Jahr vom Internationalen Friedenstag am 21.09.2014 bis zum Internationalen Friedenstag am 20.09.2015. Das Projekt wird durch eine Internetseite (www.desertie.be) unterstützt, wo unter anderem jede Woche ein historischer, künstlerischer oder journalistischer Text zum Thema zu lesen sein wird.