zondag 13 januari 2013

Een Keuls monument - Ein Kölner Denkmal

Een Keuls deserteurenmonument als voorbeeld voor Brussel ?

"Waar zijn de deserteurs ? Waar zijn de ouders, de vrienden, de broers en zussen van deze geëxecuteerde deserteurs werden doodgeschoten en wier lijden op de drempel van de vrede opgestapeld bleef ? (...) En waar zijn de deserteurs die zich verscholen in verwoeste steden, in dorpen en bossen, wachtend op de geallieerden, want zij waren voor hen toen de echte bevrijders ? Hebben ze angst voor de woorden die hen zo grondig werden ingeprent ? Woorden van Trouw aan de Vlag, Vaderland en Kameraadschap ?”
Heinrich Boell, 1953 (zelf een deserteur)

In Keulen werd op 1 september 2009 een monument voor de deserteur opgericht. Er ging een hele voorbereiding aan vooraf. Iets voor Brussel om er een voorbeeld aan te nemen ?

Sinds 1996 vindt in Keulen op 27 januari een herdenking voor de slachtoffers van het nazi-regime plaats. In 2006 waren de slachtoffers van de nazi-krijgsraden, deserteurs uit Keulen, de focus van herinnering. Achteraf ontstond de idee om een monument op te richten voor mensen die op welke wijze dan ook zich aan deelname aan het moorddadige nazileger onttrokken hebben en er vaak hun leven voor geriskeerd of zelf voor geofferd hebben. Dit leek vooral ook zinvol tegen de achtergrond van de huidige wereldwijde militaire interventies die in strijd zijn met het internationaal recht.

28 September 2006 de PDS-fractie (nu Die Linke) in de Keulse Gemeenteraad een motie in die werd gesteund door de SPD en Bündnis90/Die Grüne voor de oprichting van een monument voor "deserteurs, Wehrkraftzersetzer (letterlijk krijgsmachthinderaars, een term uit het nazitijdperk maar die in een afgezwakte worm in het Duitse wetboek is blijven bestaan) en gewetensbezwaarden van het nazi-regime" op te richten.

De Gemeenteraad van Keulen koos op 13 november 2008 meerderheid tegen minderheid voor een artistieke wedstrijd waarbij kunstenaars een passend ontwerp mochten indienen voor een gedenkteken op een centrale locatie (de Appellhofplatz). Het budget werd op 80000€ vastgesteld waarvan 10000€ door middel van giften verzameld moest worden.

Op 24 april 2009 reeds kon de jury over de inzendingen beraadslagen en 30 juni 2009 volgde de gemeenteraad de aanbeveling van de jury.

Op 1 September 2009 werd in Keulen naar aanleiding van de 70e Verjaardag van de invasie van het Duitse leger in Polen het monument voor de slachtoffers van de nazi--oorlogsrechtsspraak ingehuldigd. Het kunstwerk is van de hand van de Zwitsers Ruedi Baur en werd gemaakt in samenwerking met Denis Coueignoux, Vera Kockot en Karim Sabano. Het is het eerste kunstwerk in zijn soort voor wie een stadsbestuur een internationale wedstrijd uitschreef.
Deserteurdenkmal


„Wo sind die Deserteure? Wo sind die Eltern, sind die Freunde, die Brüder und Schwestern dieser erschossenen Deserteure, deren Leiden man auf die Schwelle des Friedens häufte? (...) Und wo sind die Deserteure, die sich in den zerstörten Städten verbargen, in Dörfern und Wäldern, wartend auf die Alliierten, die für sie damals wirkliche Befreier waren? Haben sie Angst vor den gründlich ihnen eingeimpften Phrasen, die Fahneneid, Vaterland, Kameradschaft heißen?" Heinrich Böll, 1953

Seit 1996 findet regelmäßig am 27. Januar eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes statt. Diese Veranstaltung geht auf die Initiative einzelner Bürgerinnen und Bürger zurück und wird heute von einem breiten Bündnis verschiedener Gruppen, Parteien und Organisationen getragen, die sich trotz unterschiedlicher politischer und weltanschaulicher Ansichten einig sind im Gedenken an die NS-Opfer.
Im Jahr 2006 standen die Opfer der NS-Militärjustiz, Kölner Deserteure, im Mittelpunkt des Gedenkens. Im Anschluss an die beeindruckende Veranstaltung entstand der Wunsch, einen Erinnerungsort für die Menschen einzurichten, die sich - in welcher Weise auch immer - dem mörderischen Krieg der Wehrmacht entzogen und dabei oft ihr Leben riskiert oder gar verloren haben. Dies schien besonders vor dem Hintergrund heutiger völkerrechtswidriger weltweiter militärischer Einsätze notwendig.

Ein am 28. September 2006 von der PDS-Fraktion im Kölner Stadtrat eingereichter Antrag fand die Unterstützung und SPD und Bundnis 90/Die Grünen, und so beschloss der Rat, für „Deserteure, ‚Wehrkraftzersetzer' und Kriegsdienstverweigerer der Nazi-Herrschaft" ein Denkmal zu errichten.

Der Rat der Stadt Köln sprach sich schließlich am 13. November 2008 mehrheitlich gegen die Stimmen von pro Köln für einen Künstlerwettbewerb aus, um an einem zentralen Standort - dem Appellhofplatz - ein angemessenes Denkmal zu errichten. Er beschloss zugleich, die Mittel für das Denkmal von 50.000 auf 80.000 zu erhöhen, wovon 10.000 Euro durch Spenden aufzubringen waren.

Am 24. April 2009 konnte bereits die Jury tagen. Der Rat folgte am 30. Juni 2009 der Realisierungsempfehlung der Jury.

Am 1. September 2009 wurde in Köln anlässlich des 70. Jahrestages des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen ein Denkmal für die Opfer der NS-Militärjustiz eingeweiht. Das von dem Schweizer Ruedi Baur in Zusammenarbeit mit Denis Coueignoux, Vera Kockot und Karim Sabano geschaffene Kunstwerk ist das erste Denkmal für diese Opfergruppe, für das eine Stadt einen internationalen Wettbewerb auslobte.woensdag 2 januari 2013

Deserteursonthaal Wenen - Deserteursberatung Wien


NL deserteurs- en vluchtelingenonthaal Wenen

DE Deserteurs- und Flüchtlingsberatung WIEN (siehe weiter unten)

  Deserteurs- en vluchtelingenonthaal WENEN

Het bureau voor onthaal van deserteurs en vluchtelingen werd opgericht in 1992. Het begon allemaal met steun aan Servische en Kroatische deserteurs. Asiel aanvragen was voor hen een manier om het verzet tegen deze oorlog te steunen. Vandaag komen de hulpzoekenden die de weg naar het bureau vinden, uit meer dan 40 landen. Ze hebben een veelheid van redenen voor hun vlucht.

Op hun zestalige website http://deserteursberatung.at/ stellen ze zich zo voor : Wij bieden gratis juridisch advies over het asiel-en vreemdelingenrecht, alsook cursussen Duits en hulp bij medische en psychotherapeutische noden voor mensen zonder verzekering. Wij kunnen geen financiële steun of onderdak bieden. We bieden vorming en infosessies aan over onze onderwerpen.

Adres : 
Schottengasse 3a/1/59, A-1010 Wenen 


Tel : 0043-1-533 72 71 (Geen juridisch advies over de telefoon) 


Fax : 0043-1-532 74 16
e-mail : info@deserteursberatung.at
Open consultatie: woensdag 18,00 tot 19,30 
Breng alle documenten en papieren mee ! Kom eerst op openbare raadplegingen (opgepast: lange wachttijden mogelijk). Daarna alleen op afspraak.
Rekeningnummer voor internationale betalingen :
IBAN : AT631400001010813332 ; SWIFT : BAWATWW

Desertie
Hoewel desertie een mensenrecht is, wordt het in Europa bijna nooit als grond voor asiel aanvaard. Deserteurs uit het voormalige Joegoslavië werden door het Westen opgeroepen om aan hun militaire dienst te verzaken en te deserteren. Toch kregen ze maar weinig vooruitzichten op asiel. Deserteurs uit de nazitijd hebben zeer lang moeten wachten op rehabilitatie. We steunen de acties van het Comité "Gerechtigheid voor de slachtoffers van de nazi-krijgsraden."

Deserteurs uit het voormalige Joegoslavië
Deserteurs en gewetensbezwaarden uit Joegoeslavië waren de aanleiding voor de oprichting van ons centrum. Ze kregen een negatief antwoord op hun asielaanvraag, omdat ze de wetten van hun land van oorsprong niet opgevolgd hebben en dat ze daarom rechtmatig vervolgd en bestraft mogen worden.
De eerste desertievluchtelingen kwamen naar Oostenrijk in het najaar van 1991. Ze waren en waren tegenstanders van de oorlog tussen Joegoslavië en Kroatië. Daarna kwam de Joegoslavische-Bosnische oorlog. Nog later kwamen de Kosovo-Albanezen die vluchtten voor de mobilisatie van het Joegoslavische leger. Ze hebben in Oostenrijk een nieuw leven opgebouwd en slechts enkelingen zijn teruggekeerd.

Deserteurs uit de Wehrmacht tijdens de 2e Wereldoorlog
We zijn erg blij dat in oktober 2009 de nazivonnissen tegen deserteurs, gewetensbezwaarden en legerdienstweigeraars ingetrokken werden. Beter laat dan nooit. De nazikrijgsraden veroordeelden ongeveer 1,3 miljoen "ongehoorzamen", en meer dan 30.000 kregen een doodvonnis. Het is paradoxaal maar wel zeer typerend voor de omgang met desertie : aan de ene kant walgt iedereen van de nazimisdaden, maar aan de andere kant krijgen de soldaten die hebben geweigerd "om hun (nazi)plicht te doen" nog steeds niet de waardering die ze verdienen.
Deserteurs- und Flüchtlingsberatung WIEN

Die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung wurde 1992 gegründet. Begonnen hat alles mit der Unterstützung von serbischen und kroatischen Deserteuren. Asylanträge zu stellen, erwies sich als eine Möglichkeit, den Widerstand gegen diesen Krieg zu unterstützen. Heute kommen die KlientInnen aus über 40 Ländern. Sie haben die verschiedensten Fluchtgründe. Dem wird der heutige Name Deserteurs- und Flüchtlingsberatung gerecht.

Büro Adresse : 
Schottengasse 3a/1/59, A-1010 Wien
Tel: 0043-1-533 72 71 (keine Rechtsberatung am Telefon! Für Rechtsinfos bitte am Mittwoch in die offene Beratung kommen - s.u.)
Fax: 0043-1-532 74 16
e-mail büro: info@deserteursberatung.at
e-mail website: web@deserteursberatung.at
website http://deserteursberatung.at/
Offene Beratung: Mittwoch 18.00 - 19.30 h
!!! Bitte alle Unterlagen und Dokumente mitbringen !!!
Kommen Sie das erste Mal zur Offenen Beratung, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Andere Termine bitte nur nach telefonischer Voranmeldung

Wir bieten kostenlose Rechtsberatung in Asyl- und Fremdenrecht, Deutschkurse, und vermitteln bei Bedarf medizinische und psychotherapeutische Betreuung für Menschen ohne Versicherung und bemühen uns auch um Unterstützung in anderen Lebensbereichen. 
Wir können keine finanzielle Unterstützung oder Unterkünfte zur Verfügung stellen. 
Für Interessierte halten wir Schulungen und Vorträge zu unseren Themenschwerpunkten. 

Unsere Bankverbindung für den internationalen Zahlungsverkehr:
IBAN : AT631400001010813332 ; SWIFT : BAWATWW

Desertion
Obwohl Desertion ein Menschenrecht ist, wird Desertion europaweit so gut wie nie als Asylgrund anerkannt. Während Deserteure aus dem ehemaligen Jugoslawien vom Westen zur Wehrdienstverweigerung und Desertion aufgerufen wurden, hatten sie nur unter bestimmten Voraussetzungen geringe Chancen auf Asyl.
Die Deserteure der Wehrmacht wurden immer noch nicht rehabilitiert, wir dokumentieren die Aktionen des Personenkomitees "Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz".

Deserteure aus dem ehem. Jugoslawien
Jene nach Österreich geflohenen Deserteure und Wehrdienstverweigerer waren der Auslöser dafür, dass die Beratungsstelle gegründet wurde. Desertion ist kein anerkannter Fluchtgrund. Im Zentrum der ablehnenden Bescheide steht , daß die Asylwerber staatliche Gesetze nicht befolgt haben und das der Heimatstaat ein Recht habe, sie dafür zu bestrafen. Eine solche, "auch schwere" Strafe sei nicht als Verfolgungshandlung zu werten.
Die ersten kamen Ende 1991 und waren Verweigerer des Krieges jugoslawisch–kroatischen und später des jugoslawisch –bosnischen Krieges. Weiters kamen Kosovo – Albaner, die vor der Einberufung zur jugoslawischen Armee geflohen sind. Sie haben sich heute in Österreich großteils eine neue Existenz aufgebaut und viele leben nun schon viele Jahre in Österreich, wenige sind auch zurückgekehrt

Deserteure der Wehrmacht im 2. Weltkrieg
Wir freuen uns sehr, dass es - spät aber doch - im Oktober 2009 zu einer Aufhebung der Urteile gegen Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer und andere gekommen ist. Hier dokumentieren wir Teile dieses langen Weges und der zahlreichen Aktivitäten des Personenkomitee „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“ für diesen Schritt.
Bis vor kurzem war hier folgender Text zu finden : Es ist unglaublich, aber wahr: Die Urteile der NS-Blutrichter gegen Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer und andere sind bis heute nicht aufgehoben – Die Wehrmachtsjustiz verurteilte rund 1,3 Millionen „ungehorsame“ Soldaten, über 30.000 davon zum Tode. Bis heute kommt ihnen nicht die Würdigung zu, die ihnen gebührt.
Es ist paradox. Einerseits werden die Verbrechen des Nationalsozialismus beinahe einheitlich verurteilt, andererseits kommt jenen Soldaten, die sich geweigert haben, „ihre Pflicht zu erfüllen“, bis heute nicht die Würdigung zu, die ihnen gebührt. Die Opfer der NS-Militärjustiz sind ein unangenehmer Stachel in der Erinnerung der Gesellschaft - sie werden deshalb zum Teil bis heute als „Feiglinge“ und „Verräter“ verunglimpft.
Es ist nötig, Gerechtigkeit einzufordern. Wir verlangen eine umfassende Rehabilitierung der Verfolgten der NS-Militärgerichtsbarkeit.
Am 31. Oktober 2002 fand erstmals eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am ehemaligen Militärschießplatz Kagran im Donaupark statt. In den Jahren darauf folgten solche Gedenkveranstaltungen am gleichen Ort. Dort starben zwischen 1938 und 1945 Hunderte wegen Fahnenflucht oder Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilte Wehrmachtssoldaten im Kugelhagel von Erschießungskommandos.