zaterdag 13 september 2014

Newsletter 8


WaanVlucht - FuirLaFolie - WahnFlucht - FleeTheFrenzy - HuirlaLocura

NL 
Achtste internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015 
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject. 
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder 
Eerdere nummers vind je voorlopig op desertie.blogspot.be/
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden. 

EN 
Eighth international choral newsletter for FleeTheFrenzy 2014-’15 (see below) 
To all solidarity choirs interested in the desertion project. 
Please forward this newsletter to others 
Previous issues can be found as yet on desertie.blogspot.be/ 
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list. 

FR 
Huitième bulletin international FuirLafolie 2014 – 2015 (voir plus bas) 
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion 
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs. 
Vous trouverez les numéros précédents pour l’instant desertie.blogspot.be/ 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE 
Achter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (sieh unten) 
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren 
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ... 
Frühere Ausgaben finden Sie vorläufig auf desertie.blogspot.be/ 
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden. 

ES
Octavo informe internacional sobre HuirLaLocura 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores véase por ahora desertie.blogspot.be/ 
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber. 

voor het Brussels Brecht-Eislerkoor
Lieve Franssen (dirigente)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Andrea Huppmann (Duits)
Monika Metzger (Spaans)
Erica Bal (Frans)
Rose Moers 


NL 
Beste vrienden van het strijdkorenlied , 

In deze achtste internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod :  het Internationale Lied van de Deserteur ; de ‘Ode aan de Deserteurs’ is klaar ; een website en blog over WaanVlucht.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

Maar vooreerst willen we ons excuseren dat jullie zolang niets van het project gehoord hebben.  Ten eerste hebben we zelf hard gewerkt aan de première van WaanVlucht in België.  20 en 21 september 2014 is het zover.  160 zangers van zeven koren uit heel België zullen in Brussel een muziektheaterproductie brengen die uit twee delen zal bestaan.  In een eerste deel brengt elk koor op locatie enkele liederen.  Een acteur vult aan met getuigenissen en reflecties van en over deserteurs.  Het publiek wordt van de ene locatie naar de volgende geleid.  In een tweede deel brengen we de Ode van Rzewski met alle 160 zangers, vier solisten en een percussietrio.  Op dezelfde dag zullen er ook concerten zijn in Bremen (Buchtstrassenchor en Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Wenen (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) en Berlijn (Hans-Beimler-Chor and Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Daarnaast hebben we echter ook heel wat problemen gehad om het project voor september 2015 op de rail te krijgen.  Kunstenaars twijfelden bij het onderwerp of hadden het te druk.  Het bleek ook moeilijker dan gedacht om financies te vinden.  Maar de problemen zijn opgelost, al hebben we hierdoor wel wat vertraging opgelopen.  Hieronder mee.

Een website en blog over WaanVlucht
Het korenproject WaanVlucht! maakt deel uit van een ruimer project dat we samen met de vredesbeweging uitwerken.  Deze samenwerking is in maart 2014 officieel gelanceerd in een oude Brusselse kazerne die nu dienst doet als opvangcentrum voor asielzoekers en waar dus deserteurs van over de hele wereld onderdak vinden.  De website is online www.desertie.be, al zijn er vooral teksten in het Nederlands en het Frans te vinden.  Een jaar lang zal er elke week een blogbijdrage op de website verschijnen met teksten over oorlogsweigering, desertie en verzet.  Er zal een internationaal vredescongres over desertie en oorlogsweigering georganiseerd worden en WaanVlucht! is voorgesteld op de vredesconferentie in Sarajevo (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). 

De Ode aan de Deserteurs :
De compositie van Frederic Rzewski is klaar en beschikbaar voor koren.  De titel is licht gewijzigd in Ode aan de Deserteurs.  Voor de componist bestaat dé deserteur niet en zijn het mensen die een existentiële beslissing nemen.  De ode bestaat uit de volgende acht bewegingen :
I will not serve (Engels, op tekst van James Joyce)
Non serviam (Latijn, op een bijbelse tekst van Jeremiah)
Sag Nein (Duits, op teksten van Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky)
Aan een Moeder (Nederlands, op tekst van Paul van Ostaijen)
Ne servir plus (Frans, op tekst van Etienne de la Boétie)
Povero Disertore (Italiaans, een oud volkslied)
Polla ta Deina (oud-Grieks, op tekst van Sofokles)
Finale (Engels, een oud slavenlied)
Elke beweging duurt ongeveer drie minuten.  Soms is er ondersteuning door een instrument gewenst, maar dat hangt af van de mogelijkheden en staat in functie van wat de koorleden nodig hebben.
Rzewski schreef de compositie voor Groot Amateurkoor maar zonder in te leveren op compositorische kwaliteit.  In de praktijk blijkt de compositie ook haalbaar te zijn voor amateurkoren, maar toch moeilijk en uitdagend.  Koren kunnen er dus ook voor kiezen om een selectie te maken uit de acht bewegingen en ze niet allemaal te brengen.
Het Brussels Brecht-Eislerkoor is opdrachtgever voor de compositie.  Frederic Rzewski staat de auteursrechten voor opvoeringen in het kader van WaanVlucht! af.  Koren zijn dus vrij om de compositie te brengen en te verwijzen naar ons gezamenlijk project.  Koren die dit wensen, kunnen door een vrije bijdrage de compositieopdracht steunen.  Neem contact op via brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Het Internationaal Lied van de Deserteur 2015 :
21 september is de jaarlijkse internationale dag van de vrede van de Verenigde Naties.  Op die dag zal het Internationaal Lied in Brussel en in andere steden gecreëerd worden.  De tekst wordt geschreven door de dichter Geert van Istendaal en de muziek door Fabrizio Cassol.  We hopen dat de partituur klaar zal zijn in januari 2015.  
Vanaf 21 september 2015 zal ook een speciaal webplatform beschikbaar zijn waarop koren hun versie van het Lied en hun andere bijdragen aan WaanVlucht kunnen posten.  Opnames kunnen ook via DVD ingestuurd worden.  Technische details hierover zullen later bekendgemaakt worden.
De kunstenaar Jan Vromman zal een videocreatie maken waarin hij onder andere deze beelden een plaats zal geven.  Met deze creatie zullen we in Brussel een afsluitend concert plannen in december 2015 of nog iets later.  Dit concert zal uit twee delen bestaan.  We willen een massakoor op de been brengen om het Lied te zingen (500 zangers?) en we hopen enkele buitenlandse koren uit te nodigen voor een avondconcert.  
Natuurlijk zijn ook alle andere ideeën en initiatieven in het kader van WaanVlucht welkom.  Koren die zich hier nog bij willen aansluiten, zijn zeker welkom.  Alvast  welkom aan het Berlijnse Ernst-Busch-Chor dat ook enthousiast wil meewerken.

Meer informatie over WaanVlucht! is ook op de website van het Brussels Brecht-Eislerkoor www.bbek.be en op www.desertie.be.EN
Dear solidarity choir friends 

In this eighth international choral report you’ll find the following topics : the International Song of the Deserter 2015 ; the ‘Ode to the deserters’ is completed ; a website and a blog about FleeTheFrenzy.  Through our FleetheFrenzy project we aim to highlight desertion and refusal of war and conscientious objection  as legitimate strategies of resistance against the war-mongering craze.

But first of all we would like to apologize that you’ve heard nothing for so long about our project. We’ve worked hard for the premiere of FleeTheFrenzy in Brussels.  On 20 and 21 September seven choirs with 160 singers from all over Belgium will perform in Brussels a musical theater production that consists of two parts. In the first part each choir will sing some songs from their own repertoire at different locations.  In a second part, we perform the Ode of Rzewski with all 160 singers, four soloists and a percussion trio.  On the same day there will also be concerts and big events in Bremen (Buchtstrassenchor & Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Vienna (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) and Berlin (Hans-Beimler-Chor & Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Apart from this there were also some problems to get the 2015 project going.  Some artists had doubts about the concept or simply had too much to do. Unfortunately, it was more difficult than originally thought to find the necessary fundings.  But the problems are solved, even if we are now lagging somewhat behind. More on this below.

A website and a blog about FleeThe Frenzy
The Choir Project FleeTheFrenzy is part of a larger scale project we do together with the peace movement. This cooperation has officially started in March 2014 in Brussels in an old barracks building, which is now used as a reception center for asylum seekers.  This means many deserters from around the world find shelter here. The corresponding website can be found online at www.desertie.be, although the texts are mainly in Dutch and French.  A year long every week, a blog message will be posted about war objection, desertion and resistance.  An international peace conference on desertion and war objection will be organized, and FleeTheFrenzy was already presented at the peace conference in Sarajevo. (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu).

The Ode to the deserters
The composition of Frederic Rzewski is completed and is available to the choirs. The title has been slightly changed and now reads "Ode to the deserters”.  The composer insists it is should be deserterS, rather individuals who make an existential decision.  The ode consists as announced before of the following 8 movements :
1 I will not serve (English, on a text by James Joyce)
2 Non serviam (Latin, on a Bible text of Jeremiah)
3 Say No (German, based on poems by Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky)
4 Aan Moeder een (Dutch, on a text by the Flemish poet Paul van Ostaijen)
5 Ne servir plus (French, according to a text of Etienne de la Boétie)
6 Povero Disertore (Italian, an old folk song)
7 Polla ta Deina (Old Greek, from the play Antigone by Sophocles)
8 Down by the Riverside, the Finale (English, an old slave song)

Each movement takes between two and five minutes. Instrumental support may be needed depending on the possibilities of the choirs.  Rzewski wrote the composition for a large amateur choir, without making compromises as to the quality of the composition.  In practice, the composition proves to be feasible for amateur choirs, but remains challenging.  Choirs may therefore decide to make a selection from the eight movements.  The composition was commissioned by the Brussels-Brecht Eislerkoor.  Frederic Rzewski cedes the copyrights in the context of FleeTheFrenzy.  Choirs may therefore use the composition for free and refer to our common project.  If desired choirs can support the commission by contributing financially.  Please contact us via email: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

The International Song of the deserter 2015
September 21st is the International Day of Peace of the United Nations.  On this day in 2015, the International Song of the Deserter will be launched in Brussels and in other cities.  The text is written by the poet Geert van Istendael, the music by Fabrizio Cassol.  We hope that the score will be ready in January 2015.

As of September 21, 2015 a web platform will be made available for choirs to post their version of the song and other contributions to FleeTheFrenzy.  Video recordings can also be sent on DVD. Technical details will be discussed later.  The artist Jan Vromman will create a video using these and other images.  By December 2015 we plan a final concert in Brussels. This concert will consist of two parts. We want to bring together a mass choir to perform the International Song (500 singers?), and we hope to invite some foreign choirs for an evening concert. 

Of course we also look forward to other ideas, suggestions and initiatives within the framework of FleeTheFrenzy.  Choirs that want to join in are still very welcome.  

More information about FleeThe Frenzy can also be found on the website of the Brussels-Brecht Eislerkoor www.bbek.be and www.desertie.be.FR
Chers amis, chères amies du chant de lutte, 

Dans ce huitième bulletin international à l’intention des chorales,  les sujets suivants sont développés : le Chant international du Déserteur ; l’Ode au Déserteur est achevée ; le site internet et le blog de FuirLaFolie. Par le biais de FuirLaFolie, nous souhaitons mettre en évidence la désertion et la réfraction à la guerre en tant que stratégies légitimes de résistance à la folie de la guerre.

Mais tout d’abord, nous voulons nous excuser de ne plus vous avoir donné de nouvelles de notre projet depuis belle lurette. En fait, nous avons travaillé dur à la préparation de la première belge de  FuirLaFolie.  C’est chose faite : les 20 et 21 septembre 2014, nous montons sur scène. 160 chanteurs appartenant à sept chœurs originaires des différentes régions du pays, produiront  à Bruxelles une pièce de théâtre musical qui se composera de deux parties. Dans la première, chaque chœur présentera quelques chansons sur un site situé hors du théâtre. Un acteur corsera le tout de témoignages de déserteurs et de réflexions sur la désertion. La seconde partie se déroulera au Kaaitheater et comportera la pièce de résistance de FuirLaFolie, à savoir l’Ode au Déserteur en huit mouvements , composée par Frederic Rzewski, avec la participation de l’ensemble des 160 choristes, de quatre soli et d’un trio de percussionnistes..

Le jour même, il y aura aussi des concerts à Brême (Buchtstrassenchor et Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Vienne (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) et Berlin (Hans-Beimler-Chor et Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Par ailleurs, il ne nous a pas été facile de mettre en route le projet prévu pour septembre 2015. Certains artistes ne paraissaient pas convaincus ou avaient des agendas trop chargés. La recherche d’un financement approprié se révéla également plus compliqué que nous ne l’avions imaginé.  Mais, à présent, les problèmes sont résolus, même si nous avons encouru un certain retard. Voir ci-après.

Un site internet et un blog sur FuirLaFolie
Le projet pour chœurs Waanvlucht/FuirLaFolie fait partie d’un projet plus ample que nous avons développé avec le mouvement pacifiste. Cette coopération a été lancée officiellement en mars 2014 dans une ancienne caserne bruxelloise qui sert actuellement de centre d’accueil des demandeurs d’asile et qui, de ce fait, abrite des déserteurs venus du monde entier. Le site internet est en ligne (www.desertie.be); pour l’instant on y trouve surtout des textes en néerlandais et en français. Pendant une année, on y publiera chaque semaine des textes originaux sur la réfraction à la guerre, la désertion et la résistance. On prévoit l’organisation d’un Congrès international pour la paix, axé sur la désertion et la réfraction à la guerre, tandis que la production Waanvlucht/FuirLaFolie a été proposée à la conférence internationale pour la paix qui aura lieu à Sarajevo (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). 

L’Ode au Déserteur :
Frederic Rzewski a parachevé sa composition qui est devenue disponible pour chœurs.
1. I will not serve (anglais, sur un texte de James Joyce)
2. Non serviam (latin, sur un texte biblique du prophète Jérémie
3. Sag Nein (allemand, sur des textes de Wolfgang Borchert et de Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (néerlandais, sur un poème de Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (français, sur un texte d’ Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (italien, vieillle chanson populaire)
7. Polla ta Deina (grec classique, sur un texte de Sophocle)
8. Down by the Riverside - la finale (anglais, chanson des esclaves noirs d’Amérique)
Chaque mouvement dure approximativement trois minutes. Un accompagnement instrumental pourrait s’avérer souhaitable, mais cela dépend des possibilités et des capacités des choristes.

Rzewski a écrit la musique pour un grand choeur amateur, sans toutefois faire de concessions au plan de’ la qualité. Pratiquement, la composition est à la portée des chœurs amateurs, tout en restant difficile, un défi en quelque sorte. Les chœurs intéressés peuvent également opter pour une sélection parmi les huit mouvements, donc sans présenter le morceau en entier.
C’est le Brussels Brecht-Eislerkoor qui a commissionné la composition. Frederic Rzewski cède ses droits d’auteurs pour les représentations dans le cadre de Waanvlucht/FuirLaFolie. Les chœurs ont donc la liberté d’interpréter la composition tout en se référant à notre projet commun.  S’ils le souhaitent, ils pourront faire un don en guise de soutien de l’oeuvre commissionnée. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à brusselsbrechteislerkoor@gmail.com.

La Chanson internationale du Déserteur 2015
Le 21 septembre est la journée annuelle de la paix, décrétée par les Nations Unies. Ce jour-là, la Chanson internationale sera créée à Bruxelles et dans d’autres villes. Le texte a été écrit par le poète Geert van Istendael, tandis que la musique est de Fabrizio Cassol. Nous espérons que la partition sera prête en janvier 2015.

A partir du 21 septembre 2015, une platforme internet spéciale sera accessible aux choeurs qui voudraient  y publier leur version de la Chanson ainsi que leurs autres participations à FuirLaFolie. Les enregistrements pourront également nous parvenir sous forme de DVD. Les détails techniques seront communiqués ultérieurement. L’artiste Jan Vromman réalisera une création vidéo où les envois des choeurs trouveront une place. Sur base de cette création, nous organiserons, à Bruxelles, un concert de clôture prévu en décembre 2015 voire encore un peu plus tard. Ce concert se composera de deux parties. Nous voulons réunir une chorale de masse (500 chanteurs?) et nous espérons pouvoir inviter quelques chœurs étrangers pour un concert en soirée. Il va de soi que toutes autres idées et initiatives dans le cadre de FuirLaFolie restent les bienvenues. C’est à bras ouverts que nous accueillerons les chœurs qui aimeraient encore se joindre à nous. Bienvenue à la chorale berlinoise Ernst-Busch-Chor qui vient de nous faire savoir qu’elle veut participer au projet. 

De plus amples informations sur Waanvlucht/FuirLaFolie se trouvent également sur le site internet du Brussels Brecht-Eislerkoor www.bbek.be et sur www.desertie.be.DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,

In diesem achten internationalen Chorbericht werden folgende Themen behandelt:  das Internationale Lied vom Deserteur; die "Ode an die Deserteure" ist fertiggestellt; eine Website und ein Blog über WahnFlucht. Durch WahnFlucht wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertion und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien im Widerstand gegen den Wahnsinn des Krieges.

Aber zuallererst möchten wir uns entschuldigen dafür, dass Sie so lange nichts von dem Projekt gehört haben. Zum einen haben wir selbst hart gearbeitet an der Premiere von WahnFlucht! in Belgien. Am 20. und 21. September ist es soweit. Sieben Choere mit 160 Sängern aus ganz Belgien werden in Brüssel eine Musiktheaterproduktion aufführen, die aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil singt jeder Chor einzeln an verschiedenen Orten einige Lieder. In einem zweiten Teil führen wir die Ode von Rzewski mit allen 160 Sängern, 4 Solisten und einem Perkussionstrio auf.  Am selben Tag wird es auch Konzerte geben in Bremen (Buchtstrassenchor und Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Wien (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) und Berlin (Hans-Beimler-Chor & Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Abgesehen davon gab es aber auch einige Probleme dabei, das Projekt für September 2015 in Gang zu bekommen. Einige Künstler hatten Zweifel am Thema oder hatten einfach zu viel zu tun. Es stellte sich auch heraus, dass es schwieriger war als ursprünglich angenommen, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Aber die Probleme sind gelöst, auch wenn wir dadurch ein wenig  in Verzug geraten sind. Hierzu mehr weiter unten.

Eine Website und ein Blog über WahnFlucht!
Das Chorprojekt WahnFlucht! ist Teil eines grösser angelegten Projekts, was wir zusammen mit der Friedensbewegung gestalten. Diese Zusammenarbeit hat im März 2014 offiziell begonnen in einer alten Brüsseler Kaserne, die jetzt als Aufnahmelager für Asylbewerber genutzt wird und in der daher auch Deserteure aus der ganzen Welt untergebracht werden. Die entsprechende Website ist online zu finden www.desertie.be, auch wenn dort hauptsächlich Texte auf Niederländisch und Französisch erscheinen. Ein Jahr lang wird jede Woche ein Blogbeitrag auf die Website gestellt mit Texten über Kriegsverweigerung, Desertion und Widerstand. Ein internationaler Friedenskongress zu Desertion und Kriegsverweigerung wird organisiert, und  WahnFlucht! wurde auf der Friedenskonferenz in Sarajevo vorgestellt. (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu).

Die Ode an die Deserteure
Die Komposition von Frederic Rzewski ist fertiggestellt und steht den Chören zur Verfügung. Der Titel wurde leicht geändert und lautet nun "Ode an die Deserteure" ). Für den Komponisten gibt es den Deserteur nicht, es handelt sich vielmehr um Menschen, die eine existentielle Entscheidung treffen. Die Ode besteht aus folgenden 8 Sätzen:
1. I will not serve (Englisch, nach einem Text von James Joyce)
2. Non serviam (Latein, nach einem Bibeltext von Jeremia)
3. Sag Nein (Deutsch, nach Texten von Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (Niederländisch, nach einem Text von Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (Französisch, nach einem Text von Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italienisch, ein altes Volkslied)
7. Polla ta Deina (Altrgriechisch, nach einem Text von Sophokles)
8. Finale (Englisch, ein altes Sklavenlied)
Jeder Satz dauert ungefähr drei Minuten. Manchmal wird instrumentale Unterstützung gewünscht, aber das hängt ab von den Möglichkeiten und von dem, was die Chormitglieder brauchen. Rzewski schrieb die Komposition für einen Grossen Amateurchor,s ohne dabei  Abstriche zu machen bei der Qualität der Komposition. In der Praxis ist die Komposition auch für Amateurchöre durchaus zu schaffen, sie bleibt aber schwierig und stellt eine Herausforderung dar. Chöre können also auch beschliessen, eine Auswahl zu treffen aus den acht Sätzen, es müssen nicht alle Sätze aufgeführt werden. Auftraggeber der Komposition ist der Brüsseler Brecht-Eislerkoor. Frederic Rzewski tritt die Urheberrechte im Rahmen von WahnFlucht! ab. Chöre können also die Komposition frei für Aufführungen nutzen und dabei verweisen auf unser gemeinsames Projekt. Falls gewünscht können Chöre auch durch einen Beitrag in beliebiger Höhe den Kompositionsauftrag finanziell unterstützen. Bitte nehmen Sie Kontakt auf per Email: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Das Internationale Lied vom Deserteur 2015
Der 21. September ist der Internationale Tag des Friedens der Vereinten Nationen.  An diesem Tag wird das Internationale Lied in Brüssel und in anderen Städten dargebracht. Der Text wird von  dem Dichter Geert van Istendaal geschrieben, die Musik von Fabrizio Cassol. Wir hoffen, dass die Partitur im Januar 2015 fertig sein wird.
Ab 21. September 2015 wird auch eine spezifische Webplattform zur Verfügung stehen.  Chöre können ihre Version des Lieds und auch andere Beiträge dann über diese Plattform an WahnFlucht! schicken. Aufnahmen können auch per DVD eingeschickt werden.  Auf die technischen Details gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt näher ein. Der Künstler Jan Vromman wird dann eine Videokreation erstellen, bei der untere anderem diese Bilder und Aufnahmen Verwendung finden. Mit diesem Werk werden wir in Brüssel dann im Dezember 2015 oder etwas später ein Abschlusskonzert planen. Dieses Konzert soll aus zwei Teilen bestehen. Wir wollen einen Massenchor auf die Beine stellen, der das Lied singt (500 Sänger?), und wir hoffen auch, einige ausländische Chöre zu einem Abendkonzert einladen zu können. Natürlich freuen wir uns auch über andere Ideen, Anregungen und Initiativen im Rahmen von WahnFlucht. Chöre, die sich hier noch anschliessen wollen, sind herzlich willkommen. Schon jetzt begrüssen wir den Berliner Ernst-Busch-Chor, der auch mit Begeisterung mitarbeiten möchte.

Weitere Informationen über WahnFlucht! finden sich auch auf der Website des Brüsseler Brecht-Eislerkoors www.bbek.be und auf www.desertie.be.ES 
Caros amigos de la canción de lucha,

En el octavo informe internacional tratamos los temas siguientes: la Canción Internacional del Desertor, la "Oda a los Desertores" que está lista, un sitio internet y un blog sobre HuirLaLocura!. Con HuirLaLocura! queremos llamar la atención a la deserción y el rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir a la locura de la guerra.

Para empezar quisiéramos excusarnos por el largo silencio de estos últimos meses. Estabamos trabajadando intensamente en la preparación de la primera de HuirLaLocura! en Bélgica que tendrá lugar dentro de dos semanas, es decir el 20 y el 21 de septiembre del 2014. Unos 160 cantantes miembros de siete coros de toda Bélgica estrenarán en Bruselas una producción musical en dos partes. Durante la primera parte que tiene lugar in situ, fuera del teatro, cada coro canta algunas canciones mientras que un actor presenta testimonios y pensamientos de y sobre desertores. Se guiará el público de un lugar al siguiente. En la segunda parte, ahora en el teatro mismo, los 160 cantantes, cuatro solistas y un trio de percusión harán entender la Oda de Rzewski. 
El mismo día, también habrá conciertos en Bremen (Buchtstrassenchor y Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Viena (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) y Berlín (Hans-Beimler-Chor y Ernst- Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Nuestro silencio se explica también por las dificultades que tuvimos al poner en marcha el proyecto para septiembre 2015. Los artistas estaban dudando del tema o estaban demasiado ocupados. Además encontramos obstáculos en financiar el proyecto. Menos mal dichos problemas están ahora resueltos. Nos queda solamente recuperar el tiempo perdido.

Un sitio internet y un blog sobre HuirLaLocura
El proyecto HuirLaLocura! se sitúa en el marco de un proyecto más amplio que elaboramos junto con el movimiento por la paz. Esta colaboración se lanzó de manera oficial en marzo 2014 en una antigua caserna de Bruselas que sirve desde muchos años como centro para solicitantes de asilo y donde se acojan entonces desertores del mundo entero. En el sitio internet www.desertie.be que es on-line desde varios meses se publican textos sobre todo escritos en neerlandés y en francés. Durante un año se publicará cada semana una contribución sobre el rechazo de la guerra, la deserción y la resistencia.  Se celebrará un congreso internacional por la paz sobre la deserción y el rechazo de la guerra y se presentará HuirLaLocura! en el marco de la conferencia por la paz de Sarajevo (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). 

La Oda a los Desertores:
La composición de Frederic Rzewski está lista y a la disposición de los coros. El título ligeramente modificado es ahora Oda a los Desertores. El compositor considera que El Desertor no existe y que son individuos los que toman decisiones existenciales. La oda consiste en ocho movimientos:
1. I will not serve (en inglés, texto de James Joyce)
2. Non serviam (en latín, texto bíblico de Jeremías)
3. Sag Nein! (en alemán, textos de Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (en neerlandés, texto de Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (en francés, texto de Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (en italiano, una antigua canción popular)
7. Polla ta Deina (en griego antiguo, texto de Sófocles)
8. Down by the Riverside (Final, en inglés, una antigua canción de esclavos)

Cada movimiento dura aproximadamente tres minutos. Algunas están escritas con acompañamiento instrumental, pero eso depende de las posibilidades y de lo que necesitan los cantantes.
Rzewski escribió la composición para un gran coro de aficionados manteniendo sin embargo una gran calidad compositora. En la práctica, esta composición es un desafío pero queda alcanzable para coros de aficionados. Los coros pueden seleccionar algunos de los ocho movimientos y no tienen que estrenarlos todos.
El coro Brussels Brecht-Eislerkoor es el iniciador de la composición. Frederic Rzewski cede los derechos de autor para presentaciones en el marco de HuirLaLocura!. Los coros pueden entonces presentar libremente la composición bajo la reserva de mencionar del proyecto colectivo. Los coros deseando sostener el proyecto pueden hacer una contribución libre. Contacto: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

La Canción Internacional del Desertor 2015:
El 21 de septiembre, el Día internacional de la Paz de las Naciones Unidas, la Canción Internacional será creada en Bruselas y otras ciudades. El texto es del poeta Geert van Istendaal y la música de Fabrizio Cassol. La partición será disponible en enero 2015. 
A partir del 21 de septiembre del 2015 habrá una plataforma internet en la que los coros pueden publicar su versión de la Canción así que otras contribuciones en cuanto a HuirLaLocura!. Podéis enviar las grabaciones también bajo forma de DVD. Más detalles técnicos serán dados más adelante.
Con estas contribuciones, el artista Jan Vromman creará un video que será mostrado en el concierto final en diciembre 2015 aquí en Bruselas. Dicho concierto consistirá en dos partes. Queremos reunir un gran coro (500 cantantes) que cantará esta Canción y además tenemos la intención de invitar algunos coros extranjeros para un concierto.
Claro que estamos abiertos para otras ideas o iniciativas en cuanto a HuirLaLocura!. Coros que quieren juntarse a nosotros son bienvenidos. El coro berlinés Ernst-Busch-Chor ya ha declarado de manera entusiástica su intención de trabajar con nosotros.


Por más información sobre HuirLaLocura!, véase el sitio internet del coro Brussels Brecht-Eislerkoor www.bbek.be y el sitio www.desertie.be.

maandag 27 januari 2014

Newsletter 7
WaanVlucht! - FuirlaFolie! - WahnFlucht! - FleetheFrenzy! - HuirlaLocura!


NL
Zevende internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht! 2014-2015 Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht!-desertieproject. Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op
www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Seventh international choral newsletter for FleetheFrenzy! 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on
www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Septième bulletin international FuirlaFolie! 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.


DE
Siebenter internationaler Chorbericht über WahnFlucht! 2014-2015 (sieh unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf
www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Séptimo informe internacional sobre HuirLaLocura! 2014-2015 (cf. más abajo) A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros...
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase
www.desertie.be
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,
In deze zevende internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod : de compositie van de ‘Ode aan de Deserteur’ nadert zijn eindfase ; een website en blog over WaanVlucht! ; plannen en berichten voor 2014 ; en het internationale internetconcert in 2015. Via WaanVlucht! willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

Een website en blog over WaanVlucht!
Het korenproject WaanVlucht! maakt deel uit van een ruimer project dat we samen met de vredesbeweging uitwerken. Deze samenwerking zal in maart 2014 officieel in Brussel gelanceerd worden. Een website met achtergrondteksten zal dan beschikbaar zijn. Een jaar lang zal er elke week een blogbijdrage op de website verschijnen met teksten over oorlogsweigering, desertie en verzet. Ideeën en voorstellen zijn hiervoor zeker uit alle hoeken van de wereld welkom. Dit jaar zal uitmonden in een internationaal vredescongres over desertie en oorlogsweigering in het voorjaar 2015. WaanVlucht! zal ook een bijdrage leveren aan de vredesconferentie die in Sarajevo de 100 jaar-herdenking van de eerste wereldoorlog zal opstarten (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). We willen ook graag ons korenproject daarin een plaats geven. Ideeën en contacten daarvoor zijn welkom.

De Ode aan de Deserteur (werktitel) :
De compositie van Frederic Rzewski nadert zijn eindfase. De ode zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit de volgende acht bewegingen :
1. I will not serve (Engels, op tekst van James Joyce)
2. Non serviam (Latijn, op een bijbelse tekst van Jeremiah)
3. Sag Nein (Duits, op teksten van Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky) 4. Aan een Moeder (Nederlands, op tekst van Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (Frans, op tekst van Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italiaans, een oud volkslied)
7. Polla ta Deina (oud-Grieks, op tekst van Sofokles)
8. Finale (Engels, een oud slavenlied)
? Misschien komen er tussen de bewegingen nog actuele krantenartikels

om voor te lezen (dit is nog niet zeker)
Elke beweging duurt ongeveer drie minuten. Soms is er ondersteuning door een instrument gewenst, maar dat hangt af van de mogelijkheden en staat in functie van wat de koorleden nodig hebben.
Het Brussels Brecht-Eislerkoor is opdrachtgever voor de compositie. Frederic Rzewski staat de auteursrechten voor opvoeringen in het kader van WaanVlucht! af. Koren zijn dus vrij om de compositie te brengen en te verwijzen naar ons gezamenlijk project. Koren die dit wensen, kunnen door een vrije bijdrage de compositieopdracht steunen.
De volledige partituur zal vrij op internet ter beschikking gesteld worden. ‘Ode aan de deserteur’ was tot nu toe de werktitel. Nu de compositie zijn voltooiing nadert, zou het kunnen dat de titel nog verandert. In een volgende nieuwsbrief zal over elke beweging meer achtergrondinformatie gegeven worden.

Het Internationaal Lied van de Deserteur 2015 :
21 september is de jaarlijkse internationale dag van de vrede van de Verenigde Naties. Op die dag in 2014 zullen er alvast concerten in Brussel, Bremen en Wenen in het kader van WaanVlucht! opgevoerd worden. In Groningen en Londen zijn er plannen om de Ode te brengen op andere momenten. Koren die zich hier nog bij willen aansluiten, zijn zeker welkom.
Op 20 september 2015 sluiten we WaanVlucht! af met het ‘Internationaal Lied van de Deserteur’. Dit moet een internetconcert worden waaraan koren van overal kunnen bijdragen. De technische details staan echter nog niet vast. Hopelijk kunnen we hierover snel in een volgende nieuwsbrief duidelijkheid brengen. We zoeken hiervoor nog contact met andere koren, zeker ook bijvoorbeeld in Rusland en Zuid-Afrika. Wie kan daarbij helpen ?


De volgende nieuwsbrief is voor maart 2014 gepland.

Meer informatie over WaanVlucht! is ook te vinden op de blog desertie.blogspot.com (en binnenkort ook weer op de website www.desertie.be)

voor het Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (dirigente)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Huppmann (Duits) Monika Metzger (Spaans) Erica Bal (Frans)
Rose Moers (Engels)

EN
Dear friends from the solidarity choir movement
This is the seventh international choral newsletter and it deals with the following subjects: the composition of the "Ode to the Deserter" is entering its final phase; a website and blog about FleetheFrenzy!; plans and news about 2014; the international internet concert scheduled for 2015. Through our FleetheFrenzy! project we aim to highlight desertion and refusal of war and conscientious objection as legitimate strategies of resistance against the war- mongering craze.

A website and blog about FleetheFrenzy!
FleetheFrenzy! forms part of a broader project, in close collaboration with the peace movement. This joint initiative will be officially launched in Brussels, in March 2014. By that time a website with background information will be fully operational. Over the period of a year, a weekly blog contribution will be posted on the site, with texts in relation to desertion, refusal to serve and resistance. We most certainly welcome ideas and suggestions from everywhere. This year is to be concluded in the spring of 2015 by an international peace congress at which desertion and refusal to serve will be the central themes. FleetheFrenzy! also intends to contribute to the peace conference of Sarajevo which will initiate the ceremonies of remembrance linked to the 100th anniversary of the first world war (http:// www.peaceeventsarajevo 2014.eu). We would like our choral project to be part of this event and welcome any ideas and contacts enabling us to do so.

The Ode to the Deserter
The composition by Frederic Rzewski is entering its final phase. It will probably include eight movements, as follows:
1. I will not serve (English, based on a text by James Joyce)
2. Non serviam (Latin, based on a biblical text by Jeremiah)
3. Sag Nein (German, based on texts by Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (Dutch, text by Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (French, text by Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italian, an old folksong)
7. Polla ta Deina (ancient Greek, text by Sophocles)
8. Finale (English, an old slave song)
Possibly these movements will be interspersed by the lecture of topical news items (still to be decided)
Each movement will take about three minutes. Sometimes they will be accompanied by an instrument, depending on the possibilities and needs of the singers.
The Brussels Brecht-Eislerkoor is sponsoring the composition. For performances of his work as part of the FleetheFrenzy! project, Frederic Rzewski declines any copyright fees. Choirs are at liberty to perform the 
composition with reference to our common project. If they choose to do so, choirs are of course welcome to make a donation in support of the composition.
The complete score will be made available on the internet for free. "Ode to the deserter" has been the working title so far but this could still change. More background information to each of the movements will be supplied in a future newsletter.

The International Song of the Deserter 2015
September 21st is the United Nations' international peace day. On that day in 2014, concerts linked to the FleetheFrenzy! project will be held in Brussels, Bremen and Vienna for a start. In Groningen and London, the Ode is scheduled to be performed at other dates. Other choirs are still welcome to jump on the wagon.
The final event of FleetheFrenzy! will be the performance, on September 20th 2015, of the "International Song of the Deserter". This is meant to be an internet concert, with contributions by choirs from all over the world. The technical details are still to be hammered out but we hope to give more news in a future newsletter. We still very much want to get in touch with other choirs, especially in Russia and South-Africa. Can anybody help ?


The next newsletter is scheduled for March 2014.

Further information on FleetheFrenzy! is available on desertie.blogspot.com
(and very soon also on the website "www.desertie.be")

for the Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (director)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Huppmann (German) Monika Metzger (Spanish) Erica Bal (French)
Rose Moers (English)FR
Chers amis choristes engagés,
(nos excuses pour la traduction bâclée)
Dans ce septième bulletin international nous abordons les thèmes suivants: un site web et un blog sur FuirlaFolie! ; la composition de l'Ode au Déserteur (titre provisoire) touche à sa phase finale ; les idées pour le concert internet international en 2015. Par le canal de FuirlaFolie!, nous voulons mettre en exergue la désertion et l’objection à la guerre en tant que stratégies légitimes pour résister à la folie qu’est la guerre.

Un site web et un blog sur FuirlaFolie!
Le projet choral FuirlaFolie! fait partie d'un projet plus vaste pour lequel nous travaillons ensemble avec le mouvement de paix. Cette collaboration sera officiellement lancé en Mars 2014 à Bruxelles. Un site web avec des textes de fond sera disponible. Pendant une année nous publierons chaque semaine une contribution nouvelle à propos de refus de la guerre, la désertion et la résistance. Des idées et des suggestions sont les bienvenus de tous les coins du monde. Cette année se terminera par une conférence de paix internationale sur la désertion et le refus de guerre de refus au printemps 2015.
FuirlaFolie! contribuera également à la conférence de paix à Sarajevo, 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale (www.peaceeventsarajevo2014.eu). Nous espérons de pouvoir y présenter notre projet de coeurs. Des idées et des contacts qui peuvent nous aider sont les bienvenus.


L' Ode au Déserteur (titre provisoire)
La composition de Frederic Rzewski approche son achèvement. L'hommage comprendra probablement les huit mouvements suivants :
- Je ne servirai pas (texte anglais de James Joyce)
- Non serviam (latin, un texte biblique de Jérémie)
- Sag Nein (allemand, sur des textes de Wolfgang Borchert et Kurt Tucholsky)
- A une mère (néerlandais, texte de Paul van Ostaijen)
- Ne Servir plus (texte français d'Etienne de la Boétie)
- Povero Disertore (italien, adaptation d’une vieille chanson populaire)
- Polla ta Deina (grec ancien, texte de Sophocle)
- Finale (anglais, adaptation de Down by the Riverside, une vieille chanson d’esclave)
? peut-être il y aura encore des articles de journaux actuels à lire entre les mouvements ...
Chaque mouvement dure environ trois minutes. Parfois, un soutien d’un instrument sera requis, mais tout dépend de ce qu’est disponible et toujours en fonction de ce dont les choristes ont besoin.
Le Brussels Brecht-Eislerkoor a commandé la composition. Frederic Rzewski garde ses droits d’auteur, mais il les renoncent pour les spectacles dans le cadre de FuirlaFolie! Chaque chorale est donc libre pour réaliser la composition
en faisant le lien avec notre projet commun. Les chorales qui souhaitent contribuer financièrement peuvent soutenir volontairement la commission de la composition.
Les partitions seront mises à disposition gratuitement sur Internet. Jusqu'à présent L’Ode au déserteur reste un titre provisoire. Dans le prochain bulletin plus d’information sera donné sur chaque mouvement.


La Chanson International du Déserteur 2015:
Le 21 septembre est la Journée Internationale de la Paix des Nations Unies. Ce jour-là en 2014, il y aura des concerts ‚FuirlaFolie’ à Bruxelles, Brême et Vienne. À Groningen et Londres, il existe des projets pour d'autres moments. Des coeurs qui veulent encore participer, sont toujours les bienvenus.
Le 20 Septembre 2015, nous concluons FuirlaFolie! avec la "Chanson Internationale du Déserteur”. L’idée est de réaliser un concert ‚internet’ auquel des chorales de partout peuvent contribuer. Cependant les détails techniques ne sont pas encore claires. Plus d’info dans un des bulletins suivants. Nous sommes encore à la recherche d'autres chorales, par exemple en Russie et en Afrique du Sud. Qui peut nous aider ?


Le prochain bulletin est prévu pour Mars 2014.

Plus d'informations sur Imaginez un vol ! peuvent également être trouvés sur
le blog desertie.blogspot.com (et bientôt de retour sur le site www.desertie.be)

Pour la chorale Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (chef de coeur)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Huppmann (allemand) Monika Metzger (espagnol) Erica Bal (français)
Rose Moers (anglais)

DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,
In diesem siebten internationalen Chor-Newsletter werden folgende Themen behandelt: die Komposition der 'Ode an den Deserteur' steht kurz vor dem Abschluss; eine Website und ein Blog über WahnFlucht!; Pläne und Nachrichten für 2014; das internationale Internetkonzert 2015. Mit WahnFlucht! wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertation und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien, um gegen den Wahnsinn des Krieges Widerstand zu leisten. 

Eine Website und ein Blog über WahnFlucht!
Das Chorprojekt WahnFlucht! ist Teil eines gröβer angelegten Projekts, welches wir zusammen mit der Friedensbewegung ausarbeiten. Diese Zusammenarbeit wird im März 2014 in Brüssel offiziell eingeleitet. Dann wird eine Website mit Hintergrundtexten zur Verfügung stehen. Ein Jahr lang soll dann jede Woche ein Blogbeitrag auf der Website erscheinen, mit Texten zu Kriegsdienstverweigerung, Fahnenflucht und Widerstand. Ideen und Anregungen nehmen wir gerne aus allen Ecken der Welt entgegen. Das Jahr mündet dann in einen internationalen Friedenskongress über Desertion und Kriegsdienstverweigerung im Frühjahr 2015. WahnFlucht! wird auch einen Beitrag leisten zur Friedenskonferenz, die in Sarajevo zum Gedenken an den 100. Jahrestag des 1. Weltkriegs organisiert wird (http:// www.peaceeventsarajevo2014.eu). Wir möchten gerne unser Chorprojekt hierbei mit einbeziehen und ihm einen Platz verschaffen. Für Ideen und Kontakte wären wir sehr dankbar.

Die Ode an den Deserteur:
Die Komposition von Frederic Rzewski geht in die Endphase. Die Ode wird höchstwahrscheinlich aus folgenden acht Sätzen bestehen:
1. I will not serve (Englisch, nach einem Text von James Joyce)
2. Non serviam (Latein, nach einem Bibeltext von Jeremia)
3. Sag Nein (Deutsch, nach Texten von Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky) 4. Aan een moeder (Niederländisch, nach einem Text von Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (Französisch, nach einem Text von Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italienisch, ein altes Volkslied)
7. Polla ta Deina (Alt-Griechisch, nach Sophokles)
8. Finale (Englisch, ein altes Sklavenlied)
?. Vielleicht sollen zwischen den einzelnen Sätzen noch aktuelle Zeitungsartikel vorgelesen werden (noch nicht sicher).
Jeder Satz dauert ungefähr drei Minuten. Manchmal ist Unterstützung durch ein Instrument wünschenswert, aber das hängt ab von den Möglichkeiten und wird je nach Bedarf der Chormitglieder entschieden. Der Brüsseler Brecht- Eisler-Koor ist Auftraggeber der Komposition. Frederic Rzewski tritt die Urheberrechte für Aufführungen im Rahmen von WahnFlucht! ab. Chöre können also die Komposition aufführen und sich dabei beziehen auf unser 
gemeinsames Projekt. Je nach Wunsch können die Chöre durch einen freien (finanziellen) Beitrag den Kompositionsauftrag mit unterstützen. Die vollständige Partitur soll auf Internet frei zur Verfügung gestellt werden. "Ode an den Deserteur" war bis jetzt ein Arbeitstitel. Jetzt, wo sich die Komposition ihrer Vollendung nähert, kann der Titel möglicherweise noch geändert werden. In einem der nächsten Newsletters werden zu jedem Satz noch weitere Hintergrundinformationen folgen.

Das Internationale Lied vom Deserteur 2015:
Der 21. September ist der jährliche Internationale Tag des Friedens der Vereinten Nationen. An diesem Tag werden 2014 auf jeden Fall schon Konzerte in Brüssel, Bremen und Wien im Rahmen von WahnFlucht! stattfinden. In Groningen und London ist geplant, die Ode an anderen Tagen des Jahres aufzufuehren. Chöre, die sich dabei noch anschliessen möchten, sind herzlich willkommen. Am 20. September 2015 schliessen wir WahnFlucht! mit dem 'Internationalen Lied vom Deserteur' ab. Dazu soll ein Internetkonzert stattfinden, bei dem Chöre von überallher mitmachen können. Die technischen Einzelheiten stehen jedoch noch nicht fest. Hoffentlich können wir hierzu in einem folgenden Newsletter genaueres sagen. Wir suchen dazu noch nach Kontakten mit anderen Chören, gerne auch aus Russland und Südafrika beispielsweise. Wer kann hierbei helfen?

Der nächste Chorbericht ist für März 2014 geplant.

Mehr Informationen über WahnFlucht! sind auf auf dem Blog desertie.blogspot.com zu finden (und in Kürze auch wieder auf der Website www.desertie.be)

Für den Brüsseler Brecht-EislerKoor Lieve Fransen (Dirigentin)
Ruth Flikschuh,
Kris Vanhoeck,

Andrea Huppmann (Deutsch), Monika Metzger (Spanisch), Erica Bal (Französisch), Rose Moers (Englisch)
ES
Caros amigos de la canción de lucha,
En el presente séptimo informe internacional se hablará de los temas siguientes: la composición de la ‘Oda al Desertor’ casi finalizada; un sitio internet / blog sobre HuirLaLocura!; proyectos e informes para el 2014; el concierto internet internacional en el 2015. Con HuirLaLocura! queremos llamar la atención a la deserción y al rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir contra la locura de la guerra.

Un sitio internet y un blog sobre HuirLaLocura!
El proyecto HuirLaLocura! forma parte de un proyecto más importante en el marco del que colaboramos con el movimiento por la paz. Dicha colaboración se pondrá en marcha de manera oficial en marzo 2014 en Bruselas. Un sitio internet con textos sobre el tema será disponible a partir de dicha fecha. Durante un año, cada semana se publicarán bajo forma de blog textos sobre el rechazo de la guerra, la deserción y la resistencia. Acogeremos las ideas y propuestas de todos los rincones del mundo. Dicho período conducirá en el primer trimestre del 2015 a un congreso por la paz internacional dedicado a la deserción y el rechazo de la guerra.
HuirLaLocura! contribuirá igualmente a la conferencia por la paz que constituirá el principio de la 100a conmemoración de la Primera Guerra Mundial (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). Nos gustaría también integrar nuestro proyecto de coros. Le agradecemos sus ideas y contactos.


La Oda al Desertor:
La composición de Frederic Rzewski casi está terminada. La oda contará probablemente ocho movimientos:
- I will not serve (en inglés, inspirado de un texto de James Joyce)
- Non serviam (en latín, inspirado de un texto bíblico de Jeremías)
- Sag Nein! (en alemán, inspirado de textos de Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky)
- Aan een Moeder (en neerlandés, inspirado de un texto Paul van Ostaijen)
- Ne servir plus (en francés, inspirado de un texto de Etienne de la Boétie)
- Povero Disertore (en italiano, una antigua canción popular)
- Polla ta Deina (en griego antiguo, inspirado de un texto de Sófocles)
- Final (en inglés, una antigua canción de esclavos)
? Entre los diferentes movimientos se insertarán eventualmente artículos de prensa actuales leídos por actores (todavía no seguro)
Cada movimiento dura unos tres minutos. Ciertos movimientos pueden ser acompañados por instrumentos, en función de las posibilidades y de las necesidades de los cantantes.
El coro Brussels Brecht-Eislerkoor encomendó la composición. Frederic Rzewski cede los derechos de autor para las actuaciones en el marco de HuirLaLocura!. Por consecuencia, los coros pueden estrenar la composición indicando como

referencia el proyecto común. Los coros que lo desean pueden contribuir libremente a los gastos de la composición.
La partición completa será disponible gratuitamente en el internet. ‘Oda al Desertor’ es un título de trabajo. Dado que la composición casi está terminada, su título va probablement cambiar. En unos de los siguientes informes daremos más detalles sobre cada parte de la Oda.


La Canción Internacional del Desertor 2015:
El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU. En el 2014, el 21 de septiembre varios conciertos ya están previstos en el marco de HuirLaLocura! en Bruselas, Bremen y Viena. En Groningen y en Londres van a producirse muy probablemente un otro día. Los coros queriendo juntarse a esta iniciativa son las bienvenidas.
El 20 de septiembre 2015 cerramos HuirLaLocura! Con la ‘Canción Internacional del Desertor'. Será un concierto por internet al que coros del mundo entero podrán juntarse. Los detalles técnicos están todavía por definir. Esperamos poder dar más información en unos de los siguientes informes. Para este concierto todavía estamos buscando más coros, en particular en países como Rusia, China y África del Sur. Quien puede ayudar? Quien tiene contactos en estos países?


El siguiente informe parecerá en el mes de marzo del 2014.

Por más información sobre HuirLaLocura!, véase el blog desertie.blogspot.com
(y muy pronto de nuevo el sitio internet www.desertie.be)

Para el coro Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (directora de coro) Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Hüppmann (alemán) Monika Metzger (español) Erica Bal (francés)
Rose Moers (inglés)

zondag 6 oktober 2013

Newsletter 6


Newsletter 6  
WaanVlucht! - FuirlaFolie! - WahnFlucht! - FleetheFrenzy! - HuirlaLocura!


NL
Zesde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht! 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht!-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Sixth international choral newsletter for FleetheFrenzy! 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Sixième bulletin international Fuirlafolie! 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Sechster internationaler Chorbericht über WahnFlucht! 2014-2015 (sieh unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Sexto informe internacional sobre HuirLaLocura! 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.


NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,


In deze zesde internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod :  WaanVlucht! in Brussel ; nieuws over de “Ode aan de Deserteur” en over het “Internationale Lied van de Deserteur”.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

In Brussel krijgt onze WaanVlucht!-productie stilaan vorm :
In Brussel is er helaas nog steeds geen monument voor de deserteur.  Maar er is wel een wijk in het oude centrum met veel verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog (straatnamen,...)  In deze buurt ligt het prestigieuze theaterhuis Kaaitheater.  Zes koren uit heel België gaan op 21 september 2014 op straat in deze oorlogswijk vredesliederen zingen afgewisseld met acteurs die verhalen  van deserteurs zullen voordragen.  Het publiek loopt rond van koor naar koor.  Ten slotte komt iedereen tesamen in het Kaaitheater en daar zal de Ode aan de Deserteur opgevoerd worden.  Deze voorstelling zal in Luik, Gent, Leuven en misschien nog andere steden herhaald worden.  We hopen ze ook te kunnen brengen in Ieper, de stad die symbool staat voor de gruwel van de Eerste wereldoorlog.

De Ode aan de Deserteur :
Componist Frederic Rzewski is defintief in actie geschoten.  Hij zal de hele Ode opleveren tegen januari, maar aparte delen zullen al vroeger klaar zijn.  De Ode zal uit zes à zeven delen bestaan en in totaal een 25 minuten duren.  Het eerste deel introduceert het centrale "ik zal niet dienen"-thema aan de hand van een beroemd citaat van James Joyce.  In het tweede deel grijpt de componist terug naar de bijbelse herkomst van dit thema "non serviam" (Jeremiah, II, 20).  In het derde deel komen twee Duitse pacifistische dichters aan het woord, Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky.  Elk deel krijgt een eigen kleur (vierstemmig koor, spreekkoor, solostem, instrumentatie) en behoudt zijn oorspronkelijk taal (Engels, Latijn, Duits).  Er volgen nog delen die verder uitgewerkt moeten worden over Antigone (een "klassieke" deserteur) en nog twee delen in het Frans en in het Nederlands. Het laatste deel ten slotte zal naar de actualiteit van vandaag verwijzen.  Koren die graag de aparte delen al willen ontvangen van zodra ze klaar zijn, kunnen ons een seintje geven.

Het Internationaal Lied van de Deserteur :
Het ‘Internationaal Lied van de Deserteur’ sluit WaanVlucht! af op 20 september 2015.  Componist Fabrizio Cassol heeft toegezegd.  Hij is bekend van de groep Aka Moon (www.akamoon.com/) en exploreert muzikale tradities om er iets nieuws van te maken.  Koren brengen wereldwijd elk een eigen versie van het lied van Cassol, maken er een opname van en sturen dit door naar Brussel.  Klank- en beeldopnames van het lied worden dan op 20 september 2015 vermengd met een live-performance met zoveel mogelijk zangers in de Ancienne Belgique.  Deze voorstelling wordt live gestreamd naar de internationale koren en het wereldwijde web, zodat er één gemeenschappelijk pleidooi tegen de oorlog en voor een strategie van oorlogsweigering weerklinkt. 

De volgende nieuwsbrief is voor december 2013 gepland.  Stuur ons uw ideeën en projecten voor 2014 en 2015 !

Meer informatie over WaanVlucht! is ook te vinden op de website www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor
EN
Dear friends from the solidarity choir movement ,


This sixth international choral newsletter covers the following topics: FleetheFrenzy! in Brussels ; news about the ‘Ode to the Deserter’ ; and about the ‘International Song of the Deserter’ (2015).  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.

In Brussels our FleetheFrenzy! production (2014) is gradually taking shape :
Unfortunately, in Brussels we do not have a monument to the deserter yet.  But there is a neighborhood in the old city center with many references to the First World War (street names,...)  In this neighborhood the prestigious theatre house Kaaitheater is situated.  September 21, 2014 six choirs from all over Belgium will take to the streets in this neighborhood and will sing peace songs in alternation with stories of actual deserters brought by professional actors . The audience walks around from choir to choir.  Finally, everyone comes together at the Kaaitheater and there the Ode to the Deserter will be brought.  This performance will be repeated in Liege, Ghent, Leuven and perhaps other cities.  We hope to bring it also in Ypres, the Flemish city that symbolizes the horrors of the First World War.

The Ode to the Deserter :
Frederic Rzewski has started composing the Ode and will bring the whole work to an end by January 2014.   Separate parts however will be ready before then. The Ode will consist of six to seven parts and will take about 25 minutes in total. The first part introduces the central "I will not serve" theme using a famous quote from James Joyce. In the second part the composer goes back to the biblical origin of this theme "non serviam" (Jeremiah, II, 20).  In the third part two German pacifist poets will come to word, Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky.  Each part will have its own color (four-part choir, speech chorus, solo voice, simple instrumentation) and keeps its original language (English, Latin, German). Maybe there will be a part about Antigone (a ‘classic’ deserter) and two parts in French (Etienne dela Boétie?) and in Dutch (Paul van Ostaijen).  The final part will refer to current events of today.   Choirs who would wish to receive the separate parts as soon as they are ready, can send us an e-mail.

The International Song of the Deserter :
The ‘International Song of the Deserter’ is an event that will close the FleetheFrenzy! project on September 20, 2015. Composer Fabrizio Cassol is famous for his group Aka Moon (www.akamoon.com).  He likes to explore musical traditions to create something new out of it.  Choirs from around the world are invited to bring their own version of the song Cassol will compose, make a recording of it and send it on to Brussels. Sound and video recordings of the song will be mixed by a video artist on September 20, 2015 together with a live performance at the Ancienne Belgique concert hall in Brussels. This video event will be streamed live to the international choirs and the worldwide web, so as to make a common statement against war and choral plea for a strategy of war refusal.

The next newsletter is scheduled for December 2013.  Please send us your ideas and projects for 2014 and 2015.

More information about FreetheFrenzy! can also be found on the website www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor

FR
Chers amis choristes engagés,

Le présent bulletin international traite des sujets suivants: FuirlaFolie! à Bruxelles; quoi de neuf à propos de l’Ode au Déserteur et de la Chanson internationale du Déserteur. Par le canal de FuirlaFolie!, nous voulons mettre en exergue la désertion et l’objection à la guerre en tant que stratégies légitimes pour résister à la folie qu’est la guerre.

A Bruxelles, les contours de notre production FuirlaFolie! se précisent  peu à peu:
Notre ville, hélas,  n’a toujours pas de monument au déserteur Mais il existe un quartier dans le vieux centre de la cité où l’on rencontre plein  de références à laPremière Guerre mondiale (noms de rues). C’est précisément là que se trouve le théâtre prestigieux dénommé le “Kaaitheater”.  Le 21 septembre 2014, six choeurs provenant des quatre coins de la Belgique feront acte de présence dans ce quartier “belliqueux” pour y chanter des chansons pacifistes, en alternance avec des témoignages de déserteurs déclamés par des acteurs. Le public déambulera de choeur en choeur. Ensuite, tout le monde se rassemblera au Kaaitheater où sera présentée l’Ode au Déserteur. La représentation sera répétée à Liège, à Gand, à Louvain et peut-être dans  d’autres villes encore. Nous espérons pouvoir la donner également à Ypres, la ville qui symbolise bien les horreurs de la Première Guerre mondiale.

L’ode au déserteur
Le compositeur Frederic Rzewski s’est mis au travail pour de bon.  Il remettra l’ode complète vers le mois de janvier, mais des morceaux séparés seront prêts avant ce délai. L’ode se composera de six à sept parties et durera grosso modo 25 minutes. La première partie introduira le thème central de “Je ne servirai point” basé sur une citation célèbre de James Joyce. Dans la deuxième partie, le compositeur s’inspirera de l’origine biblique du thème central de “non serviam”.  Dans la troisième partie, deux poètes pacifistes allemands, Wolfgang Borchert et Kurt Tucholsky,  feront entendre leur voix. Chaque partie aura son propre coloris (choeur à quatre voix, choeur parlé, monologue) sa langue d’origine (anglais, latin, allemand). Il reste des parties à développer sur le thème d’Antigone (un cas de désertion “classique”) et deux parties respectivement en français et en néerlandais. Enfin, la dernière partie fera allusion à l’actualité.  Les chorales intéressées de recevoir les parties dès qu'elles sont prêtes, sont priées de nous le faire savoir.

La chanson internationale du déserteur

La chanson internationale du déserteur clôturera FuirlaFolie! le 20 septembre 2015. Le compositeur Fabrizio Cassol a marqué son accord. Il est connu du groupe Aka Moon (www.akamoon.com) et explore les musiques traditionnelles  pour en faire quelque chose de neuf.  Les chorales du monde entier réaliseront leur propre version de la chanson  de Cassol et  l’enregistreront puis  l’enverrons ensuite à Bruxelles. Le 20 septembre 2015, les enregistrements vidéo et sonores de la chanson seront mixés avec la performance “live” assurée par un maximum de chanteurs en la salle de l’Ancienne Belgique. La représentation sera transmise en direct par voie de streaming aux choeurs internationaux et sur le web, faisant ainsi résonner un plaidoyer commun contre la guerre et pour une stratégie de non-violence.


Le procaïne bulletin est prévu pour décembre 2013.  S'il vous plaît, envoyez-nous vos idées et projets pour 2014 et 2015.

Pour plus d’informations, voir également le site internet www.desertie.be.
Brussels Brecht-Eislerkoor


DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,

In diesem sechsten internationalen Chorbericht werden folgende Themen behandelt: WahnFlucht! In Bruessel, Neues über die "Ode an den Deserteur" und über das "Internationale Lied vom Deserteur". Mit WahnFlucht! wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertation und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien, um gegen den Wahnsinn des Krieges Widerstand zu leisten.

In Brüssel nimmt unsere WahnFlucht!-Produktion langsam Formen an:

Leider gibt es in Brüssel immer noch kein Denkmal für den Deserteur. Es gibt jedoch ein Viertel im alten Stadtzentrum mit vielen Verweisen auf den Ersten Weltkrieg (Straβennamen ecc.). In diesem Viertel liegt auch das bekannte und angesehene Theaterhaus Kaaitheater. Sechs Chöre aus ganz Belgien werden am 21. September 2014 in diesem Kriegsviertel auf der Straβe Friedenslieder singen, abwechselnd mit Schauspielern, die Geschichten von Deserteuren vortragen. Das Publikum geht von einem Chor zum anderen. Zum Abschluss kommen alle zusammen im Kaaitheater, und dort wird dann die Ode an den Deserteur aufgeführt. Diese Vorstellung in Lüttich, Gent, Leuven und vielleicht noch in anderen Städten wiederholt werden. Wir hoffen, die Vorstellung auch in Ieper aufführen zu können, in der Stadt, die als symbolisch steht für die Gräuel des Ersten Weltkrieges.

Die Ode an den Deserteur :

Komponist Frederic Rzewski ist jetzt definitiv aktiv geworden. Er wird die gesamte Ode wohl im Januar vorlegen, aber einige Teile davon werden schon früher fertig sein. Die Ode wird aus sechs bis sieben Teilen bestehen und insgesamt 25 Minuten dauern. Im ersten Teil wird das zentrale Thema "Ich werde nicht dienen" anhand eines berühmten Zitats von James Joyce eingeführt. Im zweiten Teil greift der Komponist zurück auf den biblischen Ursprung dieses Themas "non serviam" (Jeremiah, II, 20). Im dritten Teil kommen zwei pazifistische Dichter zu Wort, Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky. Jeder Teil bekommt eine eigene Färbung (vierstimmiger Chor, Sprechgesang, Solostimme, Instrumental) und es wird die jeweilige Ursprungssprache beibehalten (Englisch, Latein, Deutsch). Es folgen dann weitere Teile, die noch ausgearbeitet werden müssen über Antigone (ein "klassischer" Deserteur), und zwei Teile auf Französisch und Niederländisch. Der letzte Teil soll dann abschliessend auf die heutige Aktualität verweisen. Chöre, die einzelnen Teile erhalten möchten, sobald sie fertig sind, können sich melden.

Das Internationale Lied vom Deserteur :
Das Internationale Lied vom Deserteur schlieβt WahnFlucht! ab am 20. September 2015.  Komponist Fabrizio Cassol hat zugesagt. Er ist bekannt durch die Gruppe Aka Moon (www.akamoon.com) und erforscht musikalische Traditionen, um etwas Neues daraus zu machen. Chöre bringen weltweit jeweils eine eigene Version des Lieds von Cassol, machen eine Aufnahme davon und schicken die weiter nach Brüssel. Ton- und Bildaufnahmen des Lieds werden dann am 20. September 2015 gemischt mit einer live-performance mit so vielen Sängern wie möglich im Ancienne Belgique. Diese Vorstellung wird live gestreamt an die internationalen Chöre und das World Wide Web, so daraus ein gemeinschaftliches Plädoyer gegen den Krieg und für eine Strategie der Kriegsdienstverweigerung erklinkt.

Der nächste Chorbericht ist für Dezember 2013 geplant.  Bitte senden Sie uns Ihre Ideen und Projekte für 2014 und 2015.

Mehr Informationen über WahnFlucht! sind zu finden auf der Webseite www.desertie.be
Brussels Brecht-EislerkoorES
Caros amigos de la canción de lucha,


En el sexto informe internacional hablaremos de los temas siguientes: HuirLaLocura! en Bruselas; noticias sobre la “Oda al Desertor” así que sobre la “Canción International del Desertor”. Con HuirLaLocura queremos llamar la atención a la deserción y el rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir contra la locura de la guerra.

En Bruselas - nuestra producción HuirLaLocura! toma forma:
En Bruselas todavía no hay un monumento al desertor.  Lo que sí hay es un barrio en el casco viejo que lleva muchas referencias a la Primera Guerra Mundial (nombres de las calles etc.).  En este barrio se encuentra el prestigioso teatro "Kaaitheater".  El 21 de septiembre 2014, seis coros de toda Bélgica cantarán - en las calles de este barrio tan marcado por la guerra - canciones por la paz y actores contarán historias de desertores.  El público se mueve de un coro al otro.  Al final todo el mundo se dirige al Kaaitheater donde se estrenará la Oda al Desertor.  Este espectáculo será presentado en Lieja, Gante y Lovaina y quizá en otras ciudades.  Quisiéramos presentar el espectáculo también en Ieper/Ypres, la ciudad que simboliza la abominación de la Primera Guerra Mundial.

La Oda al Desertor:

El compositor Frederic Rzewski se ha puesto seriamente a trabajar.  La Oda entera estará lista sólo en enero, pero partes de la obra ya estarán disponibles antes.  La Oda consistirá en seis o siete partes y durará unos 25 minutos.  La primera parte introduce el tema central "no serviré" sobre la base de la famosa citación de James Joyce.  En la segunda parte el compositor hace referencia al origen bíblico del tema "non serviam" (Jeremías, II, 20).  En la tercer parte dos poetas alemanes pacifistas llegan a la palabra, Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky.  Cada parte se ve dotada de su propio color (coro a cuatro voces, coro hablado, solistas, intrumentación) y conserva su idioma original (inglés, latín, alemán).  Habrá otros partes todavía por elaborar sobre Antígona (Polinices, un desertor clásico) y dos partes en francés y neerlandés.  La última parte tratará de nuestra época. Los coros que desearían recibir las partes separadas tan pronto como estén listos, pueden contactarnos.

La Canción Internacional des Desertor:
La ‘Canción Internacional del Desertor' concluirá HuirLaLocura! el 20 de septiembre del 2015.  El compositor Fabrizio Cassol dio su acuerdo.  El co-fundador del grupo Aka Moon (www.akamoon.com/) explora tradiciones musicales con el objetivo de crear algo nuevo.  Coros en el mundo entero presentarán sus propias versiones de la canción de Cassol, las grabarán y las mandarán a Bruselas.  El 20 de septiembre, las grabaciones de sonido e imagen de la canción serán mezcladas con una actuación en directo de un gran grupo de cantantes organizada en la sala de la Ancienne Belgique.  Este estreno será transmetido en vivo (live streaming) a los coros internacionales y a toda la comunidad internet de manera a hacer resonar una defensa común en contra la guerra y a favor de una estrategia de rechazo de la guerra.

El informe siguiente vendrá en diciembre 2013.  Por favor envíenos sus ideas y proyectos para el 2014 y 2015.

Por más información, véase el sitio internet www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor


Lieve Fransen (dirigente / conductor / chef de coeur / Chorleiterin / director de coro)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Erica Bal (Français)
Andrea Huppmann (Deutsch)
Monika Metzger (Espanol)
Elliot Rubin (English)