zondag 6 oktober 2013

Newsletter 6


Newsletter 6  
WaanVlucht! - FuirlaFolie! - WahnFlucht! - FleetheFrenzy! - HuirlaLocura!


NL
Zesde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht! 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht!-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Sixth international choral newsletter for FleetheFrenzy! 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Sixième bulletin international Fuirlafolie! 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Sechster internationaler Chorbericht über WahnFlucht! 2014-2015 (sieh unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Sexto informe internacional sobre HuirLaLocura! 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.


NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,


In deze zesde internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod :  WaanVlucht! in Brussel ; nieuws over de “Ode aan de Deserteur” en over het “Internationale Lied van de Deserteur”.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

In Brussel krijgt onze WaanVlucht!-productie stilaan vorm :
In Brussel is er helaas nog steeds geen monument voor de deserteur.  Maar er is wel een wijk in het oude centrum met veel verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog (straatnamen,...)  In deze buurt ligt het prestigieuze theaterhuis Kaaitheater.  Zes koren uit heel België gaan op 21 september 2014 op straat in deze oorlogswijk vredesliederen zingen afgewisseld met acteurs die verhalen  van deserteurs zullen voordragen.  Het publiek loopt rond van koor naar koor.  Ten slotte komt iedereen tesamen in het Kaaitheater en daar zal de Ode aan de Deserteur opgevoerd worden.  Deze voorstelling zal in Luik, Gent, Leuven en misschien nog andere steden herhaald worden.  We hopen ze ook te kunnen brengen in Ieper, de stad die symbool staat voor de gruwel van de Eerste wereldoorlog.

De Ode aan de Deserteur :
Componist Frederic Rzewski is defintief in actie geschoten.  Hij zal de hele Ode opleveren tegen januari, maar aparte delen zullen al vroeger klaar zijn.  De Ode zal uit zes à zeven delen bestaan en in totaal een 25 minuten duren.  Het eerste deel introduceert het centrale "ik zal niet dienen"-thema aan de hand van een beroemd citaat van James Joyce.  In het tweede deel grijpt de componist terug naar de bijbelse herkomst van dit thema "non serviam" (Jeremiah, II, 20).  In het derde deel komen twee Duitse pacifistische dichters aan het woord, Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky.  Elk deel krijgt een eigen kleur (vierstemmig koor, spreekkoor, solostem, instrumentatie) en behoudt zijn oorspronkelijk taal (Engels, Latijn, Duits).  Er volgen nog delen die verder uitgewerkt moeten worden over Antigone (een "klassieke" deserteur) en nog twee delen in het Frans en in het Nederlands. Het laatste deel ten slotte zal naar de actualiteit van vandaag verwijzen.  Koren die graag de aparte delen al willen ontvangen van zodra ze klaar zijn, kunnen ons een seintje geven.

Het Internationaal Lied van de Deserteur :
Het ‘Internationaal Lied van de Deserteur’ sluit WaanVlucht! af op 20 september 2015.  Componist Fabrizio Cassol heeft toegezegd.  Hij is bekend van de groep Aka Moon (www.akamoon.com/) en exploreert muzikale tradities om er iets nieuws van te maken.  Koren brengen wereldwijd elk een eigen versie van het lied van Cassol, maken er een opname van en sturen dit door naar Brussel.  Klank- en beeldopnames van het lied worden dan op 20 september 2015 vermengd met een live-performance met zoveel mogelijk zangers in de Ancienne Belgique.  Deze voorstelling wordt live gestreamd naar de internationale koren en het wereldwijde web, zodat er één gemeenschappelijk pleidooi tegen de oorlog en voor een strategie van oorlogsweigering weerklinkt. 

De volgende nieuwsbrief is voor december 2013 gepland.  Stuur ons uw ideeën en projecten voor 2014 en 2015 !

Meer informatie over WaanVlucht! is ook te vinden op de website www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor
EN
Dear friends from the solidarity choir movement ,


This sixth international choral newsletter covers the following topics: FleetheFrenzy! in Brussels ; news about the ‘Ode to the Deserter’ ; and about the ‘International Song of the Deserter’ (2015).  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.

In Brussels our FleetheFrenzy! production (2014) is gradually taking shape :
Unfortunately, in Brussels we do not have a monument to the deserter yet.  But there is a neighborhood in the old city center with many references to the First World War (street names,...)  In this neighborhood the prestigious theatre house Kaaitheater is situated.  September 21, 2014 six choirs from all over Belgium will take to the streets in this neighborhood and will sing peace songs in alternation with stories of actual deserters brought by professional actors . The audience walks around from choir to choir.  Finally, everyone comes together at the Kaaitheater and there the Ode to the Deserter will be brought.  This performance will be repeated in Liege, Ghent, Leuven and perhaps other cities.  We hope to bring it also in Ypres, the Flemish city that symbolizes the horrors of the First World War.

The Ode to the Deserter :
Frederic Rzewski has started composing the Ode and will bring the whole work to an end by January 2014.   Separate parts however will be ready before then. The Ode will consist of six to seven parts and will take about 25 minutes in total. The first part introduces the central "I will not serve" theme using a famous quote from James Joyce. In the second part the composer goes back to the biblical origin of this theme "non serviam" (Jeremiah, II, 20).  In the third part two German pacifist poets will come to word, Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky.  Each part will have its own color (four-part choir, speech chorus, solo voice, simple instrumentation) and keeps its original language (English, Latin, German). Maybe there will be a part about Antigone (a ‘classic’ deserter) and two parts in French (Etienne dela Boétie?) and in Dutch (Paul van Ostaijen).  The final part will refer to current events of today.   Choirs who would wish to receive the separate parts as soon as they are ready, can send us an e-mail.

The International Song of the Deserter :
The ‘International Song of the Deserter’ is an event that will close the FleetheFrenzy! project on September 20, 2015. Composer Fabrizio Cassol is famous for his group Aka Moon (www.akamoon.com).  He likes to explore musical traditions to create something new out of it.  Choirs from around the world are invited to bring their own version of the song Cassol will compose, make a recording of it and send it on to Brussels. Sound and video recordings of the song will be mixed by a video artist on September 20, 2015 together with a live performance at the Ancienne Belgique concert hall in Brussels. This video event will be streamed live to the international choirs and the worldwide web, so as to make a common statement against war and choral plea for a strategy of war refusal.

The next newsletter is scheduled for December 2013.  Please send us your ideas and projects for 2014 and 2015.

More information about FreetheFrenzy! can also be found on the website www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor

FR
Chers amis choristes engagés,

Le présent bulletin international traite des sujets suivants: FuirlaFolie! à Bruxelles; quoi de neuf à propos de l’Ode au Déserteur et de la Chanson internationale du Déserteur. Par le canal de FuirlaFolie!, nous voulons mettre en exergue la désertion et l’objection à la guerre en tant que stratégies légitimes pour résister à la folie qu’est la guerre.

A Bruxelles, les contours de notre production FuirlaFolie! se précisent  peu à peu:
Notre ville, hélas,  n’a toujours pas de monument au déserteur Mais il existe un quartier dans le vieux centre de la cité où l’on rencontre plein  de références à laPremière Guerre mondiale (noms de rues). C’est précisément là que se trouve le théâtre prestigieux dénommé le “Kaaitheater”.  Le 21 septembre 2014, six choeurs provenant des quatre coins de la Belgique feront acte de présence dans ce quartier “belliqueux” pour y chanter des chansons pacifistes, en alternance avec des témoignages de déserteurs déclamés par des acteurs. Le public déambulera de choeur en choeur. Ensuite, tout le monde se rassemblera au Kaaitheater où sera présentée l’Ode au Déserteur. La représentation sera répétée à Liège, à Gand, à Louvain et peut-être dans  d’autres villes encore. Nous espérons pouvoir la donner également à Ypres, la ville qui symbolise bien les horreurs de la Première Guerre mondiale.

L’ode au déserteur
Le compositeur Frederic Rzewski s’est mis au travail pour de bon.  Il remettra l’ode complète vers le mois de janvier, mais des morceaux séparés seront prêts avant ce délai. L’ode se composera de six à sept parties et durera grosso modo 25 minutes. La première partie introduira le thème central de “Je ne servirai point” basé sur une citation célèbre de James Joyce. Dans la deuxième partie, le compositeur s’inspirera de l’origine biblique du thème central de “non serviam”.  Dans la troisième partie, deux poètes pacifistes allemands, Wolfgang Borchert et Kurt Tucholsky,  feront entendre leur voix. Chaque partie aura son propre coloris (choeur à quatre voix, choeur parlé, monologue) sa langue d’origine (anglais, latin, allemand). Il reste des parties à développer sur le thème d’Antigone (un cas de désertion “classique”) et deux parties respectivement en français et en néerlandais. Enfin, la dernière partie fera allusion à l’actualité.  Les chorales intéressées de recevoir les parties dès qu'elles sont prêtes, sont priées de nous le faire savoir.

La chanson internationale du déserteur

La chanson internationale du déserteur clôturera FuirlaFolie! le 20 septembre 2015. Le compositeur Fabrizio Cassol a marqué son accord. Il est connu du groupe Aka Moon (www.akamoon.com) et explore les musiques traditionnelles  pour en faire quelque chose de neuf.  Les chorales du monde entier réaliseront leur propre version de la chanson  de Cassol et  l’enregistreront puis  l’enverrons ensuite à Bruxelles. Le 20 septembre 2015, les enregistrements vidéo et sonores de la chanson seront mixés avec la performance “live” assurée par un maximum de chanteurs en la salle de l’Ancienne Belgique. La représentation sera transmise en direct par voie de streaming aux choeurs internationaux et sur le web, faisant ainsi résonner un plaidoyer commun contre la guerre et pour une stratégie de non-violence.


Le procaïne bulletin est prévu pour décembre 2013.  S'il vous plaît, envoyez-nous vos idées et projets pour 2014 et 2015.

Pour plus d’informations, voir également le site internet www.desertie.be.
Brussels Brecht-Eislerkoor


DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,

In diesem sechsten internationalen Chorbericht werden folgende Themen behandelt: WahnFlucht! In Bruessel, Neues über die "Ode an den Deserteur" und über das "Internationale Lied vom Deserteur". Mit WahnFlucht! wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertation und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien, um gegen den Wahnsinn des Krieges Widerstand zu leisten.

In Brüssel nimmt unsere WahnFlucht!-Produktion langsam Formen an:

Leider gibt es in Brüssel immer noch kein Denkmal für den Deserteur. Es gibt jedoch ein Viertel im alten Stadtzentrum mit vielen Verweisen auf den Ersten Weltkrieg (Straβennamen ecc.). In diesem Viertel liegt auch das bekannte und angesehene Theaterhaus Kaaitheater. Sechs Chöre aus ganz Belgien werden am 21. September 2014 in diesem Kriegsviertel auf der Straβe Friedenslieder singen, abwechselnd mit Schauspielern, die Geschichten von Deserteuren vortragen. Das Publikum geht von einem Chor zum anderen. Zum Abschluss kommen alle zusammen im Kaaitheater, und dort wird dann die Ode an den Deserteur aufgeführt. Diese Vorstellung in Lüttich, Gent, Leuven und vielleicht noch in anderen Städten wiederholt werden. Wir hoffen, die Vorstellung auch in Ieper aufführen zu können, in der Stadt, die als symbolisch steht für die Gräuel des Ersten Weltkrieges.

Die Ode an den Deserteur :

Komponist Frederic Rzewski ist jetzt definitiv aktiv geworden. Er wird die gesamte Ode wohl im Januar vorlegen, aber einige Teile davon werden schon früher fertig sein. Die Ode wird aus sechs bis sieben Teilen bestehen und insgesamt 25 Minuten dauern. Im ersten Teil wird das zentrale Thema "Ich werde nicht dienen" anhand eines berühmten Zitats von James Joyce eingeführt. Im zweiten Teil greift der Komponist zurück auf den biblischen Ursprung dieses Themas "non serviam" (Jeremiah, II, 20). Im dritten Teil kommen zwei pazifistische Dichter zu Wort, Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky. Jeder Teil bekommt eine eigene Färbung (vierstimmiger Chor, Sprechgesang, Solostimme, Instrumental) und es wird die jeweilige Ursprungssprache beibehalten (Englisch, Latein, Deutsch). Es folgen dann weitere Teile, die noch ausgearbeitet werden müssen über Antigone (ein "klassischer" Deserteur), und zwei Teile auf Französisch und Niederländisch. Der letzte Teil soll dann abschliessend auf die heutige Aktualität verweisen. Chöre, die einzelnen Teile erhalten möchten, sobald sie fertig sind, können sich melden.

Das Internationale Lied vom Deserteur :
Das Internationale Lied vom Deserteur schlieβt WahnFlucht! ab am 20. September 2015.  Komponist Fabrizio Cassol hat zugesagt. Er ist bekannt durch die Gruppe Aka Moon (www.akamoon.com) und erforscht musikalische Traditionen, um etwas Neues daraus zu machen. Chöre bringen weltweit jeweils eine eigene Version des Lieds von Cassol, machen eine Aufnahme davon und schicken die weiter nach Brüssel. Ton- und Bildaufnahmen des Lieds werden dann am 20. September 2015 gemischt mit einer live-performance mit so vielen Sängern wie möglich im Ancienne Belgique. Diese Vorstellung wird live gestreamt an die internationalen Chöre und das World Wide Web, so daraus ein gemeinschaftliches Plädoyer gegen den Krieg und für eine Strategie der Kriegsdienstverweigerung erklinkt.

Der nächste Chorbericht ist für Dezember 2013 geplant.  Bitte senden Sie uns Ihre Ideen und Projekte für 2014 und 2015.

Mehr Informationen über WahnFlucht! sind zu finden auf der Webseite www.desertie.be
Brussels Brecht-EislerkoorES
Caros amigos de la canción de lucha,


En el sexto informe internacional hablaremos de los temas siguientes: HuirLaLocura! en Bruselas; noticias sobre la “Oda al Desertor” así que sobre la “Canción International del Desertor”. Con HuirLaLocura queremos llamar la atención a la deserción y el rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir contra la locura de la guerra.

En Bruselas - nuestra producción HuirLaLocura! toma forma:
En Bruselas todavía no hay un monumento al desertor.  Lo que sí hay es un barrio en el casco viejo que lleva muchas referencias a la Primera Guerra Mundial (nombres de las calles etc.).  En este barrio se encuentra el prestigioso teatro "Kaaitheater".  El 21 de septiembre 2014, seis coros de toda Bélgica cantarán - en las calles de este barrio tan marcado por la guerra - canciones por la paz y actores contarán historias de desertores.  El público se mueve de un coro al otro.  Al final todo el mundo se dirige al Kaaitheater donde se estrenará la Oda al Desertor.  Este espectáculo será presentado en Lieja, Gante y Lovaina y quizá en otras ciudades.  Quisiéramos presentar el espectáculo también en Ieper/Ypres, la ciudad que simboliza la abominación de la Primera Guerra Mundial.

La Oda al Desertor:

El compositor Frederic Rzewski se ha puesto seriamente a trabajar.  La Oda entera estará lista sólo en enero, pero partes de la obra ya estarán disponibles antes.  La Oda consistirá en seis o siete partes y durará unos 25 minutos.  La primera parte introduce el tema central "no serviré" sobre la base de la famosa citación de James Joyce.  En la segunda parte el compositor hace referencia al origen bíblico del tema "non serviam" (Jeremías, II, 20).  En la tercer parte dos poetas alemanes pacifistas llegan a la palabra, Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky.  Cada parte se ve dotada de su propio color (coro a cuatro voces, coro hablado, solistas, intrumentación) y conserva su idioma original (inglés, latín, alemán).  Habrá otros partes todavía por elaborar sobre Antígona (Polinices, un desertor clásico) y dos partes en francés y neerlandés.  La última parte tratará de nuestra época. Los coros que desearían recibir las partes separadas tan pronto como estén listos, pueden contactarnos.

La Canción Internacional des Desertor:
La ‘Canción Internacional del Desertor' concluirá HuirLaLocura! el 20 de septiembre del 2015.  El compositor Fabrizio Cassol dio su acuerdo.  El co-fundador del grupo Aka Moon (www.akamoon.com/) explora tradiciones musicales con el objetivo de crear algo nuevo.  Coros en el mundo entero presentarán sus propias versiones de la canción de Cassol, las grabarán y las mandarán a Bruselas.  El 20 de septiembre, las grabaciones de sonido e imagen de la canción serán mezcladas con una actuación en directo de un gran grupo de cantantes organizada en la sala de la Ancienne Belgique.  Este estreno será transmetido en vivo (live streaming) a los coros internacionales y a toda la comunidad internet de manera a hacer resonar una defensa común en contra la guerra y a favor de una estrategia de rechazo de la guerra.

El informe siguiente vendrá en diciembre 2013.  Por favor envíenos sus ideas y proyectos para el 2014 y 2015.

Por más información, véase el sitio internet www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor


Lieve Fransen (dirigente / conductor / chef de coeur / Chorleiterin / director de coro)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Erica Bal (Français)
Andrea Huppmann (Deutsch)
Monika Metzger (Espanol)
Elliot Rubin (English)woensdag 3 juli 2013

Newsletter 5 (7/2013)


Newsletter 5  
WaanVlucht - FuirlaFolie - WahnFlucht - FleetheFrenzy - HuirlaLocura


NL
Vifdde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Fifth international choral newsletter for FleetheFrenzy 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Cinquième bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Fünfter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (siehe unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Quinto informe internacional sobre HuirLaLocura 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be (disponible dentro de poco)
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.
NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,

In deze vijfde internationale korennieuwsbrief iets over initiatieven in Bremen (Duitsland) en elders ; iets over financies en ten slotte iets over Sarajevo.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.


Uit Bremen kregen we het volgende bericht :

Een jaar na de eerste oproep "korenprojekt" (februari 2012) kwamen we in Bremen samen om een forum op te zetten waar we plannen kunnen smeden en coördineren om het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.  Dit forum van kunstenaars en politieke organisatie komt sinds begin dit jaar maandelijks samen.  De resultaten publiceren we (met vertraging) onder www.1914-2014.eu / acties.

In Bremen zijn volgende koorprojecten gepland:

(A) Zaterdag 20 september 2014 - 11:00 uur 
Openluchtherdenking op de Altmannshöhe (oorlogsmonument) gevolgd door een optocht naar het monument aan de Langemarckstrasse met ons koor, de Bremer Chorwerkstatt, en andere koren, muzikanten, maskerades en 
scenische uitvoering van de "Legende van de Dode Soldaat" (Bertolt Brecht, 1918) in samenwerking met http://www.langemarck.net/

(B) Zondag 21 september 2014 (VN Internationale Dag van de Vrede) 
Korenconcert in het Gustav-Heinemann-Burgerhaus ter opening van een tentoonstelling over "de deserteur" door www.friedensschule-bremen.de in het kader van het Europese project "WaanVlucht”.
Deelnemende Bremer koren :  Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, Internationaler Buchtstraßenchor, OsterchorSteinway (het Frans-Duitse Koor van Bremen wordt gevraagd)

(C) 24 april 2015 (100-e gedenkdag van de Armeense genocide)
Oratorium ter herdenking van de genocide in Armenië in 1915
(Muziek: Chatschadur Avedisjan ; tekst: Durjan Ludvik, 1990)
Bremer Chorwerkstatt met het "Orchester des Orients"

(D) Zondag 20 september 2015 (VN Internationale Dag van de Vrede) 
Korenconcert als onderdeel van het Europese project WaanVlucht

In Brussel plannen we op 21 september 2014 een voorstelling met zes koren (Brussels Brecht-Eislerkoor, Canailles uit Luik, Omroerkoor uit Hasselt, Karibu uit Gent, Kontrarie uit Leuven, rue de la Victoire uit Brussel) die vredes- en desertieliederen zullen brengen afgewisseld met hedendaagse getuigenissen van desertie.  De voorstelling wordt gebracht op straat in een stadswijk met veel verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog.  We besluiten de avond met de wereldpremière van Ode aan de Deserteur van Frederic Rzewski.  De voorstelling kan herhaald worden in andere steden (bv Gent, Leuven, Liège).

Ook in Nederland en Oostenrijk worden plannen gesmeed.  En Frankrijk ?  En Groot-Brittannië ?  Hopelijk meer daarover in een volgende Nieuwsbrief.  Indien er grotere evenementen in meerdere Europese landen gepland worden, kunnen we overwegen om samen een subsidie bij de Euopese Unie aan te vragen.  Voorlopig beschikt WaanVlucht dus niet over een globaal budget en kunnen we andere initiatieven  dan ook niet financieel ondersteunen.  Ieder koor is dus verantwoordelijk voor de eigen kosten.


Sarajevo Peace Event 2014

Chorwerkstatt Bremen wees ons op een heel interessant initiatief in Sarajevo waar in 1914 het startschot voor de Eerste wereldoorlog werd gegeven.  Verschillende Europese vredesbewegingen organiseren er samen in juni het Sarajevo Peace Event 2014.  Dit wil
● een ontmoetings- en uitwisselingsplaats voor vredesactivisten en onderzoekers in actieve geweldloosheid bieden ;
● de gelegenheid te baat nemen om verwezenlijkingen en uitdagingen
met betrekking tot vrede en geweldloosheid in Europa te onderzoeken ;
● de kans grijpen om Cultuur van Vrede en Geweldloosheid in al zijn dimensies te tonen.

Het Sarajevo Peace Event 2014 bouwt aan een netwerk van verbondenheid met vele andere evenementen in verschillende landen in Europa. Het moet een "Europese zomer voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid " worden, bijvoorbeeld vanaf juni tot 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede, of tot 2 oktober 2014, de Internationale Dag voor Geweldloosheid.  Het is de bedoeling dat lokale vredesevenmenten opeenvolgend maar ook gelijktijdig worden georganiseerd op vele plaatsen in Europa. 

Zo luidt het in de folder van het Sarajevo Peace Event 2014 (zie http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf)  Zou het niet mooi zijn, indien WaanVlucht één van die evenementen zou kunnen zijn ?

De volgende nieuwsbrief is voor september 2013 gepland.  Dan hebben we weer meer informatie over de Ode aan de deserteur.

Meer informatie over WaanVlucht is ook te vinden op de website www.desertie.be
Lieve Franssen (dirigente)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-EislerkoorEN
Dear friends of the solidarity choir movement ,


In this fifth international choral newsletter something about initiatives in Bremen (Germany) and elsewhere ; something about finances and finally something about Sarajevo.  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.


From our choral friends in Bremen we received the following message :

A year after the first call for a "choral project" (February 2012) we created in Bremen a forum to make plans and coordinate ideas to commemorate the outbreak of the First World War.  This forum of artists and political organization meets on a monthly basis.  We publish the results (with delay) under www.1914-2014.eu / actions.

In Bremen the following choral projects are planned :

(A) Saturday September 20th, 2014 - 11:00 
Outdoor commemoration on the Altmannshöhe (war memorial) followed by a demonstration to the monument to the Langemarckstrasse with our choir, the Bremer Chorwerkstatt, and other choirs, musicians, masquerades and 
a scenic performance of the " Legend of the Dead Soldier "(Bertolt Brecht, 1918) in collaboration with http://www.langemarck.net/

(B) Sunday September 21st, 2014 (UN International Day of Peace) 
Choral Concert at the Gustav-Heinemann-Burgerhaus for the opening of an exhibition on "the deserter" by www.friedensschule-bremen.de in the context of the European project "FleeTheFrenzy".
Bremer choirs that will participate :  Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, Internationaler Buchtstraßenchor, OsterchorSteinway, and maybe the French-German Choir of Bremen.

(C) April 24th, 2015 (100-th anniversary of the Armenian Genocide)
Oratorio commemorating the genocide in Armenia in 1915
(Music: Chatschadur Avedisjan, text: Durjan Ludvik, 1990)
Bremer Chorwerkstatt and the "Orchester des Orients"

(D) Sunday, September 20th, 2015 (UN International Day of Peace) 
Choirs Concert as part of the European project Waan Flight

In Brussels, we are planning a show on September 21, 2014 with six choirs (Brussels Brecht-Eislerkoor, C’est les Canailles from Liège, Omroerkoor from Hasselt, Karibu from Ghent, Kontrarie from Leuven, rue de la Victoire from Brussels) that will bring peace and desertion songs alternated with contemporary testimonies of desertion. The show will be brought to the public on the street in a district with many references to the First World War. We will end the evening with the world premiere of Ode to the Deserter Frederic Rzewski.  The show can be repeated later on in other cities.

Also in the Netherlands and Austria plans are being made.  And what about France ?  Great-Britain ?  Hopefully more on that in the next Newsletter.  If more major events are planned in several European countries we can consider to apply for a European subvention.  For now FleeTheFrenzy doesn’t have an overallbudget and we can not support other initiatives financially.  Each choir is responsible for its own initiatives.


Sarajevo Peace Event 2014


Chorwerkstatt Bremen pointed us to a very interesting initiative in Sarajevo where the first shot of the First World War was launched.  Several European peace movements together will organize in June the Sarajevo Peace Event 2014. This means
● A meeting and exchanging place for activists, practitioners and researchers of peace and active nonviolence.
● An opportunity to review the achievements and challenges related to peace and nonviolence in Europe.
● An opportunity to present a Culture of Peace and Nonviolence in its diverse
dimensions.

This Peace Event could be embedded into a more extended series of events in Sarajevo and in different countries in Europe.  It would create a “European Season for a Culture of Peace and Nonviolence”, e.g. from June 2014 till
September 21st, the International Day of Peace, and October 2d, the International Day for Nonviolence. Different decentralized previous or simultaneous events could be organized in many places in Europe.

More is explained in an information leaflet of the Sarajevo Peace Event 2014 (see http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf) Wouldn’t it be nice if FleeTheFrenzy might become one these events ?

The next newsletter is scheduled for September 2013.  Then we hope to have more information on the Ode to the deserter.


More information about Freethe Frenzy can also be found on the website www.desertie.be

Lieve Franssen (conductor)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor


F
Chers amis du chant de lutte ,


Dans ce cinquième bulletin international, vous trouverez des informations sur des initiatives prises à Brême (Allemagne) et à Hengelo (Pays-Bas), un petit aperçu financier et enfin des nouvelles de Sarajevo.  Par ce projet, nous voulons mettre en lumière la désertion et l’objection de conscience en tant que stratégies légitimes contre la folie de la guerre.


De la ville de Brême nous arrive le message suivant :

Un an après le premier appel « korenproject » (projet pour chœurs (février 2012), nous nous sommes réunis à Brême pour y constituer un forum ; celui-ci doit nous permettre de planifier et de coordonner la commémoration du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Depuis le début de l’année, ce forum qui regroupe des artistes et des organisations politiques, se réunit tous les mois. Nous publions les résultats (avec quelque retard) sur le site www.1914-2014.eu/Aktionen.

A Brême, les projets de chant choral suivants sont prévus :

(A) samedi, 20 septembre 2014 – 11 hres
Commémoration en plein air à l’Altmannshöhe (monument aux morts), suivie d’un cortège formé par notre chorale, Bremer Werkstatt et par  d’autres chorales, de musiciens et de personnages masqués, se dirigeant vers la Langemarckstrasse : représentation scénique de la Légende du Soldat mort (Bertolt Brecht, 1918) en collaboration avec www.langemarck.net.

(B) dimanche, 21 septembre 2014 (Journée internationale de la Paix – ONU)
Concert de chœurs au Gustav-Heinemann-Bürgerhaus et vernissage de l’exposition « le déserteur » par www.friendensschule-bremen.de dans le cadre du projet européen « Waanvlucht » (FuirlaFolie). Chorales brêmoises participantes : Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d’Accord, Internationaler Buchtstrassenchor, OsterchorSteinway (la chorale franco-allemande de Brême a été sollicitée).

(C) le 24 avril 2015 (centenaire du génocide arménien)
Oratorio en commémoration du génocide perpétré en Arménie en 1915).
(Musique: Chatschadur Avedisjan ; libretto : Durjan Ludvik, 1990)
Avec la participation du Bremer Chorwerkstatt et de l’Orchester des Orients.

(D) dimanche 20 septembre 2015 (Journée internationale de la Paix – ONU)
Concert de chœurs dans le cadre du projet européen Waanvlucht/FuirlaFolie

Des intitiatives naissent également aux Pays-Bas et en Autriche. Et en France ?  En Grande-Betagne ?  Nous espérons pouvoir entrer plus en détail dans notre bulletin suivant. Si nous envisageons des événements de grande envergure associant plusieurs pays européens, nous pourrions introduire ensemble une demande de subvention auprès de l’Union européenne. A l’heure actuelle, WaanVlucht ne dispose pas d’un budget global lui permettant d’accorder une aide financière à d’autres initiatives que la nôtre. Chaque chorale est donc responsable pour les frais qu’elle expose.

A Bruxelles, nous prévoyons le 21 Septembre 2014 un spectacle avec six chorales (Brussels Brecht-Eislerkoor, Cest les Canailles de Liège, Omroerkoor de Hasselt, Karibu de Gand, Kontrarie de Louvain, rue de la Victoire de Bruxelles).  Des chants de paix et de désertion seront alterné avec des témoignages contemporains de déserteurs.  Le spectacle sera présenté en plein air dans un quartier avec de nombreuses références à la Première Guerre mondiale. Nous terminerons la soirée avec la première mondiale de l'Ode à la Déserteur de Frederic Rzewski.  Le spectacle peut être répété dans d'autres villes (par exemple, Gand, Louvain, Liège).


Sarajevo Peace Event 2014


Chorwerkstatt attire notre attention sur une initiative très intéressante qui voit le jour à Sarajewvo, ville où fut donné, en 1914,  le coup de feu qui allait déclencher la première guerre mondiale.

Plusieurs mouvements pacifistes d’Europe y organiseront en juin le Sarajevo Peace Event 2014.  Le but de cet événement est :
de créer un lieu de rencontre et d’échange pour les militants pacifistes et les chercheurs dans le domaine de la non-violence active ;
de profiter de l’occasion pour examiner les réalisations et les défis en matière de paix et de non-violence en Europe ;
de présenter un vaste panorama de la culture pacifiste et non-violente sous tous ses aspects.

Le Sarajevo Peace Event 2014 développe un réseau réunissant de nombreux autres événements qui seront organisés dans plusieurs pays européens.  L’objectif est d’organiser un « Eté européen pour une culture de paix et de non-violence », probablement de juin jusqu’au 21 septembre 2014, la Journée internationale de la Paix, ou encore jusqu’au 2 octobre 2014, la Journée Internationale de la Non-Violence ». Il serait souhaitable que des événements pacifistes locaux aient lieu successivement, mais aussi simultanément dans de nombreux endroits en Europe.

C’est ce qui est écrit dans le dépliant du Sarajevo Peace Event 2014 (voir http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf)  Ne serait-ce pas formidable si WaanVlucht/FuirlaFolie puisse figurer parmi ces événements ?

Le prochain bulletin est prévu pour septembre 2013. Nous en saurons alors plus sur l’Ode au Déserteur.


Pour plus d’informations, voir également le site internet www.desertie.be.

Lieve Franssen (chef de coeur)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor
DE
Liebe Freunde der Solidaritätschöre,


In diesem fünften internationalen Chorbericht etwas zu Initiativen in Bremen und Hengelo (Niederlande), einiges zu Finanzen und zum Schluss noch etwas zu Sarajevo.  Durch WahnFlucht wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Fahnenflucht und Kriegsverweigerung als legitime Strategien für den Widerstand gegen den Wahnsinn des Kriegs.


Aus Bremen haben wir folgende Nachrichten bekommen :

Ein Jahr nach eurem Aufruf "korenprojekt1"(Feb 2012) gab es in Bremen einen allgemeinen Aufruf (beigefügt) zur Bildung eines Forums zur Planung und Koordination von Veranstaltungen für das Gedenken an den Ausbruch des 1.Weltkriegs. Dieses Forum von Kulturschaffenden und politischen Organisationen trifft sich seit Beginn dieses Jahres monatlich. Die Arbeitsergebnisse werden (mit Verzögerung) veröffentlicht unter www.1914-2014.eu / Aktionen

In Bremen sind folgende Chorprojekte geplant:

(a)   Sa. 20.9.2014 - 11:00 Uhr
Open Air Gedenken auf der Altmannshöhe (Kriegerdenkmal) 
mit anschließender Demo zum Denkmal Langemarckstraße
mit Bremer Chorwerkstatt und anderen Chören, Musikern, Maskenspielern
u.a. szenische Aufführung der "Legende vom toten Soldaten" (Brecht 1918)
in Kooperation mit http://www.langemarck.net/

(b)   So. 21.9.2014 (UN-Weltfriedenstag)
Chöre-Konzert im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus  zur Eröffnung einer Ausstellung zum Thema "Deserteur" durch www.friedensschule-bremen.de  
im Rahmen des Europäischen Projekts „WahnFlucht“
Teilnehmende Bremer Chöre: Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, 
Internationaler Buchtsraßenchor, OsterchorSteinway
(Deutsch-Französischer-Chor Bremen ist angefragt)

(c)   24.4.2015 (100. Jahrestag des Gedenkens an den Armenischen Genozid)
Oratorium zum Gedenken an den Völkermord 1915 in Armenien
(Musik: Chatschadur Avedisjan, Text: Ludvik Durjan, 1990)
Bremer Chorwerkstatt mit "Orchester des Orients"

(d)   So. 20.9.2015 (UN-Weltfriedenstag)
Chöre-Konzert im Rahmen des Europäischen Projekts „WahnFlucht“
(Ort und Teilnehmer noch offen)
      
Vielen Dank für eure Initiative und Kooperation!!!


Auch in den Niederlanden und Österreich werden Pläne geschmiedet.  Und wo bleibt Frankreich ?  Und Gross-Brittanien ?  Hoffentlich können wir mehr dazu berichten in einem der nächsten Chorberichte. Falls grössere Veranstaltungen in mehreren europäischen Ländern geplant werden, können wir überlegen, ob wir nicht gemeinsam eine Subvention der Europaeischen Union beantragen wollen. Bis jetzt verfügt WahnFlucht noch nicht über ein globales Budget, wir können also andere Initiativen auch nicht finanziell unterstützen. Jeder Chor ist dadurch selbst verantwortlich für seine Kosten.

In Brüssel werden wir den 21. September 2014 ein Musiktheaterstück mit sechs Chören bringen (Brüssel Brecht Eislerkoor, Dies ist die Canailles Lüttich, Hasselt Omroerkoor, Karibu Gent Kontrarie Leuven, Rue de la Victoire de Bruxelles).  Friedens- und Desertionlieder werden mit zeitgenössischen Berichten von Deserteuren abgewechselt.  Das Stück wird iauf der Strasse in einem Viertel mit vielen Verweisen auf den Ersten Weltkrieg gebracht werden. Wir beenden den Abend mit der Weltpremiere der Ode an den Deserteur von Frederic Rzewski.  Später kann die Vorstellung noch in anderen Städten wiederholt werden.


Sarajevo Peace Event 2014

Die Chorwerkstatt Bremen hat uns auf eine sehr interessante Initiative in Sarajevo hingewiesen, wo in 1914 der Startschuss für den Ersten Weltkrieg fiel. Verschiedene europäische Friedensbewegungen organisieren dort im Juni zusammen das Sarajevo Peace Event 2014. Die Veranstaltung will
- einen Ort der Begegnung und des Austauschs für Friedensaktivisten und Forscher zu aktiver Gewaltlosigkeit bieten;
- die Gelegenheit nutzen, um sowohl schon Erreichtes und Verwirklichtes als auch Herausforderungen im Zusammenhang mit Frieden und Gewaltlosigkeit in Europa zu untersuchen.;
- die Chance ergreifen, um die Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit in all ihren Dimensionen zu zeigen.

Das Sarajevo Peace Event knüpft ein Netzwerk, was viele andere Veranstaltungen in verschiedenen Ländern Europa miteinander verbindet. Der Sommer 2014 muss zum "Europaeischen Sommer für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit" werden, z. B. von Juni bis zum 21. September, dem Internationalen Tag des Friedens, oder bis zum 2. Oktober 2014, dem Internationalen Tag der Gewaltlosigkeit. Ziel ist es, lokale Friedensveranstaltungen nacheinander, aber auch gleichzeitig and vielen Orten in Europa zu organisieren.

So steht es in der Broschüre des "Sarajevo Peace Event 2014" (siehe http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf ) Wäre es nicht schön, wenn WahnFlucht eine dieser Veranstaltungen sein könnte?

Der nächste Chorbericht ist für September 2013 geplant. Dann haben wir mehr Informationen über die Ode an den Deserteur.


Mehr Informationen über WahnFlucht sind auch auf der website www.desertie.be zu finden.

Lieve Franssen (Chorleiterin)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor
ES
Caros amigos de la canción de lucha ,


En este quinto informe internacional os informamos sobre iniciativas en Bremen (Alemania) y Hengelo (Países Bajos), sobre financias asi que sobre Sarajevo.  A través de HuirLaLocura intentamos atraer la atención a la deserción y la objeción de consciencia  como estrategias legítimas de resistencia frente a la locura de la guerra.


De Bremen recibimos lo siguiente :

Un año después del primer aviso en cuanto al "proyecto coral" (febrero 2012) nos encontramos en Bremen para crear un foro donde hacer planes y coordinar la conmemoración del estallido de la Primera Guerra Mundial.  Dicho foro de artistas y organizaciones políticas se reúne una vez al mes desde el principio del 2012.  Publicamos los resultados (con algún retraso) bajo www.1914-2014.eu/acties.

En Bremen se planeaban los siguientes proyectos corales:

(A) Sábado 20 de septiembre del 2014 - 11:00
Conmemoración al aire libre en la Altmannshöhe (monumento a los caídos) seguida por una procesión hasta el monumento de la Langemarckstrasse con la participación de nuestro coro, el Bremer Chorwerkstatt ("taller coral de Bremen") y otros coros, musicantes, mascaradas y representaciones teatrales de la "Leyenda del Soldado Muerto" (Bertolt Brecht, 1918) en colaboración con http://www.langemarck.net/

(B) Domingo 21 de septiembre del 2014 (Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU) :  Concierto coral en la Gustav-Heinemann-Bürgerhaus para la inauguración de la exposición sobre "el desertor" por www.friedensschule-bremen.de en el marco del proyecto europeo "HuirLaLocura”.  Coros de Bremen participantes: Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, Internationaler Buchtstraßenchor, OsterchorSteinway (el coro franco-alemán de Bremen está también invitado)

(C) Viernes 24 de abril del 2015 (el Centenario del Genocidio Armenio)
Oratorio para la conmemoración del genocidio armenio del 1915
(música: Chatschadur Avedisjan ; texto: Durjan Ludvik, 1990)
Bremer Chorwerkstatt con la orquesta "Orchester des Orients"

(D) Zondag 20 de septiembre del 2015 (Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU) :  Concierto coral (parte del proyecto europeo HuirLaLocura)

En Austria y los Países Bajos también se hacen planes.  ¿Y en Francia ?  ¿Y en Gran Bretaña ?  Ojalá tengamos más información en el siguiente informe.  En caso de que se planean eventos mayores en varios países europeos, podemos considerar solicitar subvenciones europeas.  De momento HuirLaLocura no dispone de un presupuesto global y no puede por lo tanto dar un apoyo financiero a otras iniciativas. Cada coro es por consecuencia responsable por sus propios gastos.


Sarajevo Peace Event 2014

El Chorwerkstatt Bremen llamó nuestra atención a una iniciativa muy interesante en Sarajevo donde, en el 1914, se puso en marcha la Primera Guerra Mundial.  Varios movimientos por la paz europeos organizan en esta ciudad en junio el Sarajevo Peace Event 2014.  El objetivo es
● ofrecer un lugar de encuentro e intercambio para activistas por la paz e investigadores en no violencia activa;
● aprovechar la oportunidad para estudiar realizaciones y desafíos en cuanto a la paz y la no violencia en Europa;
● aprovechar la oportunidad para mostrar la Cultura de la Paz y la No Violencia en todas sus dimensiones.

El Sarajevo Peace Event 2014 está construyendo una red de una multitud de eventos en otros países europeos. El objetivo es un "Verano Europeo por la Cultura de la Paz y la No violencia", por ejemplo a partir del mes de junio hasta el 21 de septiembre del 2014, el Día Internacional de la Paz, o hasta el 2 de octubre del 2014, el Día Internacional de la No Violencia.  La idea es de organizar eventos por la paz de manera consecutiva y simultánea en muchos lugares en Europa.

Ver el pamfleto del Sarajevo Peace Event 2014 (http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf).  Sería estupendo si uno de estos eventos fuera HuirLaLocura !?

El siguiente informe saldrá en septiembre del 2013 cuando tendremos más información sobre la Oda al Desertor. 


Para más información sobre HuirLaLocura, ver el sitio web www.desertie.be

Lieve Franssen (director de coro)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor

zaterdag 4 mei 2013

Newsletter 4 (4/2013)


Newsletter 4  
WaanVlucht - FuirlaFolie - WahnFlucht - FleetheFrenzy - HuirlaLocuraNL
Vierde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Fourth international choral newsletter for FleetheFrenzy 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Quatrième bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Vierter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (siehe unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Cuarto informe internacional sobre HuirLaLocura 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be (disponible dentro de poco)
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,


In deze vierde internationale korennieuwsbrief schetsen we WaanVlucht zoals de planning er nu ongeveer uitziet.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

Er zijn twee grote pijlers :  de vredesbeweging en het korenproject.  De verbinding tussen  de twee zal gemaakt worden via een website. 

In 2013 zal vooral aan de website gewerkt worden.  Het raamwerk zou eind dit jaar rond moeten zijn.  Februari/maart 2014 lanceren we de website en meteen ook het hele project.  Op de website zal ruimte zijn voor de deelnemende koren om zich voor te stellen.  Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

21 september 2014 wordt een lokale korenactiedag.  In Brussel zullen we samen met vier andere Belgische koren een muziektheaterstuk brengen waarin vredesliederen en verhalen van deserteurs vermengd zullen worden.  We zullen er ook de wereldpremière van de Ode aan de Deserteur van Frederic Rzewski brengen.  De liederen en verhalen zullen op straat gebracht worden in een wijk in Brussel waar de straatnamen aan de Eerste Wereldoorlog herinneren.  Het publiek wandelt rond.  We willen zoveel mogelijk koren uitnodigen om op die dag iets in hun stad of buurt te brengen op een plaats die ook een symbolische betekenis heeft (bv. een monument voor de deserteur). 

20 september 2015 wordt de dag van een internationale korenconcert.  We hopen in samenwerking met de Ancienne Belgique, een Brussels concertzaal met internationale faam op vlak van live gestreamde concerten, dan een internetconcert te kunnen brengen.  Koren uit zoveel mogelijk landen die betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog, kunnen dan hun bijdrage insturen.  Een veejay (deejay die ook met videobeelden werkt) zal alles live verwerken en op het wereldwijde web zetten.  We zouden graag een gemeenschappelijk lied afspreken dat door veel koren gezongen wordt.  Meer informatie hierover volgt zeker nog.

We zijn op zoek naar contactadressen van solidariteits- en vredeskoren van over heel de wereld.  Ook adressen van tussenpersonen of organisaties die weer verder kunnen helpen, zijn welkom.  De Nieuwsbrief wordt nu verstuurd naar koren in Canada, de Verenigde Staten, Cuba, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië.  We willen zeker nog koren in Zuid-Amerika, Afrika en Azië aanspreken.  We hopen vanaf nu de nieuwsbrief ook in het Spaans te kunnen verspreiden.  Uiteraard kunnen jullie ook zelf contacten leggen en koren voor WaanVlucht warm maken.  Met jullie toestemming zullen we in de volgende nieuwsbrief ook een lijst met geïnteresseerde koren opnemen.

Om alvast een start te maken met een gemeenschappelijk repertoire stellen we twee liederen voor :  NoMoreWar van Frederic Rzewski en natuurlijk Le Déserteur van Boris Vian.  Miguel Heatwole was alvast zo vriendelijk om zijn koorzetting van een Nursery Rhyme uit de Eerste Wereldoorlog ter beschikking te stellen.  De partituur van Rzewski is gratis te vinden op zijn website http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  Van Le Déserteur bestaan er verschillende koorzettingen.  Wie in een digitale partituur geïnteresseerd is, kan met ons contact opnemen (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com).  En wie heeft er nog voorstellen voor een gedeeld repertoire ?

Meer informatie over WaanVlucht is ook te vinden op de website www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-EislerkoorEN
Dear friends of the solidarity choir movement,


In this fourth international choirs newsletter we present an outline of FleetheFrenzy as it stands by now.  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.

There are two main pillars :  the peace movement and the choir project.  The connection between the two will be made through a website.

In 2013, will focus on putting in place a website. The framework should be reaby by the end of this year.  February/March 2014 we will launch the website and with it the whole project.  The website will give space to participating choirs to present themselves. More about this in the next newsletter.

September 21st 2014 is a day for local actions by choirs.  In Brussels we will bring together with four other Belgian choirs a music theater performance in which peace songs and stories of deserters will be mixed.  We will perform (hopefully) the world premiere of the Ode to the Deserter composed by Frederic Rzewski.  The peace songs and deserter stories will be brought outdoors in a neighborhood in Brussels, where the street names recall the First World War.  The audience wanders around from choir to story teller. 

We would like to invite all interested choirs to tell your deserter story in your town or neighborhood on that day, if possible near a spot that has some symbolic meaning (eg, a monument to the deserter).

September 20th, 2015 will be the day of an international choir concert.  We hope to organize an internet concert in collaboration with the Ancienne Belgique, a Brussels concert hall internationally renowned for live streamed concerts.  Choirs from countries involved in World War I, can then submit their contribution.  A veejay (deejay who works with video) will mix it all live and will trow it on the worldwide web.  We would like to agree on a common song that can be sung by many choirs.  Any ideas are welcome.

We are looking for contacts of solidarity and peace choirs from all over the world.  Also addresses of agents or organizations that can help us further are welcome. The Newsletter is now sent to choirs in Canada, the United States, Cuba, Australia, New Zealand, Netherlands, Germany, France, Austria and Great Britain. We hope to get in contact with choirs in South America, Africa and Asia.  As from now on, the newsletter will be also be distribute in Spanish.  Of course you are very welcome to encurage other choirs to participate in FreetheFrenzy.  With your permission we will include in the next newsletter a list of interested choirs.

To make a start with a common repertoire we propose already two songs :  NoMoreWar by Frederic Rzewski and of course Le Déserteur by Boris Vian.  Miguel Heatwole from an Australian solidarity choir was so kind to provide us with his choral setting of a Nursery Rhyme from the First World War.  The score of Rzewski can be freely accessed on his website http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  From Le Déserteur there exist several choral settings. Those interested in a digital score can contact us (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com).  All your proposals for a shared repertoire are very welcome.

More information about Freethe Frenzy can also be found on the website www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-EislerkoorFR
Chers amis du chant de lutte ,


Dans ce quatrième bulletin international, nous vous présentons succinctement le stade actuel du projet FuirLaFolie. Par ce projet, nous voulons mettre en lumière la désertion et l’objection de conscience en tant que stratégies légitimes contre la folie de la guerre.


Les deux piliers du projet sont le mouvement pacifiste et le projet pour choeurs.  Un site internet établira le lien entre ces deux aspects.

En 2013, il s’agir principalement de préparer le site internet. Son cadre devrait être finalisé en fin d’année. Les mois de février ou mars 2014 verront le lancement du site internet et du projet dans son ensemble. Sur ce site internet, les chorales disposeront d’un espace où elles pourront se présenter. Vous trouverez de plus amples informations dans un de nos prochains bulletins.

Le 21 septembre 2014 aura lieu une journée d’action locale  pour chœurs. C’est ainsi qu’à Bruxelles, nous monterons,  avec quatre autres chœurs belges, une pièce de théâtre musical mêlant les chants pacifistes et les témoignages de déserteurs. A cette occasion, nous présenterons également, en première mondiale, l’Ode au Déserteur de Frédéric Rzewski. Le spectacle de chants et de récits aura pour cadre un quartier de Bruxelles dont les noms de rues rappellent la Grande Guerre.  Le public  se promènera d’un endroit à l’autre. Nous aimerions inviter un maximum de chœurs à se joindre à nous organisant une activité ce jour-là,  dans leurs propres villes ou quartiers, à proximité d’un lieu hautement symbolique (par exemple, un monument au déserteur).

Le 20 septembre 2015 aura lieu un concert international pour chœurs. Nous espérons pouvoir organiser un concert transmis par internet, en collaboration avec l’Ancienne Belgique, une salle bruxelloise de réputation internationale dans le domaine du streaming. Les chœurs originaires d’ un maximum de pays ayant été impliqués dans la Grande Guerre pourront alors nous envoyons leurs participations. Un veejay » ou disc jockey opérant avec des images vidéo réunira le tout en direct sur un site internet mondial. Nous aimerions convenir d’un chant commun qui seraient interprété par autant de chœurs que possible.  Des précisions suivront, promis.

Nous sommes à la recherche d’adresses de contact de chœurs de solidarité et pacifistes du monde entier. Les coordonnées d’intermédiaires ou d’organismes susceptibles de nous apporter leur concours sont également les bienvenues. Actuellement, le bulletin est  envoyé à des chœurs du Canada, des Etats-Unis, de Cuba, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, d’Allemagne, de France, d’Autriche et de Grande-Bretagne.  Nous espérons contacter également des chœurs d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie .A partir d’aujourd’hui, le bulletin sera également diffusé en espagnol. Il va de soi qu’il vous est loisible d’établir des contacts vous-mêmes et d’inviter des chorales à s’engager dans le projet FuirLaFolie.  Avec votre accord, nous incorporerons dans le prochain bulletin uneliste des chorales intéressées.

Pour faire une premier pas dans la constitution d’un répertoire commun, nous vous proposons d’ores et déjà deux chansons :NoMoreWar de Frederic Rzewski  et évidemment Le Déserteur de Boris Vian. Miguel Heatwole a eu la gentillesse de nous envoyer son arrangement  choral d’une berceuse datant de la Première Guerre Mondiale. La partition de Rzewski est disponible gratuitement sur son site internet (http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  Du Déserteur, il existe plusieurs arrangements pour choeur. Si vous préférez une partition numérique, vous pouvez nous contacter par courriel (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com). Qui de vous a encore des suggestions concernant le repertoire commun que nous partegerons ensemble?

Rendez-vous également sur notre site internet  www.desertie.be.

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor/Chorale Brecht-Eisler de BruxellesDE
Liebe Freunde der Solidaritätschöre ,


In diesem vierten internationalen Chorbericht stellen wir WahnFlucht nach dem jetzigen Stand der Planung dar. Durch WahnFlucht wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Fahnenflucht und Kriegsverweigerung als legitime Strategien für den Widerstand gegen den Wahnsinn des Kriegs.

Es gibt dabei zwei große Säulen: die Friedensbewegung und das Chorprojekt. Die Verbindung zwischen beiden wird über eine Website hergestellt.

2013 wird hauptsächlich an der Website gearbeitet. Der Gesamtrahmen sollte Ende des Jahres stehen. Im Februar/März 2014 wird die Website lanciert und wir beginnen auch sofort mit dem gesamten Projekt. Auf der Website werden die teilnehmenden Chöre sich selbst vorstellen können. Mehr dazu folgt im nächsten Newsletter.

Der 21. September 2014 wird ein lokaler Choraktionstag. In Brüssel werden wir zusammen mit vier anderen belgischen Chören ein Musiktheaterstück aufführen, in dem Friedenslieder mit Geschichten von Deserteuren vermischt werden  Wir werden dann auch die Weltpremiere der Ode an den Deserteur von Frederic Rzewski aufführen. Die Lieder und Geschichten werden auf der Straße dargeboten, in einem Brüsseler Viertel, in dem die Straßennamen an den 1. Weltkrieg erinnern. Das Publikum geht dabei zu Fuß durch das Viertel spazieren. Wir möchten so viele Chöre wie möglich dazu auffordern, an diesem Tag in ihrer Stadt oder in ihrem Stadtteil etwas aufzuführen, an einem Ort, der auch eine symbolische Bedeutung hat (z.B. vor einem Denkmal für den Deserteur).

Der 20. September 2015 wird der Tag eines internationalen Chorkonzerts. Wir hoffen, dann in Zusammenarbeit mit "Ancienne Belgique", einem Brüsseler Konzertsaal, der für live gestreamte Konzerte international bekannt ist, ein Internetkonzert darbieten zu können. Chöre möglichst vieler am 1. Weltkrieg beteiligter Länder können dann ihren Beitrag übermitteln. Ein V.J. (D.J., der auch mit Videoaufnahmen arbeitet) wird alles live verarbeiten und auf Internet stellen. Wir würden auch gerne ein gemeinsames Lied vereinbaren, was dann von vielen Chören gesungen wird. Mehr Informationen dazu folgen auf jeden Fall.

Wir suchen auch Kontaktadressen von Solidaritäts- und Friedenschören aus der ganzen Welt. Auch Adressen von Mittelspersonen oder Organisationen, die uns weiterhelfen können, nehmen wir gerne entgegen. Der Chorbericht geht jetzt an Chöre in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Kuba, Australien, Neuseeland, in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Österreich und Großbritannien. Wir werden sicher auch noch Chöre in Südamerika, Afrika und Asien ansprechen. Wir hoffen, den Chorbericht ab jetzt auch auf Spanisch weiterverbreiten zu können. Natürlich könnt Ihr/können Sie selbst auch Kontakte knüpfen und Chöre für WahnFlucht begeistern. Mit Eurer Zustimmung werden wir in den nächsten Chorbericht auch eine Liste interessierter Chöre aufnehmen.

Um schon einmal ein gemeinsames Repertoire aufzubauen, schlagen wir zwei Lieder vor: NoMoreWar von Frederic Rzewski und natürlich Le Déserteur von Boris Vian. Miguel Heatwole war schon so freundlich, uns seinen Chorsatz eines Nursery Rhymes aus dem 1. Weltkrieg zur Verfügung zu stellen. Die Partitur von Rzewski ist kostenlos zu finden auf seiner Website (http://imslp.org/wiki/No_more_War_(Rzewski,_Frederic).  Es gibt verschiedene Chorsätze von Le Deserteur. Wer Interesse hat an einer digitalen Partitur, kann mit uns Kontakt aufnehmen ( brusselsbrechteislerkoor@gmail.com ). Und wer hat noch Vorschläge für ein gemeinsames Repertoire?

Mehr Informationen über WahnFlucht sind zu finden auf der Website www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor


ES
Caros amigos de la canción de lucha ,


En el cuarto informe internacional describimos el proyecto HuirLaLocura tal y como se presenta actualmente.  A través de HuirLaLocura intentamos atraer la atención a la deserción y la objeción de consciencia  como estrategias legítimas de resistencia frente a la locura de la guerra.

El proyecto cuenta con dos grandes pilares: el movimiento por la paz y el proyecto coral.  El enlace entre los dos pilares será un sitio web. 

En el 2013 nos concentraremos sobre todo en la elaboración del sitio web.  El marco será definido antes del final del año.  En enero/marzo del 2014 iniciaremos el sitio web y al mismo tiempo el proyecto global. El sitio web permitirá a los coros participando en el proyecto de presentarse. Podrán leer más sobre este tema en el próximo informe.

El 21 de septiembre del 2014 será un día de acción coral local. Juntos con cuatro coros belgas presentaremos en Bruselas una obra de teatro musical compuesta de una mezcla de cantos por la paz y historias sobre desertores. Este día verá también el estreno mundial de la Oda al Desertor de Frederic Rzewski.  Las canciones e historias serán estrenadas en un barrio de Bruselas donde las calles llevan nombres que nos recuerdan  la Primera Guerra Mundial.  El público se desplaza por el barrio. Nos gustaría invitar a una multitud de coros para que canten en un lugar simbólico (por ejemplo delante un monumento al desertor) de sus ciudades o barrios. 

El 20 de septiembre del 2015 será el día en que se estrenará un concierto coral internacional.  Esperamos poder organizar un concierto web en la “Ancienne Belgique”, una sala de fama internacional en cuanto a la celebración de conciertos de tipo “live stream”.  Coros de una cantidad de países implicados en la Primera Guerra Mundial podrán contribuir y participar en este evento. Un VJ (lo que es un DJ que trabaja con imágenes video) acogerá y trasformará las diferentes contribuciones para ponerlas “en directo” en la red global.  Nos encantaría acordar una canción común que será cantada por muchos coros. Más información seguirá.

Quisiéramos entrar en contacto con coros de solidaridad y por la paz del mundo entero. Direcciones de personas intermediarias u organizaciones que puedan ayudarnos también son las bienvenidas.  El presente informe está actualmente distribuido a coros de Canadá, Estados Unidos, Cuba, Australia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Alemania, Francia, Austria y Gran Britania. Nos parece muy importante implicar más coros de América Latina, África y Asia. A partir de este número, el informe también parece en castellano. Por supuesto puede igualmente tomar la iniciativa para contactar y entusiasmar coros por HuirLaLocura.  Con su consentimiento, integraremos en el próximo informe une lista de todos los coros interesados.

Para constituir ya ahora un repertorio común proponemos dos canciones:  NoMoreWar de Frederic Rzewski y, cómo no, Le Déserteur de Boris Vian.  Miguel Heatwole ya tuvo la amabilidad de poner a disposición su arreglo coral de Nursery Rhyme de la Primera Guerra Mundial.  La partición de Rzewski está disponible en su página web: (http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  De la canción Le Déserteur existen varios arreglos corales. ¿Si tiene interés en una partición digital, puede contactarnos (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com)?  ¿Y quien tiene propuestas en cuanto a un repertorio común?

Para más información sobre HuirLaLocura, ver el sitio web www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor

zondag 10 februari 2013

Newsletter 3 (2/2013)

Newsletter 3 WaanVlucht - FuirlaFolie - WahnFlucht - FleetheFrenzy


NL
Derde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Third international choral newsletter for Frenzy Flight / Fleeing the Frenzy (working titles) 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.


FR
Troisième bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéresse au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à tous les chœurs qui, selon vous, pourraient être intéressés par le projet.
Les numéros précédents et plus d'infos peuvent être trouvées sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Dritter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (sieh weiter unten)
An alle Chöre, die sich für das WahnFlucht Desertionsprojekt interessieren
Bitte leite diesen Newsletter weiter an andere ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie unter www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,


Deze derde interantionale nieuwsbrief is geheel gewijd aan de Ode van de Deserteur.  Een kleine geschiedenis.  We gingen in juli 2012 over onze desertieplannen praten met Frederic Rzewski, de éminence grise van de geëngageerde muziek (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski).  We hadden een vaag idee over een modern desertielied asielzoekers dat overal ter wereld gezongen zou kunnen worden.  Rzewski kwam met de idee om ook een muziekstuk te maken op originele teksten uit WO-I.   Dit werd de Ode. 

Vertrekpunt was het boek van Geert Buelens (Het lijf in slijk geplant) met oorlogsgedichten van over de hele wereld in de originele talen.  Uit zijn boek selecteerden we gedichtfragmenten over desertie en oorlogsweigering uit verschillende landen die betrokken waren in de oorlog.  Daarnaast gingen we nog op zoek gegaan naar andere dichters uit die tijd.  Enkele criteria :
- gedichten tegen de oorlog en zo mogelijk over desertie
- geen klassieke "war poets" die uiteindelijk vaak de ellende van de oorlog esthetiseerden.
- grote namen uit de verschillende taaltraditities :  bv. Pessoa (Portugees), Apollinaire (Frans), Van Ostaijen (Nederlands), Brecht en Tucholsky (Duits), Lorca (Spaans), Tzara (Roemeens/dada), Majakowski (Russisch), Tagore (India), Hikmet (Turks), ze bleken allemaal anti-oorlogsgedichten te hebben geschreven
- belangrijke talen (bv Arabisch, Jiddisch) en continenten (Indisch, Zuid-Afrika) moeten vertegenwoordigd zijn
het gedicht waaruit het motto komt waarvan we ooit vertrokken "sometime they'll give a war and nobody will come" (Carl Sandburg)

De fragmenten samen moeten een soort van verhaal vertellen.  Er moet een opbouw en logica inzitten.  Toen er een plusminus definitieve keuze van fragmenten was, kwamen we uit op een Ode van ongeveer 1500 woorden.  Vééél te lang, zei Rzewski.  Na enig knip- en puzzelwerk bleven er nog 1000 woorden over.  Nog te lang om een muziekstuk van ongeveer 15 minuten te maken.

Toen kwam Rzewski met het idee om met korte zinnen uit de fragmenten te werken die "zoals de Old Masters deden" herhaald en herhaald kunnen worden.  Het publiek verstaat toch geen jota van de Ode, omdat die uit 19 talen is opgebouwd.  Het heeft dus een tekstboekje nodig waarin de fragmenten in hun geheel kunnen staan met daarop aangeduid welke losse zinnen de Ode uitmaken.

Nu is er een voorlopig libretto van ongeveer 400 woorden.  Er zijn 28 fragmenten van 28 dichters in 19 talen.  Afhankelijk van de noden van de compositie kan er nog wat aan veranderen.  Hopelijk kunnen we in een volgende nieuwsbrief de defintieve versie toevoegen en meer informatie geven over de manier waarop Rzewski met dit materiaal aan de slag wil.
EN
Dear friends of the solidarity choir movement,


(We apologize for the quick poor translation.  Next time will be better...)

This third international newsletter is dedicated to the Ode of the Deserter.  A little history. July 2012 we presented our project to Frederic Rzewski, the eminence grise of the political music (see http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski). We had a vague idea about a modern composition where desertion and asylum seekers throughout the world could be linked. Rzewski came up with the idea for a song to combine original texts from WW-I. This would become the Ode.

Starting point was the book of Geert Buelens (“The body planted in mud”, unfortunately only unpublished in Dutch) with war poems from around the world in their original languages. From this book we selected fragments of poem about war resistance and desertion from different countries that were involved in the war. In addition, we looked for more poets of that time. Some criteria:
- poems against the war and possibly about desertion
- no classic "war poets" who often aestheticise the misery of war
- big names from different speaking regions: e.g. Pessoa (Portuguese), Apollinaire (French), van Ostaijen (Dutch), Brecht and Tucholsky (German), Lorca (Spanish), Tzara (Romanian / dada), Majakowski (Russian), Tagore (India), Hikmet (Turkish), they all have written anti-war poems
- major languages (eg Arabic, Yiddish) and continents (Indian, South Africa) should be represented
the motto we once chose for the project shoud be included "sometime they'll give a war and nobody will come" (poem from Carl Sandburg)

The fragments together must have some sort of story and build an internal logic. After our final choice of poems was made final we ended up with an Ode of about 1500 words. Much too long, Rzewski said. After some cutting and pasting there were still about 1000 words. Still too long for a composition of about 15 minutes.

Rzewski came up with a new idea : “The old masters repeated the text over and over again, so that it could be understood.  Maybe if each poem gets just a very brief space.  Could be interesting.”  Nevertheless would nobody would understand, because the Ode is made up out of 19 languages.  Thus the public will need a booklet with the fragments in their entirety.

Now there is a provisional libretto of about 400 words. There are 28 sentences of 28 poets in 19 languages.  Depending on the needs of the composition some changes are still possible. Hopefully we can publish the definitive version in the next newsletter and add more information about how Rzewski intends to put the Ode into music.

FR
Chers amis des chorales de lutte,


(Nous nous excusons pour la traduction rapide et médiocre. La prochaine fois sera meilleure...)


Ce troisième bulletin internationale est consacrée à l'Ode au Déserteur. Un peu d'histoire. En Juillet 2012 nous avons discuté nos projets concernant la première guerre mondiale avec Frederic Rzewski, l'éminence grise de la musique engagée (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski). Nous avions une vague idée d’une chanson moderne qui pourrait faire le lien entre entre la désertion et la demande d’asile. Rzewski a eu l'idée d’une chanson basée sur des textes originaux de la Première Guerre mondiale. Ce fut l'Ode.

Le point de départ était un livre de Geert Buelens (“Le corps planté dans la boue”, malheureusement uniquement disponible en Néerlandais) avec des poèmes de guerre dans les langues originales de tous les pays qui étaient impliqués. De son livre, nous avons sélectionné des fragments de poèmes sur la résistance contre la guerre et la désertion.  En outre, nous avons cherché d'autres poètes de l'époque.  Certains de nos critères:
- poèmes contre la guerre et sur la désertion
- pas de «poètes de guerre« classiques qui finissent souvent par esthétiser la misère de la guerre.
- de grands noms des traditions linquistiques différentes: p.e. Pessoa (portugais), Apollinaire (français), Van Ostaijen (néerlandais), Brecht et Tucholsky (allemand), Lorca (espagnol), Tzara (roumain / dada), Majakowski (russe), Tagore (Inde), Hikmet (turque), ils ont tous écrit des poèmes anti-guerre
- de langues (p.e. arabe, yiddish, espéranto) et de continents (Inde, Afrique du Sud) à ne pas oublier
- le poème d’où vient le slogan que nous avions choisi dès le début "Un jour ils vont donner une guerre et personne n’y viendra" (Carl Sandburg)

Il doit y avor une structuren logique dans les fragments et ensemble ils doivent raconter quelque chose. Après le choix final, nous nous sommes restés avec une Ode d'environ 1500 mots.  Beaucoup beaucoup trop, Rzewski disait. Après quelques découpes il restait environ 1000 mots. Encore trop long pour une composition d'environ 15 minutes.

Rzewski a eu l'idée d'utiliser des phrases courtes choisies des fragments à fin de les utiliser “comme les Vieux Maîtres en les répétant et répétant”. Le public ne comprendra en tout cas pas un mot de'lOde, car elle est construite en 19 langues différantes. Le public aura donc besoin d’une brochure avec les fragments intégrales et des traductions.  

Le livret provisoire se compose d'environ 400 mots. Il y a 28 fragments de 28 poètes en 19 langues différentes. Selon les besoins du compositeur, il se peut qu’il y aura encore des petits changements. J'espère que nous pourrons publier la version définitive dans le prochain bulletin avec plus d'informations sur la façon dont Rzewski a conçu sa composition.

DE
Liebe Chorfreunde,


(Wir entschuldigen uns für die schnelle und dürftige Übersetzung. Wir versprechen Besserung...)

Dieser dritte internationale Chorbericht ist der “Ode an den Deserteur” gewidmet.  Eine kleine Geschichte.  Juli 2012 sprachen wir zum ersten mal über unseren Desertionsplänen mit Frederic Rzewski, die graue Eminenz der engagierten Musik (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Frederic_Rzewski).  Wir hatten eine vage Idee von einem modernen Desertionslied, das über Asylbewerber gehen könnte.  Rzewski kam mit der Idee für eine Komposition zu Originaltexten aus dem Ersten Weltkrieg. Dies wurde die Ode.

Ausgangspunkt war ein Buch von Geert Buelens (nur auf Holländisch herausgebracht) mit Kriegsgedichten aus der ganzen Welt in den Originalsprachen. Aus diesem Buch wählten wir Gedichtfragmente über Kriegsverweigerung und Fahnenflucht, aus möglichst vielen Ländern die damals in den Krieg verwickelt waren. Darüber hinaus haben wir noch andere Dichter aus der damaligen Zeit gesucht. Einige Kriterien:
- Gedichte gegen den Krieg und über Desertion
- keine “klassische” Kriegsdichter", die am Ende oft das Elend des Krieges ästhetisierten.
- Große Namen aus den verschiedenen Sprachgebieten :  zB Pessoa (Portugiesisch), Apollinaire (Französisch), Von Ostaijen (Niederländisch), Brecht und Tucholsky (Deutsch), Lorca (Spanisch), Tzara (Rumänisch / dada), Majakowski (Russisch), Tagore (Indien), Hikmet (Türkisch), alle haben tatsächlich schon zu der Zeit Antikriegsgedichte geschrieben
- wichtige Sprachen (zB Arabisch, Jiddisch) und Kontinente (Indian, Südafrika) sollten vertreten sein
- und jedenfalls auch das Gedicht, aus dem das Motto stammt, dass wir ausgewählt hatten "stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin" (Carl Sandburg)

Die Fragmente sollten zusammengefügt auch eine Art Struktur und Logik haben. Nach der endgültige Auswahl der Fragmente bekamen wir eine Ode von etwa 1500 Worten. Vie-ie-iel zu viel, meinte Rzewski.  Nach Schneiden und Kleben waren es noch ca. 1000 Worte. Noch zu lange für eine Komposition von etwa 15 Minuten.

Dann kam Rzewski mit der Idee, kurze Sätze aus den Fragmenten zu verwenden, so dass diese "ebenso wie die Alten Meister es taten" wiederholt und wiederholt werden können. Das Publikum versteht sowieso von der Ode nichts, denn sie ist in 19 Sprachen gefasst. Es braucht jedenfalls ein Programmheft, das die einzelne Fragmente in ihrer Gesamtheit aufzeigt und andeutet, welche einzelne Sätzen die Ode aufbauen.

Jetzt gibt es ein vorläufiges Libretto von etwa 400 Worten. Es gibt 28 Fragmente von 28 Dichtern in 19 Sprachen. Je nach den Bedürfnissen der Zusammensetzung kann eine gewisse Änderung daß sein. Hoffentlich können wir im nächsten Newsletter endgültige Version und weitere Informationen hinzufügen, wie Rzewski mit diesem Material arbeiten will.


woensdag 6 februari 2013

een refusenik tegen de bezetting

Vier jonge Israëli's weigeren legerdienst in een nieuwe 'refusenik'-golf


Recent zijn drie jonge Israëli's naar de gevangenis verwezen voor hun weigering om dienst te nemen in het Israëlische leger. Een vierde gewetensbezwaarde kreeg vrijstelling van dienst. Samen vormen zij de eerste groep van refuseniks in Israël in de afgelopen drie jaar. Noam Gur leek een nieuwe pionier. Sinds 2009 zijn er geen soortgelijke collectieve daden van weigering meer geweest. Nu blijkt dat Gur niet zo alleen is, als ze dacht. Sinds haar publieke verklaring werd Gur gecontacteerd door drie gewetensbezwaarden, en de vier coördineren nu hun acties. Een weigert omwille van de bezetting, een tweede was officier maar weigert terug te keren naar zijn reserve-eenheid en de derde is een pacifist. De laatste zal wellicht vrijgesteld worden van dienstplicht, maar de eerste twee vliegen de gevangenis zoals Gur.

Dit is het verhaal van een van hen, Alon Gurman.

'Mijn weigering is een daad van solidariteit met onze Palestijnse kameraden die vechten voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid', zegt Alon Gurman, 18 jaar, uit Tel Aviv. Hij was van plan om legerdienst te doen, totdat hij de Westelijke Jordaanoever bezocht had.

Alon Gurman in Nabi Saleh (Anne Paq / Activestills)
"Ik nam deel aan betogingen met de gedachte dat verkeerde politieke beslissingen kunnen rechtgetrokken worden. En verandering moet van binnenuit komen, dacht ik. En dus volgde ik de voorgeschreven procedure om me als dienstplichtige te laten inlijven. Pas toen ik de eerste keer naar de bezette gebieden ging, besefte ik dat ik nooit een deel van dat leger kan zijn. Ik zag het slopen van huizen, ik zag ongelooflijk geweld tegen protesterende burgers, en alles in de naam van het kolonisering. Ik was vooral getraumatiseerd toen ik werd gearresteerd tijdens een demonstratie in Al-Walaja, net toen we ons begonnen te verspreiden. De soldaten hadden mijn leeftijd, het waren mijn collega's, en ik zag het effect van de dienst op hen. Je kunt niet moreel handelen in een immorele situatie."

Gurman nam geregeld deel aan de vrijdagdemonstraties op de Westelijke Jordaanoever. “Ik zag officieren die hun secretaresses verkrachtten, soldaten die Soedanese vluchtelingen folterden aan de grens, en een legereenheid die een stad in de vlammen zette.” Tijdens de Gazaoorlog organiseerde hij protesten in Tel Aviv, waarvoor hij persoonlijke bedreigingen ontving. Dit heeft hem alleen maar gesterkt in zijn besluit tot weigering.

In een verklaring van begin 2012 schrijft Gurman : "Mijn dienstweigering is niet alleen bedoeld om deelname aan bezetting en apartheid te vermijden, maar het is een daad van solidariteit met onze Palestijnse kameraden die vechten voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid ... Mijn hoop is dat ik door mijn weigering enige invloed op de samenleving kan hebben, en zo anderen kan aanmoedigen om hetzelfde te doen."zondag 3 februari 2013

David Hemler : 28 jaar deserteur - 28 years deserter

David Hemler leefde 28 jaar ondergedoken in Zweden

David Hemler was een van de acht door de US Air Force meest gezochte voortvluchtigen. Hij deserteerde in 1984 en kwam pas in juli 2012 boven water. Hij leefde 28 jaar in Zweden onder een valse naam als regeringsambtenaar, is getrouwd en heeft drie kinderen.

Hemler deserteerde toen hij 21 was gedesillusioneerd uit het leger. Hij was gestationeerd op een luchtmachtbasis in Augsburg en liftte naar Stockholm. Hij bouwde een leven op zonder dat hij over ware identiteit vertelde. Hemler zei dat zijn politieke opvattingen over het leger veranderden en pacifist geworden was.

De tijd was nu rijp om zijn verhaal te doen, omdat zijn derde dochter naar de crèche kon en zijn vrouw beter in staat is om te zich te organiseren, wanneer hij gearresteerd zou worden.

Hij vertelde aan de pers over zijn aankomst in Zweden. "Ik verzon het verhaal dat ik weggelopen was van mijn ouders, omdat ze voortdurend onderweg waren. Maar niemand geloofde het." De Zweedse autoriteiten registreerden David Hemler als burger van een onbekend land. Hij was zogezegd geboren in Zürich en emigreerde in januari 1986.

Linda J. Card, woordvoerster van de Air Force Office of Special Investigations, zei tegen de New York Times dat ze die kerel echt wilden vangen. James Dillard, een andere woordvoerder voegde eraan toe dat zijn familie hem misschien wel vergeeft, maar dat de luchtmacht nog steeds op zoek is naar gerechtigheid." Als je eenmaal wegloopt van het leger en je deserteert, dan achtervolgt je dat voor de rest van je leven."

Zweden heeft over militaire of politieke delicten geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. Het is dus onbekend wat de volgende stap van Amerikaanse regering zal zijn.
David Hemler hided 28 long years in Sweden

David Hemler was one of the eight most wanted fugitives by the U.S. Air Force. He deserted the U.S. Air Force in 1984 and recently revealed himself and explained how he lived under an assumed name for 28 years in Sweden as a government worker who is married with children.

Hemler deserted when he was 21 because he became disillusioned from the military. He hitch-hiked from an Air Force base in Augsburg, Germany to Stockholm.  He built himself a life in Sweden where he didn't tell anyone his true identity.

The time was right now to tell his story because, his third daughter could go to day care, so his wife would be better able to cope if he was arrested.

Hemler said his political views of the military were changed when he became a pacifist. With that he walked away from the Air Force base without permission.

He told the press of his life when he arrived in Sweden: "I made up a story that I ... ran away from my parents who were travelers but nobody believed it.” With Swedish authorities, David Hemler is registered as a citizen of an unknown country. He was, according to the documents, born in Zürich and immigrated in January 1986.

Hemler said his family in Sweden did not believe him when he first told them of his past. He said that so far no one is upset with him.

Linda J. Card, a spokeswoman for the Air Force Office of Special Investigations, said the New York Times that they really want to catch this guy. James Dillard, another spokesman for the Office of Special Investigations, said that while his family might forgive him, the Air Force may still seek justice. “Once you run from the military and you desert, that's something that follows you for the rest of your life.”

Sweden does not have an extradition treaty with United States over military or political offenses, so it is unknown what the U.S. government's next step will be.

zondag 13 januari 2013

Een Keuls monument - Ein Kölner Denkmal

Een Keuls deserteurenmonument als voorbeeld voor Brussel ?

"Waar zijn de deserteurs ? Waar zijn de ouders, de vrienden, de broers en zussen van deze geëxecuteerde deserteurs werden doodgeschoten en wier lijden op de drempel van de vrede opgestapeld bleef ? (...) En waar zijn de deserteurs die zich verscholen in verwoeste steden, in dorpen en bossen, wachtend op de geallieerden, want zij waren voor hen toen de echte bevrijders ? Hebben ze angst voor de woorden die hen zo grondig werden ingeprent ? Woorden van Trouw aan de Vlag, Vaderland en Kameraadschap ?”
Heinrich Boell, 1953 (zelf een deserteur)

In Keulen werd op 1 september 2009 een monument voor de deserteur opgericht. Er ging een hele voorbereiding aan vooraf. Iets voor Brussel om er een voorbeeld aan te nemen ?

Sinds 1996 vindt in Keulen op 27 januari een herdenking voor de slachtoffers van het nazi-regime plaats. In 2006 waren de slachtoffers van de nazi-krijgsraden, deserteurs uit Keulen, de focus van herinnering. Achteraf ontstond de idee om een monument op te richten voor mensen die op welke wijze dan ook zich aan deelname aan het moorddadige nazileger onttrokken hebben en er vaak hun leven voor geriskeerd of zelf voor geofferd hebben. Dit leek vooral ook zinvol tegen de achtergrond van de huidige wereldwijde militaire interventies die in strijd zijn met het internationaal recht.

28 September 2006 de PDS-fractie (nu Die Linke) in de Keulse Gemeenteraad een motie in die werd gesteund door de SPD en Bündnis90/Die Grüne voor de oprichting van een monument voor "deserteurs, Wehrkraftzersetzer (letterlijk krijgsmachthinderaars, een term uit het nazitijdperk maar die in een afgezwakte worm in het Duitse wetboek is blijven bestaan) en gewetensbezwaarden van het nazi-regime" op te richten.

De Gemeenteraad van Keulen koos op 13 november 2008 meerderheid tegen minderheid voor een artistieke wedstrijd waarbij kunstenaars een passend ontwerp mochten indienen voor een gedenkteken op een centrale locatie (de Appellhofplatz). Het budget werd op 80000€ vastgesteld waarvan 10000€ door middel van giften verzameld moest worden.

Op 24 april 2009 reeds kon de jury over de inzendingen beraadslagen en 30 juni 2009 volgde de gemeenteraad de aanbeveling van de jury.

Op 1 September 2009 werd in Keulen naar aanleiding van de 70e Verjaardag van de invasie van het Duitse leger in Polen het monument voor de slachtoffers van de nazi--oorlogsrechtsspraak ingehuldigd. Het kunstwerk is van de hand van de Zwitsers Ruedi Baur en werd gemaakt in samenwerking met Denis Coueignoux, Vera Kockot en Karim Sabano. Het is het eerste kunstwerk in zijn soort voor wie een stadsbestuur een internationale wedstrijd uitschreef.
Deserteurdenkmal


„Wo sind die Deserteure? Wo sind die Eltern, sind die Freunde, die Brüder und Schwestern dieser erschossenen Deserteure, deren Leiden man auf die Schwelle des Friedens häufte? (...) Und wo sind die Deserteure, die sich in den zerstörten Städten verbargen, in Dörfern und Wäldern, wartend auf die Alliierten, die für sie damals wirkliche Befreier waren? Haben sie Angst vor den gründlich ihnen eingeimpften Phrasen, die Fahneneid, Vaterland, Kameradschaft heißen?" Heinrich Böll, 1953

Seit 1996 findet regelmäßig am 27. Januar eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes statt. Diese Veranstaltung geht auf die Initiative einzelner Bürgerinnen und Bürger zurück und wird heute von einem breiten Bündnis verschiedener Gruppen, Parteien und Organisationen getragen, die sich trotz unterschiedlicher politischer und weltanschaulicher Ansichten einig sind im Gedenken an die NS-Opfer.
Im Jahr 2006 standen die Opfer der NS-Militärjustiz, Kölner Deserteure, im Mittelpunkt des Gedenkens. Im Anschluss an die beeindruckende Veranstaltung entstand der Wunsch, einen Erinnerungsort für die Menschen einzurichten, die sich - in welcher Weise auch immer - dem mörderischen Krieg der Wehrmacht entzogen und dabei oft ihr Leben riskiert oder gar verloren haben. Dies schien besonders vor dem Hintergrund heutiger völkerrechtswidriger weltweiter militärischer Einsätze notwendig.

Ein am 28. September 2006 von der PDS-Fraktion im Kölner Stadtrat eingereichter Antrag fand die Unterstützung und SPD und Bundnis 90/Die Grünen, und so beschloss der Rat, für „Deserteure, ‚Wehrkraftzersetzer' und Kriegsdienstverweigerer der Nazi-Herrschaft" ein Denkmal zu errichten.

Der Rat der Stadt Köln sprach sich schließlich am 13. November 2008 mehrheitlich gegen die Stimmen von pro Köln für einen Künstlerwettbewerb aus, um an einem zentralen Standort - dem Appellhofplatz - ein angemessenes Denkmal zu errichten. Er beschloss zugleich, die Mittel für das Denkmal von 50.000 auf 80.000 zu erhöhen, wovon 10.000 Euro durch Spenden aufzubringen waren.

Am 24. April 2009 konnte bereits die Jury tagen. Der Rat folgte am 30. Juni 2009 der Realisierungsempfehlung der Jury.

Am 1. September 2009 wurde in Köln anlässlich des 70. Jahrestages des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen ein Denkmal für die Opfer der NS-Militärjustiz eingeweiht. Das von dem Schweizer Ruedi Baur in Zusammenarbeit mit Denis Coueignoux, Vera Kockot und Karim Sabano geschaffene Kunstwerk ist das erste Denkmal für diese Opfergruppe, für das eine Stadt einen internationalen Wettbewerb auslobte.woensdag 2 januari 2013

Deserteursonthaal Wenen - Deserteursberatung Wien


NL deserteurs- en vluchtelingenonthaal Wenen

DE Deserteurs- und Flüchtlingsberatung WIEN (siehe weiter unten)

  Deserteurs- en vluchtelingenonthaal WENEN

Het bureau voor onthaal van deserteurs en vluchtelingen werd opgericht in 1992. Het begon allemaal met steun aan Servische en Kroatische deserteurs. Asiel aanvragen was voor hen een manier om het verzet tegen deze oorlog te steunen. Vandaag komen de hulpzoekenden die de weg naar het bureau vinden, uit meer dan 40 landen. Ze hebben een veelheid van redenen voor hun vlucht.

Op hun zestalige website http://deserteursberatung.at/ stellen ze zich zo voor : Wij bieden gratis juridisch advies over het asiel-en vreemdelingenrecht, alsook cursussen Duits en hulp bij medische en psychotherapeutische noden voor mensen zonder verzekering. Wij kunnen geen financiële steun of onderdak bieden. We bieden vorming en infosessies aan over onze onderwerpen.

Adres : 
Schottengasse 3a/1/59, A-1010 Wenen 


Tel : 0043-1-533 72 71 (Geen juridisch advies over de telefoon) 


Fax : 0043-1-532 74 16
e-mail : info@deserteursberatung.at
Open consultatie: woensdag 18,00 tot 19,30 
Breng alle documenten en papieren mee ! Kom eerst op openbare raadplegingen (opgepast: lange wachttijden mogelijk). Daarna alleen op afspraak.
Rekeningnummer voor internationale betalingen :
IBAN : AT631400001010813332 ; SWIFT : BAWATWW

Desertie
Hoewel desertie een mensenrecht is, wordt het in Europa bijna nooit als grond voor asiel aanvaard. Deserteurs uit het voormalige Joegoslavië werden door het Westen opgeroepen om aan hun militaire dienst te verzaken en te deserteren. Toch kregen ze maar weinig vooruitzichten op asiel. Deserteurs uit de nazitijd hebben zeer lang moeten wachten op rehabilitatie. We steunen de acties van het Comité "Gerechtigheid voor de slachtoffers van de nazi-krijgsraden."

Deserteurs uit het voormalige Joegoslavië
Deserteurs en gewetensbezwaarden uit Joegoeslavië waren de aanleiding voor de oprichting van ons centrum. Ze kregen een negatief antwoord op hun asielaanvraag, omdat ze de wetten van hun land van oorsprong niet opgevolgd hebben en dat ze daarom rechtmatig vervolgd en bestraft mogen worden.
De eerste desertievluchtelingen kwamen naar Oostenrijk in het najaar van 1991. Ze waren en waren tegenstanders van de oorlog tussen Joegoslavië en Kroatië. Daarna kwam de Joegoslavische-Bosnische oorlog. Nog later kwamen de Kosovo-Albanezen die vluchtten voor de mobilisatie van het Joegoslavische leger. Ze hebben in Oostenrijk een nieuw leven opgebouwd en slechts enkelingen zijn teruggekeerd.

Deserteurs uit de Wehrmacht tijdens de 2e Wereldoorlog
We zijn erg blij dat in oktober 2009 de nazivonnissen tegen deserteurs, gewetensbezwaarden en legerdienstweigeraars ingetrokken werden. Beter laat dan nooit. De nazikrijgsraden veroordeelden ongeveer 1,3 miljoen "ongehoorzamen", en meer dan 30.000 kregen een doodvonnis. Het is paradoxaal maar wel zeer typerend voor de omgang met desertie : aan de ene kant walgt iedereen van de nazimisdaden, maar aan de andere kant krijgen de soldaten die hebben geweigerd "om hun (nazi)plicht te doen" nog steeds niet de waardering die ze verdienen.
Deserteurs- und Flüchtlingsberatung WIEN

Die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung wurde 1992 gegründet. Begonnen hat alles mit der Unterstützung von serbischen und kroatischen Deserteuren. Asylanträge zu stellen, erwies sich als eine Möglichkeit, den Widerstand gegen diesen Krieg zu unterstützen. Heute kommen die KlientInnen aus über 40 Ländern. Sie haben die verschiedensten Fluchtgründe. Dem wird der heutige Name Deserteurs- und Flüchtlingsberatung gerecht.

Büro Adresse : 
Schottengasse 3a/1/59, A-1010 Wien
Tel: 0043-1-533 72 71 (keine Rechtsberatung am Telefon! Für Rechtsinfos bitte am Mittwoch in die offene Beratung kommen - s.u.)
Fax: 0043-1-532 74 16
e-mail büro: info@deserteursberatung.at
e-mail website: web@deserteursberatung.at
website http://deserteursberatung.at/
Offene Beratung: Mittwoch 18.00 - 19.30 h
!!! Bitte alle Unterlagen und Dokumente mitbringen !!!
Kommen Sie das erste Mal zur Offenen Beratung, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Andere Termine bitte nur nach telefonischer Voranmeldung

Wir bieten kostenlose Rechtsberatung in Asyl- und Fremdenrecht, Deutschkurse, und vermitteln bei Bedarf medizinische und psychotherapeutische Betreuung für Menschen ohne Versicherung und bemühen uns auch um Unterstützung in anderen Lebensbereichen. 
Wir können keine finanzielle Unterstützung oder Unterkünfte zur Verfügung stellen. 
Für Interessierte halten wir Schulungen und Vorträge zu unseren Themenschwerpunkten. 

Unsere Bankverbindung für den internationalen Zahlungsverkehr:
IBAN : AT631400001010813332 ; SWIFT : BAWATWW

Desertion
Obwohl Desertion ein Menschenrecht ist, wird Desertion europaweit so gut wie nie als Asylgrund anerkannt. Während Deserteure aus dem ehemaligen Jugoslawien vom Westen zur Wehrdienstverweigerung und Desertion aufgerufen wurden, hatten sie nur unter bestimmten Voraussetzungen geringe Chancen auf Asyl.
Die Deserteure der Wehrmacht wurden immer noch nicht rehabilitiert, wir dokumentieren die Aktionen des Personenkomitees "Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz".

Deserteure aus dem ehem. Jugoslawien
Jene nach Österreich geflohenen Deserteure und Wehrdienstverweigerer waren der Auslöser dafür, dass die Beratungsstelle gegründet wurde. Desertion ist kein anerkannter Fluchtgrund. Im Zentrum der ablehnenden Bescheide steht , daß die Asylwerber staatliche Gesetze nicht befolgt haben und das der Heimatstaat ein Recht habe, sie dafür zu bestrafen. Eine solche, "auch schwere" Strafe sei nicht als Verfolgungshandlung zu werten.
Die ersten kamen Ende 1991 und waren Verweigerer des Krieges jugoslawisch–kroatischen und später des jugoslawisch –bosnischen Krieges. Weiters kamen Kosovo – Albaner, die vor der Einberufung zur jugoslawischen Armee geflohen sind. Sie haben sich heute in Österreich großteils eine neue Existenz aufgebaut und viele leben nun schon viele Jahre in Österreich, wenige sind auch zurückgekehrt

Deserteure der Wehrmacht im 2. Weltkrieg
Wir freuen uns sehr, dass es - spät aber doch - im Oktober 2009 zu einer Aufhebung der Urteile gegen Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer und andere gekommen ist. Hier dokumentieren wir Teile dieses langen Weges und der zahlreichen Aktivitäten des Personenkomitee „Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz“ für diesen Schritt.
Bis vor kurzem war hier folgender Text zu finden : Es ist unglaublich, aber wahr: Die Urteile der NS-Blutrichter gegen Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer und andere sind bis heute nicht aufgehoben – Die Wehrmachtsjustiz verurteilte rund 1,3 Millionen „ungehorsame“ Soldaten, über 30.000 davon zum Tode. Bis heute kommt ihnen nicht die Würdigung zu, die ihnen gebührt.
Es ist paradox. Einerseits werden die Verbrechen des Nationalsozialismus beinahe einheitlich verurteilt, andererseits kommt jenen Soldaten, die sich geweigert haben, „ihre Pflicht zu erfüllen“, bis heute nicht die Würdigung zu, die ihnen gebührt. Die Opfer der NS-Militärjustiz sind ein unangenehmer Stachel in der Erinnerung der Gesellschaft - sie werden deshalb zum Teil bis heute als „Feiglinge“ und „Verräter“ verunglimpft.
Es ist nötig, Gerechtigkeit einzufordern. Wir verlangen eine umfassende Rehabilitierung der Verfolgten der NS-Militärgerichtsbarkeit.
Am 31. Oktober 2002 fand erstmals eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am ehemaligen Militärschießplatz Kagran im Donaupark statt. In den Jahren darauf folgten solche Gedenkveranstaltungen am gleichen Ort. Dort starben zwischen 1938 und 1945 Hunderte wegen Fahnenflucht oder Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilte Wehrmachtssoldaten im Kugelhagel von Erschießungskommandos.