zaterdag 13 september 2014

Newsletter 8


WaanVlucht - FuirLaFolie - WahnFlucht - FleeTheFrenzy - HuirlaLocura

NL 
Achtste internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015 
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject. 
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder 
Eerdere nummers vind je voorlopig op desertie.blogspot.be/
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden. 

EN 
Eighth international choral newsletter for FleeTheFrenzy 2014-’15 (see below) 
To all solidarity choirs interested in the desertion project. 
Please forward this newsletter to others 
Previous issues can be found as yet on desertie.blogspot.be/ 
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list. 

FR 
Huitième bulletin international FuirLafolie 2014 – 2015 (voir plus bas) 
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion 
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs. 
Vous trouverez les numéros précédents pour l’instant desertie.blogspot.be/ 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE 
Achter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (sieh unten) 
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren 
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ... 
Frühere Ausgaben finden Sie vorläufig auf desertie.blogspot.be/ 
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden. 

ES
Octavo informe internacional sobre HuirLaLocura 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores véase por ahora desertie.blogspot.be/ 
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber. 

voor het Brussels Brecht-Eislerkoor
Lieve Franssen (dirigente)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Andrea Huppmann (Duits)
Monika Metzger (Spaans)
Erica Bal (Frans)
Rose Moers 


NL 
Beste vrienden van het strijdkorenlied , 

In deze achtste internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod :  het Internationale Lied van de Deserteur ; de ‘Ode aan de Deserteurs’ is klaar ; een website en blog over WaanVlucht.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

Maar vooreerst willen we ons excuseren dat jullie zolang niets van het project gehoord hebben.  Ten eerste hebben we zelf hard gewerkt aan de première van WaanVlucht in België.  20 en 21 september 2014 is het zover.  160 zangers van zeven koren uit heel België zullen in Brussel een muziektheaterproductie brengen die uit twee delen zal bestaan.  In een eerste deel brengt elk koor op locatie enkele liederen.  Een acteur vult aan met getuigenissen en reflecties van en over deserteurs.  Het publiek wordt van de ene locatie naar de volgende geleid.  In een tweede deel brengen we de Ode van Rzewski met alle 160 zangers, vier solisten en een percussietrio.  Op dezelfde dag zullen er ook concerten zijn in Bremen (Buchtstrassenchor en Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Wenen (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) en Berlijn (Hans-Beimler-Chor and Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Daarnaast hebben we echter ook heel wat problemen gehad om het project voor september 2015 op de rail te krijgen.  Kunstenaars twijfelden bij het onderwerp of hadden het te druk.  Het bleek ook moeilijker dan gedacht om financies te vinden.  Maar de problemen zijn opgelost, al hebben we hierdoor wel wat vertraging opgelopen.  Hieronder mee.

Een website en blog over WaanVlucht
Het korenproject WaanVlucht! maakt deel uit van een ruimer project dat we samen met de vredesbeweging uitwerken.  Deze samenwerking is in maart 2014 officieel gelanceerd in een oude Brusselse kazerne die nu dienst doet als opvangcentrum voor asielzoekers en waar dus deserteurs van over de hele wereld onderdak vinden.  De website is online www.desertie.be, al zijn er vooral teksten in het Nederlands en het Frans te vinden.  Een jaar lang zal er elke week een blogbijdrage op de website verschijnen met teksten over oorlogsweigering, desertie en verzet.  Er zal een internationaal vredescongres over desertie en oorlogsweigering georganiseerd worden en WaanVlucht! is voorgesteld op de vredesconferentie in Sarajevo (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). 

De Ode aan de Deserteurs :
De compositie van Frederic Rzewski is klaar en beschikbaar voor koren.  De titel is licht gewijzigd in Ode aan de Deserteurs.  Voor de componist bestaat dé deserteur niet en zijn het mensen die een existentiële beslissing nemen.  De ode bestaat uit de volgende acht bewegingen :
I will not serve (Engels, op tekst van James Joyce)
Non serviam (Latijn, op een bijbelse tekst van Jeremiah)
Sag Nein (Duits, op teksten van Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky)
Aan een Moeder (Nederlands, op tekst van Paul van Ostaijen)
Ne servir plus (Frans, op tekst van Etienne de la Boétie)
Povero Disertore (Italiaans, een oud volkslied)
Polla ta Deina (oud-Grieks, op tekst van Sofokles)
Finale (Engels, een oud slavenlied)
Elke beweging duurt ongeveer drie minuten.  Soms is er ondersteuning door een instrument gewenst, maar dat hangt af van de mogelijkheden en staat in functie van wat de koorleden nodig hebben.
Rzewski schreef de compositie voor Groot Amateurkoor maar zonder in te leveren op compositorische kwaliteit.  In de praktijk blijkt de compositie ook haalbaar te zijn voor amateurkoren, maar toch moeilijk en uitdagend.  Koren kunnen er dus ook voor kiezen om een selectie te maken uit de acht bewegingen en ze niet allemaal te brengen.
Het Brussels Brecht-Eislerkoor is opdrachtgever voor de compositie.  Frederic Rzewski staat de auteursrechten voor opvoeringen in het kader van WaanVlucht! af.  Koren zijn dus vrij om de compositie te brengen en te verwijzen naar ons gezamenlijk project.  Koren die dit wensen, kunnen door een vrije bijdrage de compositieopdracht steunen.  Neem contact op via brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Het Internationaal Lied van de Deserteur 2015 :
21 september is de jaarlijkse internationale dag van de vrede van de Verenigde Naties.  Op die dag zal het Internationaal Lied in Brussel en in andere steden gecreëerd worden.  De tekst wordt geschreven door de dichter Geert van Istendaal en de muziek door Fabrizio Cassol.  We hopen dat de partituur klaar zal zijn in januari 2015.  
Vanaf 21 september 2015 zal ook een speciaal webplatform beschikbaar zijn waarop koren hun versie van het Lied en hun andere bijdragen aan WaanVlucht kunnen posten.  Opnames kunnen ook via DVD ingestuurd worden.  Technische details hierover zullen later bekendgemaakt worden.
De kunstenaar Jan Vromman zal een videocreatie maken waarin hij onder andere deze beelden een plaats zal geven.  Met deze creatie zullen we in Brussel een afsluitend concert plannen in december 2015 of nog iets later.  Dit concert zal uit twee delen bestaan.  We willen een massakoor op de been brengen om het Lied te zingen (500 zangers?) en we hopen enkele buitenlandse koren uit te nodigen voor een avondconcert.  
Natuurlijk zijn ook alle andere ideeën en initiatieven in het kader van WaanVlucht welkom.  Koren die zich hier nog bij willen aansluiten, zijn zeker welkom.  Alvast  welkom aan het Berlijnse Ernst-Busch-Chor dat ook enthousiast wil meewerken.

Meer informatie over WaanVlucht! is ook op de website van het Brussels Brecht-Eislerkoor www.bbek.be en op www.desertie.be.EN
Dear solidarity choir friends 

In this eighth international choral report you’ll find the following topics : the International Song of the Deserter 2015 ; the ‘Ode to the deserters’ is completed ; a website and a blog about FleeTheFrenzy.  Through our FleetheFrenzy project we aim to highlight desertion and refusal of war and conscientious objection  as legitimate strategies of resistance against the war-mongering craze.

But first of all we would like to apologize that you’ve heard nothing for so long about our project. We’ve worked hard for the premiere of FleeTheFrenzy in Brussels.  On 20 and 21 September seven choirs with 160 singers from all over Belgium will perform in Brussels a musical theater production that consists of two parts. In the first part each choir will sing some songs from their own repertoire at different locations.  In a second part, we perform the Ode of Rzewski with all 160 singers, four soloists and a percussion trio.  On the same day there will also be concerts and big events in Bremen (Buchtstrassenchor & Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Vienna (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) and Berlin (Hans-Beimler-Chor & Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Apart from this there were also some problems to get the 2015 project going.  Some artists had doubts about the concept or simply had too much to do. Unfortunately, it was more difficult than originally thought to find the necessary fundings.  But the problems are solved, even if we are now lagging somewhat behind. More on this below.

A website and a blog about FleeThe Frenzy
The Choir Project FleeTheFrenzy is part of a larger scale project we do together with the peace movement. This cooperation has officially started in March 2014 in Brussels in an old barracks building, which is now used as a reception center for asylum seekers.  This means many deserters from around the world find shelter here. The corresponding website can be found online at www.desertie.be, although the texts are mainly in Dutch and French.  A year long every week, a blog message will be posted about war objection, desertion and resistance.  An international peace conference on desertion and war objection will be organized, and FleeTheFrenzy was already presented at the peace conference in Sarajevo. (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu).

The Ode to the deserters
The composition of Frederic Rzewski is completed and is available to the choirs. The title has been slightly changed and now reads "Ode to the deserters”.  The composer insists it is should be deserterS, rather individuals who make an existential decision.  The ode consists as announced before of the following 8 movements :
1 I will not serve (English, on a text by James Joyce)
2 Non serviam (Latin, on a Bible text of Jeremiah)
3 Say No (German, based on poems by Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky)
4 Aan Moeder een (Dutch, on a text by the Flemish poet Paul van Ostaijen)
5 Ne servir plus (French, according to a text of Etienne de la Boétie)
6 Povero Disertore (Italian, an old folk song)
7 Polla ta Deina (Old Greek, from the play Antigone by Sophocles)
8 Down by the Riverside, the Finale (English, an old slave song)

Each movement takes between two and five minutes. Instrumental support may be needed depending on the possibilities of the choirs.  Rzewski wrote the composition for a large amateur choir, without making compromises as to the quality of the composition.  In practice, the composition proves to be feasible for amateur choirs, but remains challenging.  Choirs may therefore decide to make a selection from the eight movements.  The composition was commissioned by the Brussels-Brecht Eislerkoor.  Frederic Rzewski cedes the copyrights in the context of FleeTheFrenzy.  Choirs may therefore use the composition for free and refer to our common project.  If desired choirs can support the commission by contributing financially.  Please contact us via email: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

The International Song of the deserter 2015
September 21st is the International Day of Peace of the United Nations.  On this day in 2015, the International Song of the Deserter will be launched in Brussels and in other cities.  The text is written by the poet Geert van Istendael, the music by Fabrizio Cassol.  We hope that the score will be ready in January 2015.

As of September 21, 2015 a web platform will be made available for choirs to post their version of the song and other contributions to FleeTheFrenzy.  Video recordings can also be sent on DVD. Technical details will be discussed later.  The artist Jan Vromman will create a video using these and other images.  By December 2015 we plan a final concert in Brussels. This concert will consist of two parts. We want to bring together a mass choir to perform the International Song (500 singers?), and we hope to invite some foreign choirs for an evening concert. 

Of course we also look forward to other ideas, suggestions and initiatives within the framework of FleeTheFrenzy.  Choirs that want to join in are still very welcome.  

More information about FleeThe Frenzy can also be found on the website of the Brussels-Brecht Eislerkoor www.bbek.be and www.desertie.be.FR
Chers amis, chères amies du chant de lutte, 

Dans ce huitième bulletin international à l’intention des chorales,  les sujets suivants sont développés : le Chant international du Déserteur ; l’Ode au Déserteur est achevée ; le site internet et le blog de FuirLaFolie. Par le biais de FuirLaFolie, nous souhaitons mettre en évidence la désertion et la réfraction à la guerre en tant que stratégies légitimes de résistance à la folie de la guerre.

Mais tout d’abord, nous voulons nous excuser de ne plus vous avoir donné de nouvelles de notre projet depuis belle lurette. En fait, nous avons travaillé dur à la préparation de la première belge de  FuirLaFolie.  C’est chose faite : les 20 et 21 septembre 2014, nous montons sur scène. 160 chanteurs appartenant à sept chœurs originaires des différentes régions du pays, produiront  à Bruxelles une pièce de théâtre musical qui se composera de deux parties. Dans la première, chaque chœur présentera quelques chansons sur un site situé hors du théâtre. Un acteur corsera le tout de témoignages de déserteurs et de réflexions sur la désertion. La seconde partie se déroulera au Kaaitheater et comportera la pièce de résistance de FuirLaFolie, à savoir l’Ode au Déserteur en huit mouvements , composée par Frederic Rzewski, avec la participation de l’ensemble des 160 choristes, de quatre soli et d’un trio de percussionnistes..

Le jour même, il y aura aussi des concerts à Brême (Buchtstrassenchor et Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Vienne (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) et Berlin (Hans-Beimler-Chor et Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Par ailleurs, il ne nous a pas été facile de mettre en route le projet prévu pour septembre 2015. Certains artistes ne paraissaient pas convaincus ou avaient des agendas trop chargés. La recherche d’un financement approprié se révéla également plus compliqué que nous ne l’avions imaginé.  Mais, à présent, les problèmes sont résolus, même si nous avons encouru un certain retard. Voir ci-après.

Un site internet et un blog sur FuirLaFolie
Le projet pour chœurs Waanvlucht/FuirLaFolie fait partie d’un projet plus ample que nous avons développé avec le mouvement pacifiste. Cette coopération a été lancée officiellement en mars 2014 dans une ancienne caserne bruxelloise qui sert actuellement de centre d’accueil des demandeurs d’asile et qui, de ce fait, abrite des déserteurs venus du monde entier. Le site internet est en ligne (www.desertie.be); pour l’instant on y trouve surtout des textes en néerlandais et en français. Pendant une année, on y publiera chaque semaine des textes originaux sur la réfraction à la guerre, la désertion et la résistance. On prévoit l’organisation d’un Congrès international pour la paix, axé sur la désertion et la réfraction à la guerre, tandis que la production Waanvlucht/FuirLaFolie a été proposée à la conférence internationale pour la paix qui aura lieu à Sarajevo (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). 

L’Ode au Déserteur :
Frederic Rzewski a parachevé sa composition qui est devenue disponible pour chœurs.
1. I will not serve (anglais, sur un texte de James Joyce)
2. Non serviam (latin, sur un texte biblique du prophète Jérémie
3. Sag Nein (allemand, sur des textes de Wolfgang Borchert et de Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (néerlandais, sur un poème de Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (français, sur un texte d’ Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (italien, vieillle chanson populaire)
7. Polla ta Deina (grec classique, sur un texte de Sophocle)
8. Down by the Riverside - la finale (anglais, chanson des esclaves noirs d’Amérique)
Chaque mouvement dure approximativement trois minutes. Un accompagnement instrumental pourrait s’avérer souhaitable, mais cela dépend des possibilités et des capacités des choristes.

Rzewski a écrit la musique pour un grand choeur amateur, sans toutefois faire de concessions au plan de’ la qualité. Pratiquement, la composition est à la portée des chœurs amateurs, tout en restant difficile, un défi en quelque sorte. Les chœurs intéressés peuvent également opter pour une sélection parmi les huit mouvements, donc sans présenter le morceau en entier.
C’est le Brussels Brecht-Eislerkoor qui a commissionné la composition. Frederic Rzewski cède ses droits d’auteurs pour les représentations dans le cadre de Waanvlucht/FuirLaFolie. Les chœurs ont donc la liberté d’interpréter la composition tout en se référant à notre projet commun.  S’ils le souhaitent, ils pourront faire un don en guise de soutien de l’oeuvre commissionnée. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à brusselsbrechteislerkoor@gmail.com.

La Chanson internationale du Déserteur 2015
Le 21 septembre est la journée annuelle de la paix, décrétée par les Nations Unies. Ce jour-là, la Chanson internationale sera créée à Bruxelles et dans d’autres villes. Le texte a été écrit par le poète Geert van Istendael, tandis que la musique est de Fabrizio Cassol. Nous espérons que la partition sera prête en janvier 2015.

A partir du 21 septembre 2015, une platforme internet spéciale sera accessible aux choeurs qui voudraient  y publier leur version de la Chanson ainsi que leurs autres participations à FuirLaFolie. Les enregistrements pourront également nous parvenir sous forme de DVD. Les détails techniques seront communiqués ultérieurement. L’artiste Jan Vromman réalisera une création vidéo où les envois des choeurs trouveront une place. Sur base de cette création, nous organiserons, à Bruxelles, un concert de clôture prévu en décembre 2015 voire encore un peu plus tard. Ce concert se composera de deux parties. Nous voulons réunir une chorale de masse (500 chanteurs?) et nous espérons pouvoir inviter quelques chœurs étrangers pour un concert en soirée. Il va de soi que toutes autres idées et initiatives dans le cadre de FuirLaFolie restent les bienvenues. C’est à bras ouverts que nous accueillerons les chœurs qui aimeraient encore se joindre à nous. Bienvenue à la chorale berlinoise Ernst-Busch-Chor qui vient de nous faire savoir qu’elle veut participer au projet. 

De plus amples informations sur Waanvlucht/FuirLaFolie se trouvent également sur le site internet du Brussels Brecht-Eislerkoor www.bbek.be et sur www.desertie.be.DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,

In diesem achten internationalen Chorbericht werden folgende Themen behandelt:  das Internationale Lied vom Deserteur; die "Ode an die Deserteure" ist fertiggestellt; eine Website und ein Blog über WahnFlucht. Durch WahnFlucht wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertion und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien im Widerstand gegen den Wahnsinn des Krieges.

Aber zuallererst möchten wir uns entschuldigen dafür, dass Sie so lange nichts von dem Projekt gehört haben. Zum einen haben wir selbst hart gearbeitet an der Premiere von WahnFlucht! in Belgien. Am 20. und 21. September ist es soweit. Sieben Choere mit 160 Sängern aus ganz Belgien werden in Brüssel eine Musiktheaterproduktion aufführen, die aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil singt jeder Chor einzeln an verschiedenen Orten einige Lieder. In einem zweiten Teil führen wir die Ode von Rzewski mit allen 160 Sängern, 4 Solisten und einem Perkussionstrio auf.  Am selben Tag wird es auch Konzerte geben in Bremen (Buchtstrassenchor und Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Wien (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) und Berlin (Hans-Beimler-Chor & Ernst-Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Abgesehen davon gab es aber auch einige Probleme dabei, das Projekt für September 2015 in Gang zu bekommen. Einige Künstler hatten Zweifel am Thema oder hatten einfach zu viel zu tun. Es stellte sich auch heraus, dass es schwieriger war als ursprünglich angenommen, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Aber die Probleme sind gelöst, auch wenn wir dadurch ein wenig  in Verzug geraten sind. Hierzu mehr weiter unten.

Eine Website und ein Blog über WahnFlucht!
Das Chorprojekt WahnFlucht! ist Teil eines grösser angelegten Projekts, was wir zusammen mit der Friedensbewegung gestalten. Diese Zusammenarbeit hat im März 2014 offiziell begonnen in einer alten Brüsseler Kaserne, die jetzt als Aufnahmelager für Asylbewerber genutzt wird und in der daher auch Deserteure aus der ganzen Welt untergebracht werden. Die entsprechende Website ist online zu finden www.desertie.be, auch wenn dort hauptsächlich Texte auf Niederländisch und Französisch erscheinen. Ein Jahr lang wird jede Woche ein Blogbeitrag auf die Website gestellt mit Texten über Kriegsverweigerung, Desertion und Widerstand. Ein internationaler Friedenskongress zu Desertion und Kriegsverweigerung wird organisiert, und  WahnFlucht! wurde auf der Friedenskonferenz in Sarajevo vorgestellt. (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu).

Die Ode an die Deserteure
Die Komposition von Frederic Rzewski ist fertiggestellt und steht den Chören zur Verfügung. Der Titel wurde leicht geändert und lautet nun "Ode an die Deserteure" ). Für den Komponisten gibt es den Deserteur nicht, es handelt sich vielmehr um Menschen, die eine existentielle Entscheidung treffen. Die Ode besteht aus folgenden 8 Sätzen:
1. I will not serve (Englisch, nach einem Text von James Joyce)
2. Non serviam (Latein, nach einem Bibeltext von Jeremia)
3. Sag Nein (Deutsch, nach Texten von Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (Niederländisch, nach einem Text von Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (Französisch, nach einem Text von Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italienisch, ein altes Volkslied)
7. Polla ta Deina (Altrgriechisch, nach einem Text von Sophokles)
8. Finale (Englisch, ein altes Sklavenlied)
Jeder Satz dauert ungefähr drei Minuten. Manchmal wird instrumentale Unterstützung gewünscht, aber das hängt ab von den Möglichkeiten und von dem, was die Chormitglieder brauchen. Rzewski schrieb die Komposition für einen Grossen Amateurchor,s ohne dabei  Abstriche zu machen bei der Qualität der Komposition. In der Praxis ist die Komposition auch für Amateurchöre durchaus zu schaffen, sie bleibt aber schwierig und stellt eine Herausforderung dar. Chöre können also auch beschliessen, eine Auswahl zu treffen aus den acht Sätzen, es müssen nicht alle Sätze aufgeführt werden. Auftraggeber der Komposition ist der Brüsseler Brecht-Eislerkoor. Frederic Rzewski tritt die Urheberrechte im Rahmen von WahnFlucht! ab. Chöre können also die Komposition frei für Aufführungen nutzen und dabei verweisen auf unser gemeinsames Projekt. Falls gewünscht können Chöre auch durch einen Beitrag in beliebiger Höhe den Kompositionsauftrag finanziell unterstützen. Bitte nehmen Sie Kontakt auf per Email: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

Das Internationale Lied vom Deserteur 2015
Der 21. September ist der Internationale Tag des Friedens der Vereinten Nationen.  An diesem Tag wird das Internationale Lied in Brüssel und in anderen Städten dargebracht. Der Text wird von  dem Dichter Geert van Istendaal geschrieben, die Musik von Fabrizio Cassol. Wir hoffen, dass die Partitur im Januar 2015 fertig sein wird.
Ab 21. September 2015 wird auch eine spezifische Webplattform zur Verfügung stehen.  Chöre können ihre Version des Lieds und auch andere Beiträge dann über diese Plattform an WahnFlucht! schicken. Aufnahmen können auch per DVD eingeschickt werden.  Auf die technischen Details gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt näher ein. Der Künstler Jan Vromman wird dann eine Videokreation erstellen, bei der untere anderem diese Bilder und Aufnahmen Verwendung finden. Mit diesem Werk werden wir in Brüssel dann im Dezember 2015 oder etwas später ein Abschlusskonzert planen. Dieses Konzert soll aus zwei Teilen bestehen. Wir wollen einen Massenchor auf die Beine stellen, der das Lied singt (500 Sänger?), und wir hoffen auch, einige ausländische Chöre zu einem Abendkonzert einladen zu können. Natürlich freuen wir uns auch über andere Ideen, Anregungen und Initiativen im Rahmen von WahnFlucht. Chöre, die sich hier noch anschliessen wollen, sind herzlich willkommen. Schon jetzt begrüssen wir den Berliner Ernst-Busch-Chor, der auch mit Begeisterung mitarbeiten möchte.

Weitere Informationen über WahnFlucht! finden sich auch auf der Website des Brüsseler Brecht-Eislerkoors www.bbek.be und auf www.desertie.be.ES 
Caros amigos de la canción de lucha,

En el octavo informe internacional tratamos los temas siguientes: la Canción Internacional del Desertor, la "Oda a los Desertores" que está lista, un sitio internet y un blog sobre HuirLaLocura!. Con HuirLaLocura! queremos llamar la atención a la deserción y el rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir a la locura de la guerra.

Para empezar quisiéramos excusarnos por el largo silencio de estos últimos meses. Estabamos trabajadando intensamente en la preparación de la primera de HuirLaLocura! en Bélgica que tendrá lugar dentro de dos semanas, es decir el 20 y el 21 de septiembre del 2014. Unos 160 cantantes miembros de siete coros de toda Bélgica estrenarán en Bruselas una producción musical en dos partes. Durante la primera parte que tiene lugar in situ, fuera del teatro, cada coro canta algunas canciones mientras que un actor presenta testimonios y pensamientos de y sobre desertores. Se guiará el público de un lugar al siguiente. En la segunda parte, ahora en el teatro mismo, los 160 cantantes, cuatro solistas y un trio de percusión harán entender la Oda de Rzewski. 
El mismo día, también habrá conciertos en Bremen (Buchtstrassenchor y Bremer Chorwerkstatt - www.kreischorverband-bremen.de/), Viena (Chor Gegenstimmen - www.gegenstimmen.org) y Berlín (Hans-Beimler-Chor y Ernst- Busch-Chor - www.facebook.com/events/683500875058636/).

Nuestro silencio se explica también por las dificultades que tuvimos al poner en marcha el proyecto para septiembre 2015. Los artistas estaban dudando del tema o estaban demasiado ocupados. Además encontramos obstáculos en financiar el proyecto. Menos mal dichos problemas están ahora resueltos. Nos queda solamente recuperar el tiempo perdido.

Un sitio internet y un blog sobre HuirLaLocura
El proyecto HuirLaLocura! se sitúa en el marco de un proyecto más amplio que elaboramos junto con el movimiento por la paz. Esta colaboración se lanzó de manera oficial en marzo 2014 en una antigua caserna de Bruselas que sirve desde muchos años como centro para solicitantes de asilo y donde se acojan entonces desertores del mundo entero. En el sitio internet www.desertie.be que es on-line desde varios meses se publican textos sobre todo escritos en neerlandés y en francés. Durante un año se publicará cada semana una contribución sobre el rechazo de la guerra, la deserción y la resistencia.  Se celebrará un congreso internacional por la paz sobre la deserción y el rechazo de la guerra y se presentará HuirLaLocura! en el marco de la conferencia por la paz de Sarajevo (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). 

La Oda a los Desertores:
La composición de Frederic Rzewski está lista y a la disposición de los coros. El título ligeramente modificado es ahora Oda a los Desertores. El compositor considera que El Desertor no existe y que son individuos los que toman decisiones existenciales. La oda consiste en ocho movimientos:
1. I will not serve (en inglés, texto de James Joyce)
2. Non serviam (en latín, texto bíblico de Jeremías)
3. Sag Nein! (en alemán, textos de Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (en neerlandés, texto de Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (en francés, texto de Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (en italiano, una antigua canción popular)
7. Polla ta Deina (en griego antiguo, texto de Sófocles)
8. Down by the Riverside (Final, en inglés, una antigua canción de esclavos)

Cada movimiento dura aproximadamente tres minutos. Algunas están escritas con acompañamiento instrumental, pero eso depende de las posibilidades y de lo que necesitan los cantantes.
Rzewski escribió la composición para un gran coro de aficionados manteniendo sin embargo una gran calidad compositora. En la práctica, esta composición es un desafío pero queda alcanzable para coros de aficionados. Los coros pueden seleccionar algunos de los ocho movimientos y no tienen que estrenarlos todos.
El coro Brussels Brecht-Eislerkoor es el iniciador de la composición. Frederic Rzewski cede los derechos de autor para presentaciones en el marco de HuirLaLocura!. Los coros pueden entonces presentar libremente la composición bajo la reserva de mencionar del proyecto colectivo. Los coros deseando sostener el proyecto pueden hacer una contribución libre. Contacto: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com

La Canción Internacional del Desertor 2015:
El 21 de septiembre, el Día internacional de la Paz de las Naciones Unidas, la Canción Internacional será creada en Bruselas y otras ciudades. El texto es del poeta Geert van Istendaal y la música de Fabrizio Cassol. La partición será disponible en enero 2015. 
A partir del 21 de septiembre del 2015 habrá una plataforma internet en la que los coros pueden publicar su versión de la Canción así que otras contribuciones en cuanto a HuirLaLocura!. Podéis enviar las grabaciones también bajo forma de DVD. Más detalles técnicos serán dados más adelante.
Con estas contribuciones, el artista Jan Vromman creará un video que será mostrado en el concierto final en diciembre 2015 aquí en Bruselas. Dicho concierto consistirá en dos partes. Queremos reunir un gran coro (500 cantantes) que cantará esta Canción y además tenemos la intención de invitar algunos coros extranjeros para un concierto.
Claro que estamos abiertos para otras ideas o iniciativas en cuanto a HuirLaLocura!. Coros que quieren juntarse a nosotros son bienvenidos. El coro berlinés Ernst-Busch-Chor ya ha declarado de manera entusiástica su intención de trabajar con nosotros.


Por más información sobre HuirLaLocura!, véase el sitio internet del coro Brussels Brecht-Eislerkoor www.bbek.be y el sitio www.desertie.be.