maandag 27 januari 2014

Newsletter 7
WaanVlucht! - FuirlaFolie! - WahnFlucht! - FleetheFrenzy! - HuirlaLocura!


NL
Zevende internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht! 2014-2015 Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht!-desertieproject. Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op
www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Seventh international choral newsletter for FleetheFrenzy! 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on
www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Septième bulletin international FuirlaFolie! 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.


DE
Siebenter internationaler Chorbericht über WahnFlucht! 2014-2015 (sieh unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf
www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Séptimo informe internacional sobre HuirLaLocura! 2014-2015 (cf. más abajo) A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros...
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase
www.desertie.be
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,
In deze zevende internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod : de compositie van de ‘Ode aan de Deserteur’ nadert zijn eindfase ; een website en blog over WaanVlucht! ; plannen en berichten voor 2014 ; en het internationale internetconcert in 2015. Via WaanVlucht! willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

Een website en blog over WaanVlucht!
Het korenproject WaanVlucht! maakt deel uit van een ruimer project dat we samen met de vredesbeweging uitwerken. Deze samenwerking zal in maart 2014 officieel in Brussel gelanceerd worden. Een website met achtergrondteksten zal dan beschikbaar zijn. Een jaar lang zal er elke week een blogbijdrage op de website verschijnen met teksten over oorlogsweigering, desertie en verzet. Ideeën en voorstellen zijn hiervoor zeker uit alle hoeken van de wereld welkom. Dit jaar zal uitmonden in een internationaal vredescongres over desertie en oorlogsweigering in het voorjaar 2015. WaanVlucht! zal ook een bijdrage leveren aan de vredesconferentie die in Sarajevo de 100 jaar-herdenking van de eerste wereldoorlog zal opstarten (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). We willen ook graag ons korenproject daarin een plaats geven. Ideeën en contacten daarvoor zijn welkom.

De Ode aan de Deserteur (werktitel) :
De compositie van Frederic Rzewski nadert zijn eindfase. De ode zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit de volgende acht bewegingen :
1. I will not serve (Engels, op tekst van James Joyce)
2. Non serviam (Latijn, op een bijbelse tekst van Jeremiah)
3. Sag Nein (Duits, op teksten van Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky) 4. Aan een Moeder (Nederlands, op tekst van Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (Frans, op tekst van Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italiaans, een oud volkslied)
7. Polla ta Deina (oud-Grieks, op tekst van Sofokles)
8. Finale (Engels, een oud slavenlied)
? Misschien komen er tussen de bewegingen nog actuele krantenartikels

om voor te lezen (dit is nog niet zeker)
Elke beweging duurt ongeveer drie minuten. Soms is er ondersteuning door een instrument gewenst, maar dat hangt af van de mogelijkheden en staat in functie van wat de koorleden nodig hebben.
Het Brussels Brecht-Eislerkoor is opdrachtgever voor de compositie. Frederic Rzewski staat de auteursrechten voor opvoeringen in het kader van WaanVlucht! af. Koren zijn dus vrij om de compositie te brengen en te verwijzen naar ons gezamenlijk project. Koren die dit wensen, kunnen door een vrije bijdrage de compositieopdracht steunen.
De volledige partituur zal vrij op internet ter beschikking gesteld worden. ‘Ode aan de deserteur’ was tot nu toe de werktitel. Nu de compositie zijn voltooiing nadert, zou het kunnen dat de titel nog verandert. In een volgende nieuwsbrief zal over elke beweging meer achtergrondinformatie gegeven worden.

Het Internationaal Lied van de Deserteur 2015 :
21 september is de jaarlijkse internationale dag van de vrede van de Verenigde Naties. Op die dag in 2014 zullen er alvast concerten in Brussel, Bremen en Wenen in het kader van WaanVlucht! opgevoerd worden. In Groningen en Londen zijn er plannen om de Ode te brengen op andere momenten. Koren die zich hier nog bij willen aansluiten, zijn zeker welkom.
Op 20 september 2015 sluiten we WaanVlucht! af met het ‘Internationaal Lied van de Deserteur’. Dit moet een internetconcert worden waaraan koren van overal kunnen bijdragen. De technische details staan echter nog niet vast. Hopelijk kunnen we hierover snel in een volgende nieuwsbrief duidelijkheid brengen. We zoeken hiervoor nog contact met andere koren, zeker ook bijvoorbeeld in Rusland en Zuid-Afrika. Wie kan daarbij helpen ?


De volgende nieuwsbrief is voor maart 2014 gepland.

Meer informatie over WaanVlucht! is ook te vinden op de blog desertie.blogspot.com (en binnenkort ook weer op de website www.desertie.be)

voor het Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (dirigente)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Huppmann (Duits) Monika Metzger (Spaans) Erica Bal (Frans)
Rose Moers (Engels)

EN
Dear friends from the solidarity choir movement
This is the seventh international choral newsletter and it deals with the following subjects: the composition of the "Ode to the Deserter" is entering its final phase; a website and blog about FleetheFrenzy!; plans and news about 2014; the international internet concert scheduled for 2015. Through our FleetheFrenzy! project we aim to highlight desertion and refusal of war and conscientious objection as legitimate strategies of resistance against the war- mongering craze.

A website and blog about FleetheFrenzy!
FleetheFrenzy! forms part of a broader project, in close collaboration with the peace movement. This joint initiative will be officially launched in Brussels, in March 2014. By that time a website with background information will be fully operational. Over the period of a year, a weekly blog contribution will be posted on the site, with texts in relation to desertion, refusal to serve and resistance. We most certainly welcome ideas and suggestions from everywhere. This year is to be concluded in the spring of 2015 by an international peace congress at which desertion and refusal to serve will be the central themes. FleetheFrenzy! also intends to contribute to the peace conference of Sarajevo which will initiate the ceremonies of remembrance linked to the 100th anniversary of the first world war (http:// www.peaceeventsarajevo 2014.eu). We would like our choral project to be part of this event and welcome any ideas and contacts enabling us to do so.

The Ode to the Deserter
The composition by Frederic Rzewski is entering its final phase. It will probably include eight movements, as follows:
1. I will not serve (English, based on a text by James Joyce)
2. Non serviam (Latin, based on a biblical text by Jeremiah)
3. Sag Nein (German, based on texts by Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky)
4. Aan een Moeder (Dutch, text by Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (French, text by Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italian, an old folksong)
7. Polla ta Deina (ancient Greek, text by Sophocles)
8. Finale (English, an old slave song)
Possibly these movements will be interspersed by the lecture of topical news items (still to be decided)
Each movement will take about three minutes. Sometimes they will be accompanied by an instrument, depending on the possibilities and needs of the singers.
The Brussels Brecht-Eislerkoor is sponsoring the composition. For performances of his work as part of the FleetheFrenzy! project, Frederic Rzewski declines any copyright fees. Choirs are at liberty to perform the 
composition with reference to our common project. If they choose to do so, choirs are of course welcome to make a donation in support of the composition.
The complete score will be made available on the internet for free. "Ode to the deserter" has been the working title so far but this could still change. More background information to each of the movements will be supplied in a future newsletter.

The International Song of the Deserter 2015
September 21st is the United Nations' international peace day. On that day in 2014, concerts linked to the FleetheFrenzy! project will be held in Brussels, Bremen and Vienna for a start. In Groningen and London, the Ode is scheduled to be performed at other dates. Other choirs are still welcome to jump on the wagon.
The final event of FleetheFrenzy! will be the performance, on September 20th 2015, of the "International Song of the Deserter". This is meant to be an internet concert, with contributions by choirs from all over the world. The technical details are still to be hammered out but we hope to give more news in a future newsletter. We still very much want to get in touch with other choirs, especially in Russia and South-Africa. Can anybody help ?


The next newsletter is scheduled for March 2014.

Further information on FleetheFrenzy! is available on desertie.blogspot.com
(and very soon also on the website "www.desertie.be")

for the Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (director)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Huppmann (German) Monika Metzger (Spanish) Erica Bal (French)
Rose Moers (English)FR
Chers amis choristes engagés,
(nos excuses pour la traduction bâclée)
Dans ce septième bulletin international nous abordons les thèmes suivants: un site web et un blog sur FuirlaFolie! ; la composition de l'Ode au Déserteur (titre provisoire) touche à sa phase finale ; les idées pour le concert internet international en 2015. Par le canal de FuirlaFolie!, nous voulons mettre en exergue la désertion et l’objection à la guerre en tant que stratégies légitimes pour résister à la folie qu’est la guerre.

Un site web et un blog sur FuirlaFolie!
Le projet choral FuirlaFolie! fait partie d'un projet plus vaste pour lequel nous travaillons ensemble avec le mouvement de paix. Cette collaboration sera officiellement lancé en Mars 2014 à Bruxelles. Un site web avec des textes de fond sera disponible. Pendant une année nous publierons chaque semaine une contribution nouvelle à propos de refus de la guerre, la désertion et la résistance. Des idées et des suggestions sont les bienvenus de tous les coins du monde. Cette année se terminera par une conférence de paix internationale sur la désertion et le refus de guerre de refus au printemps 2015.
FuirlaFolie! contribuera également à la conférence de paix à Sarajevo, 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale (www.peaceeventsarajevo2014.eu). Nous espérons de pouvoir y présenter notre projet de coeurs. Des idées et des contacts qui peuvent nous aider sont les bienvenus.


L' Ode au Déserteur (titre provisoire)
La composition de Frederic Rzewski approche son achèvement. L'hommage comprendra probablement les huit mouvements suivants :
- Je ne servirai pas (texte anglais de James Joyce)
- Non serviam (latin, un texte biblique de Jérémie)
- Sag Nein (allemand, sur des textes de Wolfgang Borchert et Kurt Tucholsky)
- A une mère (néerlandais, texte de Paul van Ostaijen)
- Ne Servir plus (texte français d'Etienne de la Boétie)
- Povero Disertore (italien, adaptation d’une vieille chanson populaire)
- Polla ta Deina (grec ancien, texte de Sophocle)
- Finale (anglais, adaptation de Down by the Riverside, une vieille chanson d’esclave)
? peut-être il y aura encore des articles de journaux actuels à lire entre les mouvements ...
Chaque mouvement dure environ trois minutes. Parfois, un soutien d’un instrument sera requis, mais tout dépend de ce qu’est disponible et toujours en fonction de ce dont les choristes ont besoin.
Le Brussels Brecht-Eislerkoor a commandé la composition. Frederic Rzewski garde ses droits d’auteur, mais il les renoncent pour les spectacles dans le cadre de FuirlaFolie! Chaque chorale est donc libre pour réaliser la composition
en faisant le lien avec notre projet commun. Les chorales qui souhaitent contribuer financièrement peuvent soutenir volontairement la commission de la composition.
Les partitions seront mises à disposition gratuitement sur Internet. Jusqu'à présent L’Ode au déserteur reste un titre provisoire. Dans le prochain bulletin plus d’information sera donné sur chaque mouvement.


La Chanson International du Déserteur 2015:
Le 21 septembre est la Journée Internationale de la Paix des Nations Unies. Ce jour-là en 2014, il y aura des concerts ‚FuirlaFolie’ à Bruxelles, Brême et Vienne. À Groningen et Londres, il existe des projets pour d'autres moments. Des coeurs qui veulent encore participer, sont toujours les bienvenus.
Le 20 Septembre 2015, nous concluons FuirlaFolie! avec la "Chanson Internationale du Déserteur”. L’idée est de réaliser un concert ‚internet’ auquel des chorales de partout peuvent contribuer. Cependant les détails techniques ne sont pas encore claires. Plus d’info dans un des bulletins suivants. Nous sommes encore à la recherche d'autres chorales, par exemple en Russie et en Afrique du Sud. Qui peut nous aider ?


Le prochain bulletin est prévu pour Mars 2014.

Plus d'informations sur Imaginez un vol ! peuvent également être trouvés sur
le blog desertie.blogspot.com (et bientôt de retour sur le site www.desertie.be)

Pour la chorale Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (chef de coeur)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Huppmann (allemand) Monika Metzger (espagnol) Erica Bal (français)
Rose Moers (anglais)

DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,
In diesem siebten internationalen Chor-Newsletter werden folgende Themen behandelt: die Komposition der 'Ode an den Deserteur' steht kurz vor dem Abschluss; eine Website und ein Blog über WahnFlucht!; Pläne und Nachrichten für 2014; das internationale Internetkonzert 2015. Mit WahnFlucht! wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertation und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien, um gegen den Wahnsinn des Krieges Widerstand zu leisten. 

Eine Website und ein Blog über WahnFlucht!
Das Chorprojekt WahnFlucht! ist Teil eines gröβer angelegten Projekts, welches wir zusammen mit der Friedensbewegung ausarbeiten. Diese Zusammenarbeit wird im März 2014 in Brüssel offiziell eingeleitet. Dann wird eine Website mit Hintergrundtexten zur Verfügung stehen. Ein Jahr lang soll dann jede Woche ein Blogbeitrag auf der Website erscheinen, mit Texten zu Kriegsdienstverweigerung, Fahnenflucht und Widerstand. Ideen und Anregungen nehmen wir gerne aus allen Ecken der Welt entgegen. Das Jahr mündet dann in einen internationalen Friedenskongress über Desertion und Kriegsdienstverweigerung im Frühjahr 2015. WahnFlucht! wird auch einen Beitrag leisten zur Friedenskonferenz, die in Sarajevo zum Gedenken an den 100. Jahrestag des 1. Weltkriegs organisiert wird (http:// www.peaceeventsarajevo2014.eu). Wir möchten gerne unser Chorprojekt hierbei mit einbeziehen und ihm einen Platz verschaffen. Für Ideen und Kontakte wären wir sehr dankbar.

Die Ode an den Deserteur:
Die Komposition von Frederic Rzewski geht in die Endphase. Die Ode wird höchstwahrscheinlich aus folgenden acht Sätzen bestehen:
1. I will not serve (Englisch, nach einem Text von James Joyce)
2. Non serviam (Latein, nach einem Bibeltext von Jeremia)
3. Sag Nein (Deutsch, nach Texten von Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky) 4. Aan een moeder (Niederländisch, nach einem Text von Paul van Ostaijen)
5. Ne servir plus (Französisch, nach einem Text von Etienne de la Boétie)
6. Povero Disertore (Italienisch, ein altes Volkslied)
7. Polla ta Deina (Alt-Griechisch, nach Sophokles)
8. Finale (Englisch, ein altes Sklavenlied)
?. Vielleicht sollen zwischen den einzelnen Sätzen noch aktuelle Zeitungsartikel vorgelesen werden (noch nicht sicher).
Jeder Satz dauert ungefähr drei Minuten. Manchmal ist Unterstützung durch ein Instrument wünschenswert, aber das hängt ab von den Möglichkeiten und wird je nach Bedarf der Chormitglieder entschieden. Der Brüsseler Brecht- Eisler-Koor ist Auftraggeber der Komposition. Frederic Rzewski tritt die Urheberrechte für Aufführungen im Rahmen von WahnFlucht! ab. Chöre können also die Komposition aufführen und sich dabei beziehen auf unser 
gemeinsames Projekt. Je nach Wunsch können die Chöre durch einen freien (finanziellen) Beitrag den Kompositionsauftrag mit unterstützen. Die vollständige Partitur soll auf Internet frei zur Verfügung gestellt werden. "Ode an den Deserteur" war bis jetzt ein Arbeitstitel. Jetzt, wo sich die Komposition ihrer Vollendung nähert, kann der Titel möglicherweise noch geändert werden. In einem der nächsten Newsletters werden zu jedem Satz noch weitere Hintergrundinformationen folgen.

Das Internationale Lied vom Deserteur 2015:
Der 21. September ist der jährliche Internationale Tag des Friedens der Vereinten Nationen. An diesem Tag werden 2014 auf jeden Fall schon Konzerte in Brüssel, Bremen und Wien im Rahmen von WahnFlucht! stattfinden. In Groningen und London ist geplant, die Ode an anderen Tagen des Jahres aufzufuehren. Chöre, die sich dabei noch anschliessen möchten, sind herzlich willkommen. Am 20. September 2015 schliessen wir WahnFlucht! mit dem 'Internationalen Lied vom Deserteur' ab. Dazu soll ein Internetkonzert stattfinden, bei dem Chöre von überallher mitmachen können. Die technischen Einzelheiten stehen jedoch noch nicht fest. Hoffentlich können wir hierzu in einem folgenden Newsletter genaueres sagen. Wir suchen dazu noch nach Kontakten mit anderen Chören, gerne auch aus Russland und Südafrika beispielsweise. Wer kann hierbei helfen?

Der nächste Chorbericht ist für März 2014 geplant.

Mehr Informationen über WahnFlucht! sind auf auf dem Blog desertie.blogspot.com zu finden (und in Kürze auch wieder auf der Website www.desertie.be)

Für den Brüsseler Brecht-EislerKoor Lieve Fransen (Dirigentin)
Ruth Flikschuh,
Kris Vanhoeck,

Andrea Huppmann (Deutsch), Monika Metzger (Spanisch), Erica Bal (Französisch), Rose Moers (Englisch)
ES
Caros amigos de la canción de lucha,
En el presente séptimo informe internacional se hablará de los temas siguientes: la composición de la ‘Oda al Desertor’ casi finalizada; un sitio internet / blog sobre HuirLaLocura!; proyectos e informes para el 2014; el concierto internet internacional en el 2015. Con HuirLaLocura! queremos llamar la atención a la deserción y al rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir contra la locura de la guerra.

Un sitio internet y un blog sobre HuirLaLocura!
El proyecto HuirLaLocura! forma parte de un proyecto más importante en el marco del que colaboramos con el movimiento por la paz. Dicha colaboración se pondrá en marcha de manera oficial en marzo 2014 en Bruselas. Un sitio internet con textos sobre el tema será disponible a partir de dicha fecha. Durante un año, cada semana se publicarán bajo forma de blog textos sobre el rechazo de la guerra, la deserción y la resistencia. Acogeremos las ideas y propuestas de todos los rincones del mundo. Dicho período conducirá en el primer trimestre del 2015 a un congreso por la paz internacional dedicado a la deserción y el rechazo de la guerra.
HuirLaLocura! contribuirá igualmente a la conferencia por la paz que constituirá el principio de la 100a conmemoración de la Primera Guerra Mundial (http://www.peaceeventsarajevo2014.eu). Nos gustaría también integrar nuestro proyecto de coros. Le agradecemos sus ideas y contactos.


La Oda al Desertor:
La composición de Frederic Rzewski casi está terminada. La oda contará probablemente ocho movimientos:
- I will not serve (en inglés, inspirado de un texto de James Joyce)
- Non serviam (en latín, inspirado de un texto bíblico de Jeremías)
- Sag Nein! (en alemán, inspirado de textos de Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky)
- Aan een Moeder (en neerlandés, inspirado de un texto Paul van Ostaijen)
- Ne servir plus (en francés, inspirado de un texto de Etienne de la Boétie)
- Povero Disertore (en italiano, una antigua canción popular)
- Polla ta Deina (en griego antiguo, inspirado de un texto de Sófocles)
- Final (en inglés, una antigua canción de esclavos)
? Entre los diferentes movimientos se insertarán eventualmente artículos de prensa actuales leídos por actores (todavía no seguro)
Cada movimiento dura unos tres minutos. Ciertos movimientos pueden ser acompañados por instrumentos, en función de las posibilidades y de las necesidades de los cantantes.
El coro Brussels Brecht-Eislerkoor encomendó la composición. Frederic Rzewski cede los derechos de autor para las actuaciones en el marco de HuirLaLocura!. Por consecuencia, los coros pueden estrenar la composición indicando como

referencia el proyecto común. Los coros que lo desean pueden contribuir libremente a los gastos de la composición.
La partición completa será disponible gratuitamente en el internet. ‘Oda al Desertor’ es un título de trabajo. Dado que la composición casi está terminada, su título va probablement cambiar. En unos de los siguientes informes daremos más detalles sobre cada parte de la Oda.


La Canción Internacional del Desertor 2015:
El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU. En el 2014, el 21 de septiembre varios conciertos ya están previstos en el marco de HuirLaLocura! en Bruselas, Bremen y Viena. En Groningen y en Londres van a producirse muy probablemente un otro día. Los coros queriendo juntarse a esta iniciativa son las bienvenidas.
El 20 de septiembre 2015 cerramos HuirLaLocura! Con la ‘Canción Internacional del Desertor'. Será un concierto por internet al que coros del mundo entero podrán juntarse. Los detalles técnicos están todavía por definir. Esperamos poder dar más información en unos de los siguientes informes. Para este concierto todavía estamos buscando más coros, en particular en países como Rusia, China y África del Sur. Quien puede ayudar? Quien tiene contactos en estos países?


El siguiente informe parecerá en el mes de marzo del 2014.

Por más información sobre HuirLaLocura!, véase el blog desertie.blogspot.com
(y muy pronto de nuevo el sitio internet www.desertie.be)

Para el coro Brussels Brecht-Eislerkoor Lieve Franssen (directora de coro) Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck

Andrea Hüppmann (alemán) Monika Metzger (español) Erica Bal (francés)
Rose Moers (inglés)