vrijdag 28 december 2012

Rainer Beck en Bruno Dorfer geëxecuteerd NA de oorlog

Duitse deserteurs NA de oorlog geëxecuteerd dankzij de "bevrijders
"

In Nederland gaven de Duitsers zich over op 5 mei 1945.  De geallieerden riepen Duitse soldaten tijdens de oorlog via pamfletten en radioberichten op te deserteren uit dat verschrikkelijke en onmenselijke nazi-leger.  Zij zouden dan gespaard worden en een goede behandeling krijgen.

Op 5 september 1944 zou later bekend worden als Dolle Dinsdag.   Op die dag speelden zich in heel  Nederland emotionele taferelen af naar aanleiding van de berichten dat het land nu elk moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting.   Op 3 september was Brussel en op 4 Antwerpen.  Veel Nederlanders maakten zich de volgende dag op om hun bevrijders te begroeten. Vlaggen en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald, en bedrijven liepen leeg omdat het personeel de geallieerden op straat wilde opwachten.  Wat de Nederlandse bevolking niet wist, was dat de omvang van de geallieerde troepen op dat moment nog te klein was om heel Nederland te kunnen bevrijden.  West-Nederland moest na Dolle Dinsdag nog een hongerwinter doorstaan. 

In deze context deserteerde op 5 september 1944 een jonge soldaat van de Duitse marine.  Rainer Beck kwam niet alleen uit een sociaal-democratische familie, hij was half Jood en behoorde dus twee keer tot de ‘natuurlijke vijanden’ van het naziregime.  Rainer Beck dook onder bij zijn zus in Amsterdam en meldde zich na de bevrijding begin mei 1945 bij de bevrijder, in dit geval de Canadezen.  In een van de opvangplaatsen ontmoette hij een andere jonge deserteur Bruno Dorfer en beide jongemannen werden overgebracht naar het oude Ford-terrein waar nog 2000 Duitse militairen werden ‘opgevangen’.  De Duitsers waren namelijk op bevel van Churchill niet ‘krijgsgevangen’ genomen, maar werden behandeld als ‘gecapituleerden’, zodat ze nog van pas konden komen tegen de Russen. 

Het Duitse leger was baas in het opvangkamp en sleepte Rainer Beck en Bruno Dorfer wegens desertie voor de krijgsraad met toestemming van de Canadezen.  Binnen 15 minuten werden de jongens ter dood veroordeeld en nog die middag voor een executiepeloton gesteld.  De Canadezen zorgden voor wapens, munitie en spades.  Het is dan 13 mei 1945 :  acht dagen na de bevrijding van Nederland ;  vijf dagen na de officiële beëindiging van de oorlog.

De Canadezen die toestemming gaven voor deze krankzinnige actie zijn nooit ter verantwoording geroepen.  De voorzitter van de Duitse ‘krijgsraad’, Wilhelm Köhn, werd na de oorlog een topfunctionaris van de rechterlijke macht in het nieuwe Duitsland.


deserteursmonument in Wenen
Eindelijk een deserteursmonument in Wenen

In 2013 komt er een deserterusmonument in Wenen.  Niet zomaar voor alle deserteurs, maar enkel voor de slachtoffers van de nazi-krijgsraden.  Het wordt een officieel stadsmonument dat door de regerende SPÖ en Grünen gedragen wordt en dat de deserteurs wil herinneren “die hun leven op het spel zetten om niet in de nazikrijgsmacht te moeten dienen”.  20.000 doodsvonnissen spraken deze krijgsraden uit en 15000 werden uitgevoerd.

Er komt een wedstrijd en voor het geheel tot en met de realisatie is 20000€ in de begroting ingeschreven.  Een centraal plein is al gekozen waar het monument zal neergezet worden, de Ballhausplatz vlak bij de dienstwoning van de Bondskanselier en de Bondspresident.  De actiegroep Gerechtigkeit für die Opfer der NS- Militärjustiz is blij met de keuze, omdat “de stad eiçndelijk ingezien heeft dat rehabilitering pas zin heeft, wanneer het in alle openheid gebeurt.”

De FPÖ, de Oostenrijkse liberalen, doen niet mee, omdat ze vinden dat er een “monumenteninflatie” is.  Maar elders liet een volksvertegenwoordiger van de FPÖ weten dat ze deserteren nog steeds laakbaar vinden.   Nog in 2005 verklaarde de toenmalige Minister van Justitie, Karin Miklautsch, dat men bij deserteurs het verschil moet maken tussen moordenaars, criminelen en lafaards.  Wat betreft de deserteurs uit het Naziregime moest wat haar betreft geval per geval bekeken worden of ze "uit lafheid dan wel uit verzet tegen het Naziregime" gedeserteerd waren.  Karn Miklautsch was minister voor de BZÖ, een afsplitsing van de Vrijheidspartij van Jörg Haider.
zondag 23 december 2012

een deserteur van de Irakoorlog

Kimberly Rivera

Kimberly Rivera (geboren 1982) is de eerste vrouwelijke Amerikaanse deserteur die de oorlog in Irak ontvluchtte en onderdak in Canada zocht.  AWOL heet dat op zijn Amerikaans, Absent Without Official Leave.  Kimberly en haar man Mario besloten om financiële redenen dat een van hen bij het leger zou gaan.  In januari 2006 trad Kimberley in dienst en al in oktober werd ze naar Irak gestuurd.  Later zal ze verklaren dat ze alle illusies verloor, toen ze een huilend tweejaaroud Iraakse meisje gezen had dat met haar familie een vergoeding voor bombardementen door de coalitietroepen kwam opeisen.  Ze was naar Irak getrokken om het volk te helpen om er democratie te installeren.  Maar ze trof er alleen "leugens" aan en ze voelde zich verraden door de Amerikaanse overheid.

Begin 2007 was Rivera thuis met verlof.  Ze kreeg te horen dat ze al snel terug op missie zou gezonden worden.  Zij en haar man namen contact op met de in Toronto gevestigde War Resisters Support Campaign en op 18 februari 2007 vluchtte ze met haar man en twee kinderen naar Canada.  Rivera vroeg de vluchtelingenstatus aan.  In januari 2009 oordeelde de Immigration and Refugee Board dat Rivera het land moest verlaten.  Minister van Immigratie Jason Kenney beschreef Rivera en andere Amerikaanse deserteurs als "bogus claimants" (bedrieglijke asielzoekers), en noemde ze “mensen die vrijwilliger in een democratisch land voor het leger tekenen en daarna van gedachte veranderen en deserteren.  En dat is prima, dat is de beslissing die zij nemen, maar dat maakt hen nog geen vluchtelingen."

In augustus 2012, vijf jaar na haar aankomst in Canada, werd haar laatste beroepmogelijkheid verworpen en kreeg Rivera een nieuw uitzettingsbevel.  Amnesty International nam het voor haar op en stelde dat Rivera een gewetensbezwaarde is.  Rivera en Mario hebben vier kinderen.  Hun twee oudste kinderen werden geboren in de VS, en de twee jongste in Canada.  Kimberly gaf zich 20 september 2012 over aan de militaire autoriteiten en werd onmiddellijk aangehouden en opgesloten.

Ooit was Canada een vrijhaven voor deserteurs van de Vietnamoorlog.  Er wordt aangenomen dat 50000 tot 90000 Amerikaanse Vietnamdeserteurs nu nog steeds in Canada wonen.  Maar de huidige conservatieve Canadese regering stelt zich heel anders op.  Amnesty International vreest dat ze tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen.  VOp 23 januari 2013 wordt beslist of ze voor de krijgsraad moet verschijnen.  olgens haar advocaat is er bewijsmateriaal dat de krijgsraad veel strengere uitspreekt voor deserteurs die politieke of morele motieven inroepen.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 23 JANUARY 2013 TO:

Commanding General 4th ID and Fort Carson
Major General Joseph Anderson
Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Ste. 200, Bldg. 118
Fort Carson, CO 80913, USA
Fax: +1 719-526-1021Newsletter 2 (12/2012)

NL
Tweede internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Second international choral newsletter for Frenzy Flight / Fleeing the Frenzy (working titles) 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.


FR
Second bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéresse au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à tous les chœurs qui, selon vous, pourraient être intéressées par le projet.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Zweiter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (sieh weiter unten)
An alle Chöre, die sich für das WahnFlucht Desertionsprojekt interessieren
Leite diesen Newsletter bitte weiter an andere ...
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.


NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,

Hoe staat het desertieproject WaanVlucht van het Brussels Brecht-Eislerkoor en de vredesbeweging ervoor ?  Hierbij een korte stand van zaken.  Er zijn twee grote luiken in het project : een informatief luik dat door de vredesbeweging gedragen wordt en een cultureel luik waarvoor het Brussels Brecht-Eislerkoor het initiatief neemt.  De campagne zal een jaar lang lopen.  Startdag is 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties en slotdag is 21 september 2015, opnieuw de Internationale Dag van de Vrede.

Het informatief luik :
 *  er komt een blogwebsite waarop een jaar lang wekelijks een bericht over desertie en oorlogsweigering zal gepost worden.  Dit kunnen standpunten zijn, actuele berichten of analyses.  Bedoeling is de website zoveel mogelijk meertalig zal zijn.
 *  er komt een internationale vredesconferentie in Brussel over desertie en oorlogsweigering.
 *  samenwerking wordt gezocht met het Vlaamse museum In Flanders Fields (www.inflandersfields.be/) dat zelf een aanbod ontwikkeld heeft over “rusteloze graven - executies tijdens Wereldoorlog I”.

Het korenluik bestaat uit twee aparte initiatieven :
 *  op 21/9/14 is de première gepland van een muziektheatervoorstelling waarin vijf koren klassieke en minder klassieke vredesliederen zullen brengen en professionele acteurs teksten en getuigenissen zullen laten horen van hedendaagse deserteurs (asielzoekers, ...)
 *  op 20/9/15 is er het internationale desertiemoment waarop we een internetconcert hopen te organiseren en samenwerking met een bekend Brussels concerthuis (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be). Fabrizio Cassol zal gevraagd worden om een vlotte compositie te maken die overal ter wereld kan gezongen worden.

De internationaal gerenommeerde componist Frederic Rzewski is bereid om een “ode aan de deserteur” te componeren op tekstfragmenten van dichters uit de Eerste Wereldoorlog.  Momenteel weten we nog niet of deze compositie tijdig klaar zal zijn om reeds in 2014 gebracht te worden.  In de volgende nieuwsbrief hopen we meer details te kunnen geven over de "Ode".

Hoe kunnen jullie meewerken ?

Het zou leuk zijn dat nog ander koren “iets” doen op 21/9/14. Indien de Ode aan de Deserteur tijdig klaar is, kan deze compositie zeker gebracht worden.  Er zijn monumenten voor de deserteur waar kan gezongen worden, enzovoort ...
We zoeken zoveel mogelijk koren wereldwijd die het lied van Fabrizio Cassol willen zingen en opnemen.  Laat ons weten of jullie koor wil meedoen en of jullie nog ander koren kennen.  We zouden graag nog koren vinden in Indië, China, Zuid-Amerika en Afrika ...

Alle hulp en eigen initiatieven zijn welkom.  Laten we deze herdenking van de oorlog niet zomaar voorbijgaan.

Voor het Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck

EN
Dear friends of the solidarity choir movement,

How is the “desertion project - Escape madness” of the Brussels Brecht-Eisler Choir and the peace movement doing ?  Here is a brief state of affairs.  There are two major parts in the project :  an informative part that is taken care of by the peace movement and a cultural component to which the Brussels Brecht-Eisler Choir takes the initiative.  The campaign will run for a year.  Starting day is September 21, 2014, the International Day of Peace by the United Nations.  Closing day is September 21, 2015, again the International Day of Peace.

The informative part :
There will be a blog site on which for a whole year every a contribution on desertion and war refusal will be posted.  Some posts may be statements, some may bring hot news or new analyses. We hope to bring this website in different languages.
There will be an international peace conference in Brussels on desertion and war refusal.
Cooperation is sought with the Flemish museum In Flanders Fields (www.inflandersfields.be) which itself has developed a range of "restless graves - executions during World War I".

The choral part consists of two separate initiatives :
21/09/14 the premiere is planned of a musical theater performance where five choirs will bring classical and less classical peace songs and where professional actors will read texts and testimonies of contemporary deserters (asylum seekers, ...)
20/09/15 will be the day of an international desertion performance. We hope to organize an internet concert in cooperation with a famous Brussels concert hall (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be). Fabrizio Cassol will be asked to provide a smooth arrangement which can be sung anywhere in the world.

The internationally renowned composer Frederic Rzewski is willing to compose an "Ode to the Deserter" tbased on texts by poets from the First World War.  Currently we do not know whether this composition will be ready in time for the launch in 2014.  We hope to bring moren news about the “Ode” in the next newsletter.

How can you participate?

It would be nice to have other choirs doing "something" on 21/09/14.  If the “Ode to the Deserter” is ready in time, this composition can certainly be brought.  There are monuments to the deserter where can be sung, and so on ...
We are looking for choirs worldwide that want to sing and record the song of Fabrizio Cassol.  Let us know if your choir wants to participate and whether you know other choirs. We would especially like to find choirs in India, China, South America and Africa ...

Any help and fresh ideas are welcome.  Let us not leave this commemoration to the war profets but let us give a voice to the deserters and war resistors.

For the Brussels Brecht-Eisler Choir

Erica Ball
Kris Vanhoeck

FR
Chers amis des chorales de lutte,

Où est-ce qu’on en est avec le projet “Fuirlafolie”, le projet choral sur la désertion et la résistance contre la guerre du Brussels Brecht-Eislerkoor ?  Voici un bref état de la situation. Il y a deux grandes parties dans le projet :  un volet informatif qui sera développée par le mouvement de paix et un volet “choral” du Brussels Brecht-Eislerkoor.  La campagne se poursuivra pendant un an.  Jour de départ est le 21 Septembre 2014, la Journée Internationale de la Paix des Nations Unies et le jour de clôture est le 20 Septembre 2015.

La partie informative :
* il y aura un site blog sur lequel une contribution hebdomadaire sur la désertion et la résistance contre la guerre sera affiché. Ces textes peuvent être des contributions de discussion, des nouvelles sur la désertion dans le monde entier ou des analyses. Nous espérons pouvoir réaliser le site en plusieurs langues.
* il y aura une conférence internationale de paix à Bruxelles sur la désertion et le refus de la guerre.
* nous cherchons encore une coopération avec le musée flamand “In Flanders Fields” (www.inflandersfields.be/) qui lui-même a développé un programme de «tombes sans repos - exécutions au cours de la Première Guerre mondiale».

La partie chorales se compose de deux initiatives distinctes :
* Le 21/09/14 la première est planifié d’un spectacle musical où cinq chœurs chanteront des chansons de paix classiques et moins classiques et où des acteurs professionnels interprèteront des textes et des témoignages de déserteurs contemporains (demandeurs d'asile, refuzniks, réfugiés, ...)
* le 20/09/15 nous espérons organiser un concert “internet” international avec la coopération d’une célèbre salle de concert bruxelloise (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be).  Fabrizio Cassol sera invité de fournir une chanson qui pourra être interprêtée dans le monde entier.

Le compositeur renommé Frederic Rzewski s’est engagé à composer une "ode au déserteur" sur des fragments de textes de poètes de la Première Guerre mondiale. Actuellement, nous ne savons pas encore si cette composition sera prêt à temps pour septembre 2014.  Dans le prochain bulletin il y aura plus de détails concernant cette “Ode”.

Comment pouvez-vous participer?

Nous invitons chaque choeur intéressé à faire "quelque chose" le 21/09/14.  Si l'Ode au Déserteur est prêt à temps, cette composition peut certainement être chantée.  Dans plusieurs villes il existe des monuments pour le déserteur où on peut chanter, ou ...
Nous recherchons des chœurs nombreux à travers le monde qui veulent chanter et enregistrer la chanson de Fabrizio Cassol. Faites-nous savoir si vous souhaitez nous rejoindre chœur et si vous connaissez d'autres chorales. Nous aimerions entrer en contacte aussi avec des chorales en Inde, en Chine, en Amérique du Sud et en Afrique ...

Toute aide et lidées sont les bienvenus.  Ne laissons pas passer cette commémoration sans laisser entendre notre voix.

Pour le Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck
DE
Liebe Chorfreunde ,

Wie steht es um das Desertionsprojektes “Wahnflucht” des Brüsseler Brecht-Eislerkoor ?  Hier ist eine kurze Stand der Dinge.  Das Projekt beinhaltet jetzt zwei große Teile :  einen informativer Teil, der von der Friedensbewegung getragen wird, und einen Chorteil, um den der Brüssels Brecht-Eislerkoor sich kümmert.  Die Kampagne wird für ein Jahr laufen. Starttag ist der 21. September 2014, der Internationale Tag des Friedens der Vereinten Nationen und Abschluss wird der 20. September 2015 sein.

Der informative Teil :
Es wird eine Weblog geben, auf den ein Jahr lang wöchentlich ein Beitrag über Desertion und Kriegsverweigerung veröffentlicht wird. Es kann bei diesen Berichten um Diskussionsbeiträgen, aktuelle Nachrichten oder Analysen handeln.  Wir hoffen diese Website so viel wie möglich mehrsprachig ausbauen zu können.
Es wird eine internationale Friedenskonferenz in Brüssel über Desertion und Kriegsverweigerung geben.
Vielleicht is auch eine Zusammenarbeit möglicht mit dem flämischen Museum “In Flanders Fields” (www.inflandersfields.be/), das ein Angebot um “Ruhelose Gräber - Hinrichtungen während des Ersten Weltkriegs" entwickelt hat.

Der Chorteil besteht aus zwei getrennten Initiativen :
Am 21/09/14 ist die Premiere von einem Musiktheaterstück geplant. Fünf Belgische Chöre werden klassische und weniger klassische Friedenslieder singen und Schauspieler werden Texte und Zeugnisse von zeitgenössischen Deserteuren (Asylbewerber, Flüchtlinge, Refuzniks,...) bringen.
Am 20/09/15 wird es das internationale “Ode an den Deserteur”-Konzert geben.  Es wird ein Internet-Konzert in Zusammenarbeit mit einem renommierten Brüsseler Konzerthaus (Ancienne Belgique, www.abconcerts.be)sein. Fabrizio Cassol wird gebete ein Chorlied, das Sie überall in der Welt gesungen werden kann, zu komponieren.

Der international renommierte Komponist Frederic Rzewski ist darüber hinaus bereit, um eine "Ode an den Deserteur" zu Texten von Dichtern aus dem Ersten Weltkrieg zu komponieren.  Derzeit wissen wir noch nicht, ob dieses Chorstück wird rechtzeitig für den Start im Jahr 2014 fertig sein wird.  Mehr darüber im nächsten Chorbericht.

Wie kann man teilnehmen ?

Es wäre schön, wenn auch andere Chöre "Etwas" am 21/09/14 tun könnten.  Falls die Ode an den Deserteur rechtzeitig fertig ist, kann diese Komposition sicherlich gebracht werden.  Es gibt Monumente für Deserteure, wo gesungen werden kann, usw ...
Wir hoffen das möglichst viele Chöre weltweit, das Lied von Fabrizio Cassol singen und aufzeichnen können.  Lass uns wissen, wenn Euer Chor mitmachen will und ob Ihr noch andere Chöre kennt.  Wir möchten gerne noch Chöre aus Indien, China, Südamerika und Afrika kennenlernen ...

Jede Hilfe und neues Idee sind willkommen.  Dieser Gedenkfeier für den Ersten Weltkrieg darf nocht ohne unseren kritischen Beitrag ablaufen.

Für den Brussels Brecht-Eislerkoor

Erica Bal
Kris Vanhoeck