zondag 6 oktober 2013

Newsletter 6


Newsletter 6  
WaanVlucht! - FuirlaFolie! - WahnFlucht! - FleetheFrenzy! - HuirlaLocura!


NL
Zesde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht! 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht!-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Sixth international choral newsletter for FleetheFrenzy! 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Sixième bulletin international Fuirlafolie! 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Sechster internationaler Chorbericht über WahnFlucht! 2014-2015 (sieh unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Sexto informe internacional sobre HuirLaLocura! 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura!
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.


NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,


In deze zesde internationale korennieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod :  WaanVlucht! in Brussel ; nieuws over de “Ode aan de Deserteur” en over het “Internationale Lied van de Deserteur”.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

In Brussel krijgt onze WaanVlucht!-productie stilaan vorm :
In Brussel is er helaas nog steeds geen monument voor de deserteur.  Maar er is wel een wijk in het oude centrum met veel verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog (straatnamen,...)  In deze buurt ligt het prestigieuze theaterhuis Kaaitheater.  Zes koren uit heel België gaan op 21 september 2014 op straat in deze oorlogswijk vredesliederen zingen afgewisseld met acteurs die verhalen  van deserteurs zullen voordragen.  Het publiek loopt rond van koor naar koor.  Ten slotte komt iedereen tesamen in het Kaaitheater en daar zal de Ode aan de Deserteur opgevoerd worden.  Deze voorstelling zal in Luik, Gent, Leuven en misschien nog andere steden herhaald worden.  We hopen ze ook te kunnen brengen in Ieper, de stad die symbool staat voor de gruwel van de Eerste wereldoorlog.

De Ode aan de Deserteur :
Componist Frederic Rzewski is defintief in actie geschoten.  Hij zal de hele Ode opleveren tegen januari, maar aparte delen zullen al vroeger klaar zijn.  De Ode zal uit zes à zeven delen bestaan en in totaal een 25 minuten duren.  Het eerste deel introduceert het centrale "ik zal niet dienen"-thema aan de hand van een beroemd citaat van James Joyce.  In het tweede deel grijpt de componist terug naar de bijbelse herkomst van dit thema "non serviam" (Jeremiah, II, 20).  In het derde deel komen twee Duitse pacifistische dichters aan het woord, Wolfgang Borchert en Kurt Tucholsky.  Elk deel krijgt een eigen kleur (vierstemmig koor, spreekkoor, solostem, instrumentatie) en behoudt zijn oorspronkelijk taal (Engels, Latijn, Duits).  Er volgen nog delen die verder uitgewerkt moeten worden over Antigone (een "klassieke" deserteur) en nog twee delen in het Frans en in het Nederlands. Het laatste deel ten slotte zal naar de actualiteit van vandaag verwijzen.  Koren die graag de aparte delen al willen ontvangen van zodra ze klaar zijn, kunnen ons een seintje geven.

Het Internationaal Lied van de Deserteur :
Het ‘Internationaal Lied van de Deserteur’ sluit WaanVlucht! af op 20 september 2015.  Componist Fabrizio Cassol heeft toegezegd.  Hij is bekend van de groep Aka Moon (www.akamoon.com/) en exploreert muzikale tradities om er iets nieuws van te maken.  Koren brengen wereldwijd elk een eigen versie van het lied van Cassol, maken er een opname van en sturen dit door naar Brussel.  Klank- en beeldopnames van het lied worden dan op 20 september 2015 vermengd met een live-performance met zoveel mogelijk zangers in de Ancienne Belgique.  Deze voorstelling wordt live gestreamd naar de internationale koren en het wereldwijde web, zodat er één gemeenschappelijk pleidooi tegen de oorlog en voor een strategie van oorlogsweigering weerklinkt. 

De volgende nieuwsbrief is voor december 2013 gepland.  Stuur ons uw ideeën en projecten voor 2014 en 2015 !

Meer informatie over WaanVlucht! is ook te vinden op de website www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor
EN
Dear friends from the solidarity choir movement ,


This sixth international choral newsletter covers the following topics: FleetheFrenzy! in Brussels ; news about the ‘Ode to the Deserter’ ; and about the ‘International Song of the Deserter’ (2015).  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.

In Brussels our FleetheFrenzy! production (2014) is gradually taking shape :
Unfortunately, in Brussels we do not have a monument to the deserter yet.  But there is a neighborhood in the old city center with many references to the First World War (street names,...)  In this neighborhood the prestigious theatre house Kaaitheater is situated.  September 21, 2014 six choirs from all over Belgium will take to the streets in this neighborhood and will sing peace songs in alternation with stories of actual deserters brought by professional actors . The audience walks around from choir to choir.  Finally, everyone comes together at the Kaaitheater and there the Ode to the Deserter will be brought.  This performance will be repeated in Liege, Ghent, Leuven and perhaps other cities.  We hope to bring it also in Ypres, the Flemish city that symbolizes the horrors of the First World War.

The Ode to the Deserter :
Frederic Rzewski has started composing the Ode and will bring the whole work to an end by January 2014.   Separate parts however will be ready before then. The Ode will consist of six to seven parts and will take about 25 minutes in total. The first part introduces the central "I will not serve" theme using a famous quote from James Joyce. In the second part the composer goes back to the biblical origin of this theme "non serviam" (Jeremiah, II, 20).  In the third part two German pacifist poets will come to word, Wolfgang Borchert and Kurt Tucholsky.  Each part will have its own color (four-part choir, speech chorus, solo voice, simple instrumentation) and keeps its original language (English, Latin, German). Maybe there will be a part about Antigone (a ‘classic’ deserter) and two parts in French (Etienne dela Boétie?) and in Dutch (Paul van Ostaijen).  The final part will refer to current events of today.   Choirs who would wish to receive the separate parts as soon as they are ready, can send us an e-mail.

The International Song of the Deserter :
The ‘International Song of the Deserter’ is an event that will close the FleetheFrenzy! project on September 20, 2015. Composer Fabrizio Cassol is famous for his group Aka Moon (www.akamoon.com).  He likes to explore musical traditions to create something new out of it.  Choirs from around the world are invited to bring their own version of the song Cassol will compose, make a recording of it and send it on to Brussels. Sound and video recordings of the song will be mixed by a video artist on September 20, 2015 together with a live performance at the Ancienne Belgique concert hall in Brussels. This video event will be streamed live to the international choirs and the worldwide web, so as to make a common statement against war and choral plea for a strategy of war refusal.

The next newsletter is scheduled for December 2013.  Please send us your ideas and projects for 2014 and 2015.

More information about FreetheFrenzy! can also be found on the website www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor

FR
Chers amis choristes engagés,

Le présent bulletin international traite des sujets suivants: FuirlaFolie! à Bruxelles; quoi de neuf à propos de l’Ode au Déserteur et de la Chanson internationale du Déserteur. Par le canal de FuirlaFolie!, nous voulons mettre en exergue la désertion et l’objection à la guerre en tant que stratégies légitimes pour résister à la folie qu’est la guerre.

A Bruxelles, les contours de notre production FuirlaFolie! se précisent  peu à peu:
Notre ville, hélas,  n’a toujours pas de monument au déserteur Mais il existe un quartier dans le vieux centre de la cité où l’on rencontre plein  de références à laPremière Guerre mondiale (noms de rues). C’est précisément là que se trouve le théâtre prestigieux dénommé le “Kaaitheater”.  Le 21 septembre 2014, six choeurs provenant des quatre coins de la Belgique feront acte de présence dans ce quartier “belliqueux” pour y chanter des chansons pacifistes, en alternance avec des témoignages de déserteurs déclamés par des acteurs. Le public déambulera de choeur en choeur. Ensuite, tout le monde se rassemblera au Kaaitheater où sera présentée l’Ode au Déserteur. La représentation sera répétée à Liège, à Gand, à Louvain et peut-être dans  d’autres villes encore. Nous espérons pouvoir la donner également à Ypres, la ville qui symbolise bien les horreurs de la Première Guerre mondiale.

L’ode au déserteur
Le compositeur Frederic Rzewski s’est mis au travail pour de bon.  Il remettra l’ode complète vers le mois de janvier, mais des morceaux séparés seront prêts avant ce délai. L’ode se composera de six à sept parties et durera grosso modo 25 minutes. La première partie introduira le thème central de “Je ne servirai point” basé sur une citation célèbre de James Joyce. Dans la deuxième partie, le compositeur s’inspirera de l’origine biblique du thème central de “non serviam”.  Dans la troisième partie, deux poètes pacifistes allemands, Wolfgang Borchert et Kurt Tucholsky,  feront entendre leur voix. Chaque partie aura son propre coloris (choeur à quatre voix, choeur parlé, monologue) sa langue d’origine (anglais, latin, allemand). Il reste des parties à développer sur le thème d’Antigone (un cas de désertion “classique”) et deux parties respectivement en français et en néerlandais. Enfin, la dernière partie fera allusion à l’actualité.  Les chorales intéressées de recevoir les parties dès qu'elles sont prêtes, sont priées de nous le faire savoir.

La chanson internationale du déserteur

La chanson internationale du déserteur clôturera FuirlaFolie! le 20 septembre 2015. Le compositeur Fabrizio Cassol a marqué son accord. Il est connu du groupe Aka Moon (www.akamoon.com) et explore les musiques traditionnelles  pour en faire quelque chose de neuf.  Les chorales du monde entier réaliseront leur propre version de la chanson  de Cassol et  l’enregistreront puis  l’enverrons ensuite à Bruxelles. Le 20 septembre 2015, les enregistrements vidéo et sonores de la chanson seront mixés avec la performance “live” assurée par un maximum de chanteurs en la salle de l’Ancienne Belgique. La représentation sera transmise en direct par voie de streaming aux choeurs internationaux et sur le web, faisant ainsi résonner un plaidoyer commun contre la guerre et pour une stratégie de non-violence.


Le procaïne bulletin est prévu pour décembre 2013.  S'il vous plaît, envoyez-nous vos idées et projets pour 2014 et 2015.

Pour plus d’informations, voir également le site internet www.desertie.be.
Brussels Brecht-Eislerkoor


DE
Liebe Freunde des Streitchorlieds,

In diesem sechsten internationalen Chorbericht werden folgende Themen behandelt: WahnFlucht! In Bruessel, Neues über die "Ode an den Deserteur" und über das "Internationale Lied vom Deserteur". Mit WahnFlucht! wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Desertation und Kriegsdienstverweigerung als legitime Strategien, um gegen den Wahnsinn des Krieges Widerstand zu leisten.

In Brüssel nimmt unsere WahnFlucht!-Produktion langsam Formen an:

Leider gibt es in Brüssel immer noch kein Denkmal für den Deserteur. Es gibt jedoch ein Viertel im alten Stadtzentrum mit vielen Verweisen auf den Ersten Weltkrieg (Straβennamen ecc.). In diesem Viertel liegt auch das bekannte und angesehene Theaterhaus Kaaitheater. Sechs Chöre aus ganz Belgien werden am 21. September 2014 in diesem Kriegsviertel auf der Straβe Friedenslieder singen, abwechselnd mit Schauspielern, die Geschichten von Deserteuren vortragen. Das Publikum geht von einem Chor zum anderen. Zum Abschluss kommen alle zusammen im Kaaitheater, und dort wird dann die Ode an den Deserteur aufgeführt. Diese Vorstellung in Lüttich, Gent, Leuven und vielleicht noch in anderen Städten wiederholt werden. Wir hoffen, die Vorstellung auch in Ieper aufführen zu können, in der Stadt, die als symbolisch steht für die Gräuel des Ersten Weltkrieges.

Die Ode an den Deserteur :

Komponist Frederic Rzewski ist jetzt definitiv aktiv geworden. Er wird die gesamte Ode wohl im Januar vorlegen, aber einige Teile davon werden schon früher fertig sein. Die Ode wird aus sechs bis sieben Teilen bestehen und insgesamt 25 Minuten dauern. Im ersten Teil wird das zentrale Thema "Ich werde nicht dienen" anhand eines berühmten Zitats von James Joyce eingeführt. Im zweiten Teil greift der Komponist zurück auf den biblischen Ursprung dieses Themas "non serviam" (Jeremiah, II, 20). Im dritten Teil kommen zwei pazifistische Dichter zu Wort, Wolfgang Borchert und Kurt Tucholsky. Jeder Teil bekommt eine eigene Färbung (vierstimmiger Chor, Sprechgesang, Solostimme, Instrumental) und es wird die jeweilige Ursprungssprache beibehalten (Englisch, Latein, Deutsch). Es folgen dann weitere Teile, die noch ausgearbeitet werden müssen über Antigone (ein "klassischer" Deserteur), und zwei Teile auf Französisch und Niederländisch. Der letzte Teil soll dann abschliessend auf die heutige Aktualität verweisen. Chöre, die einzelnen Teile erhalten möchten, sobald sie fertig sind, können sich melden.

Das Internationale Lied vom Deserteur :
Das Internationale Lied vom Deserteur schlieβt WahnFlucht! ab am 20. September 2015.  Komponist Fabrizio Cassol hat zugesagt. Er ist bekannt durch die Gruppe Aka Moon (www.akamoon.com) und erforscht musikalische Traditionen, um etwas Neues daraus zu machen. Chöre bringen weltweit jeweils eine eigene Version des Lieds von Cassol, machen eine Aufnahme davon und schicken die weiter nach Brüssel. Ton- und Bildaufnahmen des Lieds werden dann am 20. September 2015 gemischt mit einer live-performance mit so vielen Sängern wie möglich im Ancienne Belgique. Diese Vorstellung wird live gestreamt an die internationalen Chöre und das World Wide Web, so daraus ein gemeinschaftliches Plädoyer gegen den Krieg und für eine Strategie der Kriegsdienstverweigerung erklinkt.

Der nächste Chorbericht ist für Dezember 2013 geplant.  Bitte senden Sie uns Ihre Ideen und Projekte für 2014 und 2015.

Mehr Informationen über WahnFlucht! sind zu finden auf der Webseite www.desertie.be
Brussels Brecht-EislerkoorES
Caros amigos de la canción de lucha,


En el sexto informe internacional hablaremos de los temas siguientes: HuirLaLocura! en Bruselas; noticias sobre la “Oda al Desertor” así que sobre la “Canción International del Desertor”. Con HuirLaLocura queremos llamar la atención a la deserción y el rechazo de la guerra como estrategia legítima para resistir contra la locura de la guerra.

En Bruselas - nuestra producción HuirLaLocura! toma forma:
En Bruselas todavía no hay un monumento al desertor.  Lo que sí hay es un barrio en el casco viejo que lleva muchas referencias a la Primera Guerra Mundial (nombres de las calles etc.).  En este barrio se encuentra el prestigioso teatro "Kaaitheater".  El 21 de septiembre 2014, seis coros de toda Bélgica cantarán - en las calles de este barrio tan marcado por la guerra - canciones por la paz y actores contarán historias de desertores.  El público se mueve de un coro al otro.  Al final todo el mundo se dirige al Kaaitheater donde se estrenará la Oda al Desertor.  Este espectáculo será presentado en Lieja, Gante y Lovaina y quizá en otras ciudades.  Quisiéramos presentar el espectáculo también en Ieper/Ypres, la ciudad que simboliza la abominación de la Primera Guerra Mundial.

La Oda al Desertor:

El compositor Frederic Rzewski se ha puesto seriamente a trabajar.  La Oda entera estará lista sólo en enero, pero partes de la obra ya estarán disponibles antes.  La Oda consistirá en seis o siete partes y durará unos 25 minutos.  La primera parte introduce el tema central "no serviré" sobre la base de la famosa citación de James Joyce.  En la segunda parte el compositor hace referencia al origen bíblico del tema "non serviam" (Jeremías, II, 20).  En la tercer parte dos poetas alemanes pacifistas llegan a la palabra, Wolfgang Borchert y Kurt Tucholsky.  Cada parte se ve dotada de su propio color (coro a cuatro voces, coro hablado, solistas, intrumentación) y conserva su idioma original (inglés, latín, alemán).  Habrá otros partes todavía por elaborar sobre Antígona (Polinices, un desertor clásico) y dos partes en francés y neerlandés.  La última parte tratará de nuestra época. Los coros que desearían recibir las partes separadas tan pronto como estén listos, pueden contactarnos.

La Canción Internacional des Desertor:
La ‘Canción Internacional del Desertor' concluirá HuirLaLocura! el 20 de septiembre del 2015.  El compositor Fabrizio Cassol dio su acuerdo.  El co-fundador del grupo Aka Moon (www.akamoon.com/) explora tradiciones musicales con el objetivo de crear algo nuevo.  Coros en el mundo entero presentarán sus propias versiones de la canción de Cassol, las grabarán y las mandarán a Bruselas.  El 20 de septiembre, las grabaciones de sonido e imagen de la canción serán mezcladas con una actuación en directo de un gran grupo de cantantes organizada en la sala de la Ancienne Belgique.  Este estreno será transmetido en vivo (live streaming) a los coros internacionales y a toda la comunidad internet de manera a hacer resonar una defensa común en contra la guerra y a favor de una estrategia de rechazo de la guerra.

El informe siguiente vendrá en diciembre 2013.  Por favor envíenos sus ideas y proyectos para el 2014 y 2015.

Por más información, véase el sitio internet www.desertie.be
Brussels Brecht-Eislerkoor


Lieve Fransen (dirigente / conductor / chef de coeur / Chorleiterin / director de coro)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Erica Bal (Français)
Andrea Huppmann (Deutsch)
Monika Metzger (Espanol)
Elliot Rubin (English)Geen opmerkingen:

Een reactie posten