woensdag 3 juli 2013

Newsletter 5 (7/2013)


Newsletter 5  
WaanVlucht - FuirlaFolie - WahnFlucht - FleetheFrenzy - HuirlaLocura


NL
Vifdde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Fifth international choral newsletter for FleetheFrenzy 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Cinquième bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Fünfter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (siehe unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Quinto informe internacional sobre HuirLaLocura 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be (disponible dentro de poco)
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.
NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,

In deze vijfde internationale korennieuwsbrief iets over initiatieven in Bremen (Duitsland) en elders ; iets over financies en ten slotte iets over Sarajevo.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.


Uit Bremen kregen we het volgende bericht :

Een jaar na de eerste oproep "korenprojekt" (februari 2012) kwamen we in Bremen samen om een forum op te zetten waar we plannen kunnen smeden en coördineren om het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.  Dit forum van kunstenaars en politieke organisatie komt sinds begin dit jaar maandelijks samen.  De resultaten publiceren we (met vertraging) onder www.1914-2014.eu / acties.

In Bremen zijn volgende koorprojecten gepland:

(A) Zaterdag 20 september 2014 - 11:00 uur 
Openluchtherdenking op de Altmannshöhe (oorlogsmonument) gevolgd door een optocht naar het monument aan de Langemarckstrasse met ons koor, de Bremer Chorwerkstatt, en andere koren, muzikanten, maskerades en 
scenische uitvoering van de "Legende van de Dode Soldaat" (Bertolt Brecht, 1918) in samenwerking met http://www.langemarck.net/

(B) Zondag 21 september 2014 (VN Internationale Dag van de Vrede) 
Korenconcert in het Gustav-Heinemann-Burgerhaus ter opening van een tentoonstelling over "de deserteur" door www.friedensschule-bremen.de in het kader van het Europese project "WaanVlucht”.
Deelnemende Bremer koren :  Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, Internationaler Buchtstraßenchor, OsterchorSteinway (het Frans-Duitse Koor van Bremen wordt gevraagd)

(C) 24 april 2015 (100-e gedenkdag van de Armeense genocide)
Oratorium ter herdenking van de genocide in Armenië in 1915
(Muziek: Chatschadur Avedisjan ; tekst: Durjan Ludvik, 1990)
Bremer Chorwerkstatt met het "Orchester des Orients"

(D) Zondag 20 september 2015 (VN Internationale Dag van de Vrede) 
Korenconcert als onderdeel van het Europese project WaanVlucht

In Brussel plannen we op 21 september 2014 een voorstelling met zes koren (Brussels Brecht-Eislerkoor, Canailles uit Luik, Omroerkoor uit Hasselt, Karibu uit Gent, Kontrarie uit Leuven, rue de la Victoire uit Brussel) die vredes- en desertieliederen zullen brengen afgewisseld met hedendaagse getuigenissen van desertie.  De voorstelling wordt gebracht op straat in een stadswijk met veel verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog.  We besluiten de avond met de wereldpremière van Ode aan de Deserteur van Frederic Rzewski.  De voorstelling kan herhaald worden in andere steden (bv Gent, Leuven, Liège).

Ook in Nederland en Oostenrijk worden plannen gesmeed.  En Frankrijk ?  En Groot-Brittannië ?  Hopelijk meer daarover in een volgende Nieuwsbrief.  Indien er grotere evenementen in meerdere Europese landen gepland worden, kunnen we overwegen om samen een subsidie bij de Euopese Unie aan te vragen.  Voorlopig beschikt WaanVlucht dus niet over een globaal budget en kunnen we andere initiatieven  dan ook niet financieel ondersteunen.  Ieder koor is dus verantwoordelijk voor de eigen kosten.


Sarajevo Peace Event 2014

Chorwerkstatt Bremen wees ons op een heel interessant initiatief in Sarajevo waar in 1914 het startschot voor de Eerste wereldoorlog werd gegeven.  Verschillende Europese vredesbewegingen organiseren er samen in juni het Sarajevo Peace Event 2014.  Dit wil
● een ontmoetings- en uitwisselingsplaats voor vredesactivisten en onderzoekers in actieve geweldloosheid bieden ;
● de gelegenheid te baat nemen om verwezenlijkingen en uitdagingen
met betrekking tot vrede en geweldloosheid in Europa te onderzoeken ;
● de kans grijpen om Cultuur van Vrede en Geweldloosheid in al zijn dimensies te tonen.

Het Sarajevo Peace Event 2014 bouwt aan een netwerk van verbondenheid met vele andere evenementen in verschillende landen in Europa. Het moet een "Europese zomer voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid " worden, bijvoorbeeld vanaf juni tot 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede, of tot 2 oktober 2014, de Internationale Dag voor Geweldloosheid.  Het is de bedoeling dat lokale vredesevenmenten opeenvolgend maar ook gelijktijdig worden georganiseerd op vele plaatsen in Europa. 

Zo luidt het in de folder van het Sarajevo Peace Event 2014 (zie http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf)  Zou het niet mooi zijn, indien WaanVlucht één van die evenementen zou kunnen zijn ?

De volgende nieuwsbrief is voor september 2013 gepland.  Dan hebben we weer meer informatie over de Ode aan de deserteur.

Meer informatie over WaanVlucht is ook te vinden op de website www.desertie.be
Lieve Franssen (dirigente)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-EislerkoorEN
Dear friends of the solidarity choir movement ,


In this fifth international choral newsletter something about initiatives in Bremen (Germany) and elsewhere ; something about finances and finally something about Sarajevo.  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.


From our choral friends in Bremen we received the following message :

A year after the first call for a "choral project" (February 2012) we created in Bremen a forum to make plans and coordinate ideas to commemorate the outbreak of the First World War.  This forum of artists and political organization meets on a monthly basis.  We publish the results (with delay) under www.1914-2014.eu / actions.

In Bremen the following choral projects are planned :

(A) Saturday September 20th, 2014 - 11:00 
Outdoor commemoration on the Altmannshöhe (war memorial) followed by a demonstration to the monument to the Langemarckstrasse with our choir, the Bremer Chorwerkstatt, and other choirs, musicians, masquerades and 
a scenic performance of the " Legend of the Dead Soldier "(Bertolt Brecht, 1918) in collaboration with http://www.langemarck.net/

(B) Sunday September 21st, 2014 (UN International Day of Peace) 
Choral Concert at the Gustav-Heinemann-Burgerhaus for the opening of an exhibition on "the deserter" by www.friedensschule-bremen.de in the context of the European project "FleeTheFrenzy".
Bremer choirs that will participate :  Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, Internationaler Buchtstraßenchor, OsterchorSteinway, and maybe the French-German Choir of Bremen.

(C) April 24th, 2015 (100-th anniversary of the Armenian Genocide)
Oratorio commemorating the genocide in Armenia in 1915
(Music: Chatschadur Avedisjan, text: Durjan Ludvik, 1990)
Bremer Chorwerkstatt and the "Orchester des Orients"

(D) Sunday, September 20th, 2015 (UN International Day of Peace) 
Choirs Concert as part of the European project Waan Flight

In Brussels, we are planning a show on September 21, 2014 with six choirs (Brussels Brecht-Eislerkoor, C’est les Canailles from Liège, Omroerkoor from Hasselt, Karibu from Ghent, Kontrarie from Leuven, rue de la Victoire from Brussels) that will bring peace and desertion songs alternated with contemporary testimonies of desertion. The show will be brought to the public on the street in a district with many references to the First World War. We will end the evening with the world premiere of Ode to the Deserter Frederic Rzewski.  The show can be repeated later on in other cities.

Also in the Netherlands and Austria plans are being made.  And what about France ?  Great-Britain ?  Hopefully more on that in the next Newsletter.  If more major events are planned in several European countries we can consider to apply for a European subvention.  For now FleeTheFrenzy doesn’t have an overallbudget and we can not support other initiatives financially.  Each choir is responsible for its own initiatives.


Sarajevo Peace Event 2014


Chorwerkstatt Bremen pointed us to a very interesting initiative in Sarajevo where the first shot of the First World War was launched.  Several European peace movements together will organize in June the Sarajevo Peace Event 2014. This means
● A meeting and exchanging place for activists, practitioners and researchers of peace and active nonviolence.
● An opportunity to review the achievements and challenges related to peace and nonviolence in Europe.
● An opportunity to present a Culture of Peace and Nonviolence in its diverse
dimensions.

This Peace Event could be embedded into a more extended series of events in Sarajevo and in different countries in Europe.  It would create a “European Season for a Culture of Peace and Nonviolence”, e.g. from June 2014 till
September 21st, the International Day of Peace, and October 2d, the International Day for Nonviolence. Different decentralized previous or simultaneous events could be organized in many places in Europe.

More is explained in an information leaflet of the Sarajevo Peace Event 2014 (see http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf) Wouldn’t it be nice if FleeTheFrenzy might become one these events ?

The next newsletter is scheduled for September 2013.  Then we hope to have more information on the Ode to the deserter.


More information about Freethe Frenzy can also be found on the website www.desertie.be

Lieve Franssen (conductor)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor


F
Chers amis du chant de lutte ,


Dans ce cinquième bulletin international, vous trouverez des informations sur des initiatives prises à Brême (Allemagne) et à Hengelo (Pays-Bas), un petit aperçu financier et enfin des nouvelles de Sarajevo.  Par ce projet, nous voulons mettre en lumière la désertion et l’objection de conscience en tant que stratégies légitimes contre la folie de la guerre.


De la ville de Brême nous arrive le message suivant :

Un an après le premier appel « korenproject » (projet pour chœurs (février 2012), nous nous sommes réunis à Brême pour y constituer un forum ; celui-ci doit nous permettre de planifier et de coordonner la commémoration du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Depuis le début de l’année, ce forum qui regroupe des artistes et des organisations politiques, se réunit tous les mois. Nous publions les résultats (avec quelque retard) sur le site www.1914-2014.eu/Aktionen.

A Brême, les projets de chant choral suivants sont prévus :

(A) samedi, 20 septembre 2014 – 11 hres
Commémoration en plein air à l’Altmannshöhe (monument aux morts), suivie d’un cortège formé par notre chorale, Bremer Werkstatt et par  d’autres chorales, de musiciens et de personnages masqués, se dirigeant vers la Langemarckstrasse : représentation scénique de la Légende du Soldat mort (Bertolt Brecht, 1918) en collaboration avec www.langemarck.net.

(B) dimanche, 21 septembre 2014 (Journée internationale de la Paix – ONU)
Concert de chœurs au Gustav-Heinemann-Bürgerhaus et vernissage de l’exposition « le déserteur » par www.friendensschule-bremen.de dans le cadre du projet européen « Waanvlucht » (FuirlaFolie). Chorales brêmoises participantes : Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d’Accord, Internationaler Buchtstrassenchor, OsterchorSteinway (la chorale franco-allemande de Brême a été sollicitée).

(C) le 24 avril 2015 (centenaire du génocide arménien)
Oratorio en commémoration du génocide perpétré en Arménie en 1915).
(Musique: Chatschadur Avedisjan ; libretto : Durjan Ludvik, 1990)
Avec la participation du Bremer Chorwerkstatt et de l’Orchester des Orients.

(D) dimanche 20 septembre 2015 (Journée internationale de la Paix – ONU)
Concert de chœurs dans le cadre du projet européen Waanvlucht/FuirlaFolie

Des intitiatives naissent également aux Pays-Bas et en Autriche. Et en France ?  En Grande-Betagne ?  Nous espérons pouvoir entrer plus en détail dans notre bulletin suivant. Si nous envisageons des événements de grande envergure associant plusieurs pays européens, nous pourrions introduire ensemble une demande de subvention auprès de l’Union européenne. A l’heure actuelle, WaanVlucht ne dispose pas d’un budget global lui permettant d’accorder une aide financière à d’autres initiatives que la nôtre. Chaque chorale est donc responsable pour les frais qu’elle expose.

A Bruxelles, nous prévoyons le 21 Septembre 2014 un spectacle avec six chorales (Brussels Brecht-Eislerkoor, Cest les Canailles de Liège, Omroerkoor de Hasselt, Karibu de Gand, Kontrarie de Louvain, rue de la Victoire de Bruxelles).  Des chants de paix et de désertion seront alterné avec des témoignages contemporains de déserteurs.  Le spectacle sera présenté en plein air dans un quartier avec de nombreuses références à la Première Guerre mondiale. Nous terminerons la soirée avec la première mondiale de l'Ode à la Déserteur de Frederic Rzewski.  Le spectacle peut être répété dans d'autres villes (par exemple, Gand, Louvain, Liège).


Sarajevo Peace Event 2014


Chorwerkstatt attire notre attention sur une initiative très intéressante qui voit le jour à Sarajewvo, ville où fut donné, en 1914,  le coup de feu qui allait déclencher la première guerre mondiale.

Plusieurs mouvements pacifistes d’Europe y organiseront en juin le Sarajevo Peace Event 2014.  Le but de cet événement est :
de créer un lieu de rencontre et d’échange pour les militants pacifistes et les chercheurs dans le domaine de la non-violence active ;
de profiter de l’occasion pour examiner les réalisations et les défis en matière de paix et de non-violence en Europe ;
de présenter un vaste panorama de la culture pacifiste et non-violente sous tous ses aspects.

Le Sarajevo Peace Event 2014 développe un réseau réunissant de nombreux autres événements qui seront organisés dans plusieurs pays européens.  L’objectif est d’organiser un « Eté européen pour une culture de paix et de non-violence », probablement de juin jusqu’au 21 septembre 2014, la Journée internationale de la Paix, ou encore jusqu’au 2 octobre 2014, la Journée Internationale de la Non-Violence ». Il serait souhaitable que des événements pacifistes locaux aient lieu successivement, mais aussi simultanément dans de nombreux endroits en Europe.

C’est ce qui est écrit dans le dépliant du Sarajevo Peace Event 2014 (voir http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf)  Ne serait-ce pas formidable si WaanVlucht/FuirlaFolie puisse figurer parmi ces événements ?

Le prochain bulletin est prévu pour septembre 2013. Nous en saurons alors plus sur l’Ode au Déserteur.


Pour plus d’informations, voir également le site internet www.desertie.be.

Lieve Franssen (chef de coeur)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor
DE
Liebe Freunde der Solidaritätschöre,


In diesem fünften internationalen Chorbericht etwas zu Initiativen in Bremen und Hengelo (Niederlande), einiges zu Finanzen und zum Schluss noch etwas zu Sarajevo.  Durch WahnFlucht wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Fahnenflucht und Kriegsverweigerung als legitime Strategien für den Widerstand gegen den Wahnsinn des Kriegs.


Aus Bremen haben wir folgende Nachrichten bekommen :

Ein Jahr nach eurem Aufruf "korenprojekt1"(Feb 2012) gab es in Bremen einen allgemeinen Aufruf (beigefügt) zur Bildung eines Forums zur Planung und Koordination von Veranstaltungen für das Gedenken an den Ausbruch des 1.Weltkriegs. Dieses Forum von Kulturschaffenden und politischen Organisationen trifft sich seit Beginn dieses Jahres monatlich. Die Arbeitsergebnisse werden (mit Verzögerung) veröffentlicht unter www.1914-2014.eu / Aktionen

In Bremen sind folgende Chorprojekte geplant:

(a)   Sa. 20.9.2014 - 11:00 Uhr
Open Air Gedenken auf der Altmannshöhe (Kriegerdenkmal) 
mit anschließender Demo zum Denkmal Langemarckstraße
mit Bremer Chorwerkstatt und anderen Chören, Musikern, Maskenspielern
u.a. szenische Aufführung der "Legende vom toten Soldaten" (Brecht 1918)
in Kooperation mit http://www.langemarck.net/

(b)   So. 21.9.2014 (UN-Weltfriedenstag)
Chöre-Konzert im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus  zur Eröffnung einer Ausstellung zum Thema "Deserteur" durch www.friedensschule-bremen.de  
im Rahmen des Europäischen Projekts „WahnFlucht“
Teilnehmende Bremer Chöre: Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, 
Internationaler Buchtsraßenchor, OsterchorSteinway
(Deutsch-Französischer-Chor Bremen ist angefragt)

(c)   24.4.2015 (100. Jahrestag des Gedenkens an den Armenischen Genozid)
Oratorium zum Gedenken an den Völkermord 1915 in Armenien
(Musik: Chatschadur Avedisjan, Text: Ludvik Durjan, 1990)
Bremer Chorwerkstatt mit "Orchester des Orients"

(d)   So. 20.9.2015 (UN-Weltfriedenstag)
Chöre-Konzert im Rahmen des Europäischen Projekts „WahnFlucht“
(Ort und Teilnehmer noch offen)
      
Vielen Dank für eure Initiative und Kooperation!!!


Auch in den Niederlanden und Österreich werden Pläne geschmiedet.  Und wo bleibt Frankreich ?  Und Gross-Brittanien ?  Hoffentlich können wir mehr dazu berichten in einem der nächsten Chorberichte. Falls grössere Veranstaltungen in mehreren europäischen Ländern geplant werden, können wir überlegen, ob wir nicht gemeinsam eine Subvention der Europaeischen Union beantragen wollen. Bis jetzt verfügt WahnFlucht noch nicht über ein globales Budget, wir können also andere Initiativen auch nicht finanziell unterstützen. Jeder Chor ist dadurch selbst verantwortlich für seine Kosten.

In Brüssel werden wir den 21. September 2014 ein Musiktheaterstück mit sechs Chören bringen (Brüssel Brecht Eislerkoor, Dies ist die Canailles Lüttich, Hasselt Omroerkoor, Karibu Gent Kontrarie Leuven, Rue de la Victoire de Bruxelles).  Friedens- und Desertionlieder werden mit zeitgenössischen Berichten von Deserteuren abgewechselt.  Das Stück wird iauf der Strasse in einem Viertel mit vielen Verweisen auf den Ersten Weltkrieg gebracht werden. Wir beenden den Abend mit der Weltpremiere der Ode an den Deserteur von Frederic Rzewski.  Später kann die Vorstellung noch in anderen Städten wiederholt werden.


Sarajevo Peace Event 2014

Die Chorwerkstatt Bremen hat uns auf eine sehr interessante Initiative in Sarajevo hingewiesen, wo in 1914 der Startschuss für den Ersten Weltkrieg fiel. Verschiedene europäische Friedensbewegungen organisieren dort im Juni zusammen das Sarajevo Peace Event 2014. Die Veranstaltung will
- einen Ort der Begegnung und des Austauschs für Friedensaktivisten und Forscher zu aktiver Gewaltlosigkeit bieten;
- die Gelegenheit nutzen, um sowohl schon Erreichtes und Verwirklichtes als auch Herausforderungen im Zusammenhang mit Frieden und Gewaltlosigkeit in Europa zu untersuchen.;
- die Chance ergreifen, um die Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit in all ihren Dimensionen zu zeigen.

Das Sarajevo Peace Event knüpft ein Netzwerk, was viele andere Veranstaltungen in verschiedenen Ländern Europa miteinander verbindet. Der Sommer 2014 muss zum "Europaeischen Sommer für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit" werden, z. B. von Juni bis zum 21. September, dem Internationalen Tag des Friedens, oder bis zum 2. Oktober 2014, dem Internationalen Tag der Gewaltlosigkeit. Ziel ist es, lokale Friedensveranstaltungen nacheinander, aber auch gleichzeitig and vielen Orten in Europa zu organisieren.

So steht es in der Broschüre des "Sarajevo Peace Event 2014" (siehe http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf ) Wäre es nicht schön, wenn WahnFlucht eine dieser Veranstaltungen sein könnte?

Der nächste Chorbericht ist für September 2013 geplant. Dann haben wir mehr Informationen über die Ode an den Deserteur.


Mehr Informationen über WahnFlucht sind auch auf der website www.desertie.be zu finden.

Lieve Franssen (Chorleiterin)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor
ES
Caros amigos de la canción de lucha ,


En este quinto informe internacional os informamos sobre iniciativas en Bremen (Alemania) y Hengelo (Países Bajos), sobre financias asi que sobre Sarajevo.  A través de HuirLaLocura intentamos atraer la atención a la deserción y la objeción de consciencia  como estrategias legítimas de resistencia frente a la locura de la guerra.


De Bremen recibimos lo siguiente :

Un año después del primer aviso en cuanto al "proyecto coral" (febrero 2012) nos encontramos en Bremen para crear un foro donde hacer planes y coordinar la conmemoración del estallido de la Primera Guerra Mundial.  Dicho foro de artistas y organizaciones políticas se reúne una vez al mes desde el principio del 2012.  Publicamos los resultados (con algún retraso) bajo www.1914-2014.eu/acties.

En Bremen se planeaban los siguientes proyectos corales:

(A) Sábado 20 de septiembre del 2014 - 11:00
Conmemoración al aire libre en la Altmannshöhe (monumento a los caídos) seguida por una procesión hasta el monumento de la Langemarckstrasse con la participación de nuestro coro, el Bremer Chorwerkstatt ("taller coral de Bremen") y otros coros, musicantes, mascaradas y representaciones teatrales de la "Leyenda del Soldado Muerto" (Bertolt Brecht, 1918) en colaboración con http://www.langemarck.net/

(B) Domingo 21 de septiembre del 2014 (Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU) :  Concierto coral en la Gustav-Heinemann-Bürgerhaus para la inauguración de la exposición sobre "el desertor" por www.friedensschule-bremen.de en el marco del proyecto europeo "HuirLaLocura”.  Coros de Bremen participantes: Bremer Chorwerkstatt, Ensemble d'Accord, Internationaler Buchtstraßenchor, OsterchorSteinway (el coro franco-alemán de Bremen está también invitado)

(C) Viernes 24 de abril del 2015 (el Centenario del Genocidio Armenio)
Oratorio para la conmemoración del genocidio armenio del 1915
(música: Chatschadur Avedisjan ; texto: Durjan Ludvik, 1990)
Bremer Chorwerkstatt con la orquesta "Orchester des Orients"

(D) Zondag 20 de septiembre del 2015 (Día Internacional de la Paz proclamado por la ONU) :  Concierto coral (parte del proyecto europeo HuirLaLocura)

En Austria y los Países Bajos también se hacen planes.  ¿Y en Francia ?  ¿Y en Gran Bretaña ?  Ojalá tengamos más información en el siguiente informe.  En caso de que se planean eventos mayores en varios países europeos, podemos considerar solicitar subvenciones europeas.  De momento HuirLaLocura no dispone de un presupuesto global y no puede por lo tanto dar un apoyo financiero a otras iniciativas. Cada coro es por consecuencia responsable por sus propios gastos.


Sarajevo Peace Event 2014

El Chorwerkstatt Bremen llamó nuestra atención a una iniciativa muy interesante en Sarajevo donde, en el 1914, se puso en marcha la Primera Guerra Mundial.  Varios movimientos por la paz europeos organizan en esta ciudad en junio el Sarajevo Peace Event 2014.  El objetivo es
● ofrecer un lugar de encuentro e intercambio para activistas por la paz e investigadores en no violencia activa;
● aprovechar la oportunidad para estudiar realizaciones y desafíos en cuanto a la paz y la no violencia en Europa;
● aprovechar la oportunidad para mostrar la Cultura de la Paz y la No Violencia en todas sus dimensiones.

El Sarajevo Peace Event 2014 está construyendo una red de una multitud de eventos en otros países europeos. El objetivo es un "Verano Europeo por la Cultura de la Paz y la No violencia", por ejemplo a partir del mes de junio hasta el 21 de septiembre del 2014, el Día Internacional de la Paz, o hasta el 2 de octubre del 2014, el Día Internacional de la No Violencia.  La idea es de organizar eventos por la paz de manera consecutiva y simultánea en muchos lugares en Europa.

Ver el pamfleto del Sarajevo Peace Event 2014 (http://www.1914-2014.eu/images/sarajevo/peace%20event%20sarajevo%202014.pdf).  Sería estupendo si uno de estos eventos fuera HuirLaLocura !?

El siguiente informe saldrá en septiembre del 2013 cuando tendremos más información sobre la Oda al Desertor. 


Para más información sobre HuirLaLocura, ver el sitio web www.desertie.be

Lieve Franssen (director de coro)
Ruth Flikschuh
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten