zaterdag 4 mei 2013

Newsletter 4 (4/2013)


Newsletter 4  
WaanVlucht - FuirlaFolie - WahnFlucht - FleetheFrenzy - HuirlaLocuraNL
Vierde internationale korennieuwsbrief voor WaanVlucht 2014-2015
Aan alle koren met interesse in het WaanVlucht-desertieproject.
Stuur deze Nieuwsbrief gerust verder
Eerdere nummers en meer info vind je op www.desertie.be
Op eenvoudig verzoek kan je van de mailinglijst geschrapt worden.

EN
Fourth international choral newsletter for FleetheFrenzy 2014-2015 (see below)
To all solidarity choirs interested in the desertion project.
Please forward this newsletter to others
Previous issues and more info can be found on www.desertie.be
Upon simple request your address can be deleted from the mailing list.

FR
Quatrième bulletin international Fuirlafolie 2014 – 2015 (voir plus bas)
A toutes les chorales qui s'intéressent au projet Désertion
Merci de transmettre ce bulletin à d’autres chœurs.
Vous trouverez les numéros précédents et de plus amples informations sur www.desertie.be
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, faites-le nous savoir.

DE
Vierter internationaler Chorbericht über WahnFlucht 2014-2015 (siehe unten)
An alle Chöre, die sich für das Desertionsprojekt interessieren
Leiten Sie diesen Newsletter bitte weiter ...
Frühere Ausgaben und weitere Infos finden Sie auf www.desertie.be
Auf Wunsch können Sie von der Mailing-Liste gelöscht werden.

ES
Cuarto informe internacional sobre HuirLaLocura 2014-2015 (cf. más abajo)
A todos los coros interesados en el proyecto de deserción HuirLaLocura
Le rogamos trasmitir este informe a otros…
Por las ediciones anteriores y más informaciones, véase www.desertie.be (disponible dentro de poco)
Si desea ser borrado de esta lista de distribución, háganoslo saber.NL
Beste vrienden van het strijdkorenlied ,


In deze vierde internationale korennieuwsbrief schetsen we WaanVlucht zoals de planning er nu ongeveer uitziet.  Via WaanVlucht willen we aandacht vragen voor desertie en oorlogsweigering als legitieme strategieën om tegen oorlogswaanzin in het verzet te komen.

Er zijn twee grote pijlers :  de vredesbeweging en het korenproject.  De verbinding tussen  de twee zal gemaakt worden via een website. 

In 2013 zal vooral aan de website gewerkt worden.  Het raamwerk zou eind dit jaar rond moeten zijn.  Februari/maart 2014 lanceren we de website en meteen ook het hele project.  Op de website zal ruimte zijn voor de deelnemende koren om zich voor te stellen.  Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

21 september 2014 wordt een lokale korenactiedag.  In Brussel zullen we samen met vier andere Belgische koren een muziektheaterstuk brengen waarin vredesliederen en verhalen van deserteurs vermengd zullen worden.  We zullen er ook de wereldpremière van de Ode aan de Deserteur van Frederic Rzewski brengen.  De liederen en verhalen zullen op straat gebracht worden in een wijk in Brussel waar de straatnamen aan de Eerste Wereldoorlog herinneren.  Het publiek wandelt rond.  We willen zoveel mogelijk koren uitnodigen om op die dag iets in hun stad of buurt te brengen op een plaats die ook een symbolische betekenis heeft (bv. een monument voor de deserteur). 

20 september 2015 wordt de dag van een internationale korenconcert.  We hopen in samenwerking met de Ancienne Belgique, een Brussels concertzaal met internationale faam op vlak van live gestreamde concerten, dan een internetconcert te kunnen brengen.  Koren uit zoveel mogelijk landen die betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog, kunnen dan hun bijdrage insturen.  Een veejay (deejay die ook met videobeelden werkt) zal alles live verwerken en op het wereldwijde web zetten.  We zouden graag een gemeenschappelijk lied afspreken dat door veel koren gezongen wordt.  Meer informatie hierover volgt zeker nog.

We zijn op zoek naar contactadressen van solidariteits- en vredeskoren van over heel de wereld.  Ook adressen van tussenpersonen of organisaties die weer verder kunnen helpen, zijn welkom.  De Nieuwsbrief wordt nu verstuurd naar koren in Canada, de Verenigde Staten, Cuba, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië.  We willen zeker nog koren in Zuid-Amerika, Afrika en Azië aanspreken.  We hopen vanaf nu de nieuwsbrief ook in het Spaans te kunnen verspreiden.  Uiteraard kunnen jullie ook zelf contacten leggen en koren voor WaanVlucht warm maken.  Met jullie toestemming zullen we in de volgende nieuwsbrief ook een lijst met geïnteresseerde koren opnemen.

Om alvast een start te maken met een gemeenschappelijk repertoire stellen we twee liederen voor :  NoMoreWar van Frederic Rzewski en natuurlijk Le Déserteur van Boris Vian.  Miguel Heatwole was alvast zo vriendelijk om zijn koorzetting van een Nursery Rhyme uit de Eerste Wereldoorlog ter beschikking te stellen.  De partituur van Rzewski is gratis te vinden op zijn website http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  Van Le Déserteur bestaan er verschillende koorzettingen.  Wie in een digitale partituur geïnteresseerd is, kan met ons contact opnemen (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com).  En wie heeft er nog voorstellen voor een gedeeld repertoire ?

Meer informatie over WaanVlucht is ook te vinden op de website www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-EislerkoorEN
Dear friends of the solidarity choir movement,


In this fourth international choirs newsletter we present an outline of FleetheFrenzy as it stands by now.  Through this project we want to draw attention to desertion and war refusal as legitimate strategies to counter war madness.

There are two main pillars :  the peace movement and the choir project.  The connection between the two will be made through a website.

In 2013, will focus on putting in place a website. The framework should be reaby by the end of this year.  February/March 2014 we will launch the website and with it the whole project.  The website will give space to participating choirs to present themselves. More about this in the next newsletter.

September 21st 2014 is a day for local actions by choirs.  In Brussels we will bring together with four other Belgian choirs a music theater performance in which peace songs and stories of deserters will be mixed.  We will perform (hopefully) the world premiere of the Ode to the Deserter composed by Frederic Rzewski.  The peace songs and deserter stories will be brought outdoors in a neighborhood in Brussels, where the street names recall the First World War.  The audience wanders around from choir to story teller. 

We would like to invite all interested choirs to tell your deserter story in your town or neighborhood on that day, if possible near a spot that has some symbolic meaning (eg, a monument to the deserter).

September 20th, 2015 will be the day of an international choir concert.  We hope to organize an internet concert in collaboration with the Ancienne Belgique, a Brussels concert hall internationally renowned for live streamed concerts.  Choirs from countries involved in World War I, can then submit their contribution.  A veejay (deejay who works with video) will mix it all live and will trow it on the worldwide web.  We would like to agree on a common song that can be sung by many choirs.  Any ideas are welcome.

We are looking for contacts of solidarity and peace choirs from all over the world.  Also addresses of agents or organizations that can help us further are welcome. The Newsletter is now sent to choirs in Canada, the United States, Cuba, Australia, New Zealand, Netherlands, Germany, France, Austria and Great Britain. We hope to get in contact with choirs in South America, Africa and Asia.  As from now on, the newsletter will be also be distribute in Spanish.  Of course you are very welcome to encurage other choirs to participate in FreetheFrenzy.  With your permission we will include in the next newsletter a list of interested choirs.

To make a start with a common repertoire we propose already two songs :  NoMoreWar by Frederic Rzewski and of course Le Déserteur by Boris Vian.  Miguel Heatwole from an Australian solidarity choir was so kind to provide us with his choral setting of a Nursery Rhyme from the First World War.  The score of Rzewski can be freely accessed on his website http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  From Le Déserteur there exist several choral settings. Those interested in a digital score can contact us (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com).  All your proposals for a shared repertoire are very welcome.

More information about Freethe Frenzy can also be found on the website www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-EislerkoorFR
Chers amis du chant de lutte ,


Dans ce quatrième bulletin international, nous vous présentons succinctement le stade actuel du projet FuirLaFolie. Par ce projet, nous voulons mettre en lumière la désertion et l’objection de conscience en tant que stratégies légitimes contre la folie de la guerre.


Les deux piliers du projet sont le mouvement pacifiste et le projet pour choeurs.  Un site internet établira le lien entre ces deux aspects.

En 2013, il s’agir principalement de préparer le site internet. Son cadre devrait être finalisé en fin d’année. Les mois de février ou mars 2014 verront le lancement du site internet et du projet dans son ensemble. Sur ce site internet, les chorales disposeront d’un espace où elles pourront se présenter. Vous trouverez de plus amples informations dans un de nos prochains bulletins.

Le 21 septembre 2014 aura lieu une journée d’action locale  pour chœurs. C’est ainsi qu’à Bruxelles, nous monterons,  avec quatre autres chœurs belges, une pièce de théâtre musical mêlant les chants pacifistes et les témoignages de déserteurs. A cette occasion, nous présenterons également, en première mondiale, l’Ode au Déserteur de Frédéric Rzewski. Le spectacle de chants et de récits aura pour cadre un quartier de Bruxelles dont les noms de rues rappellent la Grande Guerre.  Le public  se promènera d’un endroit à l’autre. Nous aimerions inviter un maximum de chœurs à se joindre à nous organisant une activité ce jour-là,  dans leurs propres villes ou quartiers, à proximité d’un lieu hautement symbolique (par exemple, un monument au déserteur).

Le 20 septembre 2015 aura lieu un concert international pour chœurs. Nous espérons pouvoir organiser un concert transmis par internet, en collaboration avec l’Ancienne Belgique, une salle bruxelloise de réputation internationale dans le domaine du streaming. Les chœurs originaires d’ un maximum de pays ayant été impliqués dans la Grande Guerre pourront alors nous envoyons leurs participations. Un veejay » ou disc jockey opérant avec des images vidéo réunira le tout en direct sur un site internet mondial. Nous aimerions convenir d’un chant commun qui seraient interprété par autant de chœurs que possible.  Des précisions suivront, promis.

Nous sommes à la recherche d’adresses de contact de chœurs de solidarité et pacifistes du monde entier. Les coordonnées d’intermédiaires ou d’organismes susceptibles de nous apporter leur concours sont également les bienvenues. Actuellement, le bulletin est  envoyé à des chœurs du Canada, des Etats-Unis, de Cuba, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, d’Allemagne, de France, d’Autriche et de Grande-Bretagne.  Nous espérons contacter également des chœurs d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie .A partir d’aujourd’hui, le bulletin sera également diffusé en espagnol. Il va de soi qu’il vous est loisible d’établir des contacts vous-mêmes et d’inviter des chorales à s’engager dans le projet FuirLaFolie.  Avec votre accord, nous incorporerons dans le prochain bulletin uneliste des chorales intéressées.

Pour faire une premier pas dans la constitution d’un répertoire commun, nous vous proposons d’ores et déjà deux chansons :NoMoreWar de Frederic Rzewski  et évidemment Le Déserteur de Boris Vian. Miguel Heatwole a eu la gentillesse de nous envoyer son arrangement  choral d’une berceuse datant de la Première Guerre Mondiale. La partition de Rzewski est disponible gratuitement sur son site internet (http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  Du Déserteur, il existe plusieurs arrangements pour choeur. Si vous préférez une partition numérique, vous pouvez nous contacter par courriel (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com). Qui de vous a encore des suggestions concernant le repertoire commun que nous partegerons ensemble?

Rendez-vous également sur notre site internet  www.desertie.be.

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor/Chorale Brecht-Eisler de BruxellesDE
Liebe Freunde der Solidaritätschöre ,


In diesem vierten internationalen Chorbericht stellen wir WahnFlucht nach dem jetzigen Stand der Planung dar. Durch WahnFlucht wollen wir Aufmerksamkeit wecken für Fahnenflucht und Kriegsverweigerung als legitime Strategien für den Widerstand gegen den Wahnsinn des Kriegs.

Es gibt dabei zwei große Säulen: die Friedensbewegung und das Chorprojekt. Die Verbindung zwischen beiden wird über eine Website hergestellt.

2013 wird hauptsächlich an der Website gearbeitet. Der Gesamtrahmen sollte Ende des Jahres stehen. Im Februar/März 2014 wird die Website lanciert und wir beginnen auch sofort mit dem gesamten Projekt. Auf der Website werden die teilnehmenden Chöre sich selbst vorstellen können. Mehr dazu folgt im nächsten Newsletter.

Der 21. September 2014 wird ein lokaler Choraktionstag. In Brüssel werden wir zusammen mit vier anderen belgischen Chören ein Musiktheaterstück aufführen, in dem Friedenslieder mit Geschichten von Deserteuren vermischt werden  Wir werden dann auch die Weltpremiere der Ode an den Deserteur von Frederic Rzewski aufführen. Die Lieder und Geschichten werden auf der Straße dargeboten, in einem Brüsseler Viertel, in dem die Straßennamen an den 1. Weltkrieg erinnern. Das Publikum geht dabei zu Fuß durch das Viertel spazieren. Wir möchten so viele Chöre wie möglich dazu auffordern, an diesem Tag in ihrer Stadt oder in ihrem Stadtteil etwas aufzuführen, an einem Ort, der auch eine symbolische Bedeutung hat (z.B. vor einem Denkmal für den Deserteur).

Der 20. September 2015 wird der Tag eines internationalen Chorkonzerts. Wir hoffen, dann in Zusammenarbeit mit "Ancienne Belgique", einem Brüsseler Konzertsaal, der für live gestreamte Konzerte international bekannt ist, ein Internetkonzert darbieten zu können. Chöre möglichst vieler am 1. Weltkrieg beteiligter Länder können dann ihren Beitrag übermitteln. Ein V.J. (D.J., der auch mit Videoaufnahmen arbeitet) wird alles live verarbeiten und auf Internet stellen. Wir würden auch gerne ein gemeinsames Lied vereinbaren, was dann von vielen Chören gesungen wird. Mehr Informationen dazu folgen auf jeden Fall.

Wir suchen auch Kontaktadressen von Solidaritäts- und Friedenschören aus der ganzen Welt. Auch Adressen von Mittelspersonen oder Organisationen, die uns weiterhelfen können, nehmen wir gerne entgegen. Der Chorbericht geht jetzt an Chöre in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Kuba, Australien, Neuseeland, in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Österreich und Großbritannien. Wir werden sicher auch noch Chöre in Südamerika, Afrika und Asien ansprechen. Wir hoffen, den Chorbericht ab jetzt auch auf Spanisch weiterverbreiten zu können. Natürlich könnt Ihr/können Sie selbst auch Kontakte knüpfen und Chöre für WahnFlucht begeistern. Mit Eurer Zustimmung werden wir in den nächsten Chorbericht auch eine Liste interessierter Chöre aufnehmen.

Um schon einmal ein gemeinsames Repertoire aufzubauen, schlagen wir zwei Lieder vor: NoMoreWar von Frederic Rzewski und natürlich Le Déserteur von Boris Vian. Miguel Heatwole war schon so freundlich, uns seinen Chorsatz eines Nursery Rhymes aus dem 1. Weltkrieg zur Verfügung zu stellen. Die Partitur von Rzewski ist kostenlos zu finden auf seiner Website (http://imslp.org/wiki/No_more_War_(Rzewski,_Frederic).  Es gibt verschiedene Chorsätze von Le Deserteur. Wer Interesse hat an einer digitalen Partitur, kann mit uns Kontakt aufnehmen ( brusselsbrechteislerkoor@gmail.com ). Und wer hat noch Vorschläge für ein gemeinsames Repertoire?

Mehr Informationen über WahnFlucht sind zu finden auf der Website www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor


ES
Caros amigos de la canción de lucha ,


En el cuarto informe internacional describimos el proyecto HuirLaLocura tal y como se presenta actualmente.  A través de HuirLaLocura intentamos atraer la atención a la deserción y la objeción de consciencia  como estrategias legítimas de resistencia frente a la locura de la guerra.

El proyecto cuenta con dos grandes pilares: el movimiento por la paz y el proyecto coral.  El enlace entre los dos pilares será un sitio web. 

En el 2013 nos concentraremos sobre todo en la elaboración del sitio web.  El marco será definido antes del final del año.  En enero/marzo del 2014 iniciaremos el sitio web y al mismo tiempo el proyecto global. El sitio web permitirá a los coros participando en el proyecto de presentarse. Podrán leer más sobre este tema en el próximo informe.

El 21 de septiembre del 2014 será un día de acción coral local. Juntos con cuatro coros belgas presentaremos en Bruselas una obra de teatro musical compuesta de una mezcla de cantos por la paz y historias sobre desertores. Este día verá también el estreno mundial de la Oda al Desertor de Frederic Rzewski.  Las canciones e historias serán estrenadas en un barrio de Bruselas donde las calles llevan nombres que nos recuerdan  la Primera Guerra Mundial.  El público se desplaza por el barrio. Nos gustaría invitar a una multitud de coros para que canten en un lugar simbólico (por ejemplo delante un monumento al desertor) de sus ciudades o barrios. 

El 20 de septiembre del 2015 será el día en que se estrenará un concierto coral internacional.  Esperamos poder organizar un concierto web en la “Ancienne Belgique”, una sala de fama internacional en cuanto a la celebración de conciertos de tipo “live stream”.  Coros de una cantidad de países implicados en la Primera Guerra Mundial podrán contribuir y participar en este evento. Un VJ (lo que es un DJ que trabaja con imágenes video) acogerá y trasformará las diferentes contribuciones para ponerlas “en directo” en la red global.  Nos encantaría acordar una canción común que será cantada por muchos coros. Más información seguirá.

Quisiéramos entrar en contacto con coros de solidaridad y por la paz del mundo entero. Direcciones de personas intermediarias u organizaciones que puedan ayudarnos también son las bienvenidas.  El presente informe está actualmente distribuido a coros de Canadá, Estados Unidos, Cuba, Australia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Alemania, Francia, Austria y Gran Britania. Nos parece muy importante implicar más coros de América Latina, África y Asia. A partir de este número, el informe también parece en castellano. Por supuesto puede igualmente tomar la iniciativa para contactar y entusiasmar coros por HuirLaLocura.  Con su consentimiento, integraremos en el próximo informe une lista de todos los coros interesados.

Para constituir ya ahora un repertorio común proponemos dos canciones:  NoMoreWar de Frederic Rzewski y, cómo no, Le Déserteur de Boris Vian.  Miguel Heatwole ya tuvo la amabilidad de poner a disposición su arreglo coral de Nursery Rhyme de la Primera Guerra Mundial.  La partición de Rzewski está disponible en su página web: (http://imslp.org/wiki/No_More_War_(Rzewski,_Frederic).  De la canción Le Déserteur existen varios arreglos corales. ¿Si tiene interés en una partición digital, puede contactarnos (brusselsbrechteislerkoor@gmail.com)?  ¿Y quien tiene propuestas en cuanto a un repertorio común?

Para más información sobre HuirLaLocura, ver el sitio web www.desertie.be

Lieve Franssen
Kris Vanhoeck
Brussels Brecht-Eislerkoor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten